36 idei o tym jak przekroczyć ograniczone postrzeganie świata

 

 

 

 

 

Tytuł oryginału: 

36 ideas for transcending your world view 

 


Przekład: Paweł Kontny

Tłumacz opatrzył poszczególne idee tytułem, ilustracją i przypisami. 

 

(* po danym słowie oznacza, że w Słowniku witryny znajdziesz objaśnienie tego słowa, lub że zostanie ono do niego wkrótce dodane)

 

Aby z pozytywnym skutkiem przekroczyć ograniczone postrzeganie świata korzystając z Narzędzi Transcendencji proponowanych w podsekcji witryny www.askrealjesus.com i niniejszej witrynie, musisz wznieść swoje postrzeganie świata ponad powszechnie panujące widzenie bazujące na świadectwach ludzkich zmysłów i ponad widzenie proponowane przez tradycyjne religie i materializm naukowy. Jednym ze sposobów dokonania tego, jest przyjrzenie się temu, jak sama nauka utorowała drogę ku nowemu postrzeganiu świata.


Fakt, że jesteś otwarty na treści zamieszczone w tej witrynie, pokazuje, że poszerzyłeś już prawdopodobnie swoje widzenie świata. Jednak w celu jak najlepszego wykorzystania jej narzędzi, będzie ci pomocnym, zrozumienie poniższych idei.
 

Na końcu niniejszego tekstu znajdziesz pełną listę opublikowanych idei. 

 

* 

Idea nr 1 

WSZYSTKO W MATERIALNYM ŚWIECIE JEST KWESTIĄ PERSPEKTYWY POSTRZEGANIA.

Czy kiedykolwiek rozważałeś myśl, że wszechświat materialny jest narzędziem komunikacji – jak radio, nadające audycje? Co jest podstawowym przesłaniem, które otrzymujemy od materialnego wszechświata? Jest nim to, że jesteśmy ograniczeni przez materialne uwarunkowaniach i wręcz w nich uwięzieni. Ale czy to prawda?

Każda, napotkana w materialnym świecie, sytuacja konfrontuje cię z podstawowym pytaniem: "Czy akceptujesz, że jesteś ograniczony przez to aktualne uwarunkowanie – że nie możesz go zmienić, że materialny świat ma władzę nad tobą i twoim stanem umysłu?" A za tym stoi jeszcze głębsze pytanie: "Czy akceptujesz, że twój stan umysłu zależy od uwarunkowań materialnych?"

W większości przypadków nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, że stoimy przed tymi pytaniami, ponieważ już zaakceptowaliśmy ograniczenia i założyliśmy, że nie jesteśmy w stanie ich przekroczyć. Ale czy to prawda – czy też jest to tylko produkt ograniczonego postrzegania? Co można osiągnąć poprzez ujawnienie naszych podświadomych złudzeń i podjęcie świadomych wysiłków, aby je przekroczyć?

Kiedy zrozumiesz poniższe idee, zobaczysz, że wszystko w materialnym świecie jest kwestią perspektywy – że wszystko, jak to ujął Albert Einstein, jest względne.

 

* 

Idea nr 2

CZY UMYSŁ LUDZKI POTRAFI WPŁYWAĆ NA MATERIĘ? 

Nasze zmysły oferują nam dualistyczną wizję świata. Mówią nam one, że świat stworzony jest z wielu odrębnych "rzeczy" lub form, a nawet wielu oddzielnych tworzyw; że istnieje wiele rodzajów stałej materii, ale także wiele rodzajów płynnej energii. 

Odpowiada to sposobowi postrzegania świata przez uczonych, zanim Albert Einstein sformułował teorię względności. Uczeni sądzili, że świat składał się z materii i energii; dwóch oddzielnych substancji, które nie mieszały się ze sobą.  

Konsekwencją tej dualistycznej wizji świata jest [przeświadczenie], że materia ma trwałość lub co najmniej ciągłość, co oznacza, że trudno jest ją zmienić. A ściślej: ponieważ materia jest fundamentalnie różna od myśli – które są wyraźnie energią – umysł ludzki nie ma możliwości, by móc zmienić materię. 

Dopóki nie przekroczysz tego widzenia świata, nie będziesz w stanie przekroczyć ograniczeń, które napotykasz w materialnym świecie. Będziesz przeświadczony o tym, że jego okoliczności są prawdziwe i mają nad tobą oczywistą władzę. 

 

* 

Idea nr 3 

"SOLIDNA" MATERIA MOŻE ŁATWO ULEC ZMIANIE PODOBNIE JAK PŁYNNA ENERGIA.

Swoim prostym wzorem: 

E = mc2 

Einstein obalił dualistyczną wizję świata. Udowodnił, że świat nie jest zbudowany z dwóch oddzielnych elementów, ponieważ istnieje tylko jedna podstawowa substancja, a mianowicie to, co nazwał energią. Materia jest po prostu formą energii, która przyjęła wibrację sprawiającą, iż ​​wydaje się ona mieć, dla ludzkich zmysłów, postać czegoś stałego, solidnego. 

W rzeczywistości materia NIE ISTNIEJE. Jest to wytwór ludzkiego umysłu. Możemy też powiedzieć, że materia nie jest solidna, trwała, czy niezmienna. "Niezmienność" materii jest iluzją stworzoną przez ludzki umysł. Biorąc pod uwagę, że materia jest po prostu formą energii, Einstein udowodnił, że "solidna" materia może łatwo ulec zmianie, tak samo jak płynna energia. 

 

* 

Idea nr 4 

ZMIEŃ FALE ENERGII TWORZĄCE MATERIĘ, A PRZEKROCZYSZ WSZELKIE OGRANICZENIA.

Energia jest formą wibracji, często przedstawianą, jako fala. Postać fali można łatwo zmienić poprzez zmianę jej właściwości wibracyjnych. 

Kiedy zaczniesz zdawać sobie sprawę z tego, że to, co wydaje się niezmienną materią jest po prostu stworzone z fal energii, zdasz sobie również sprawę z tego, że jeśli znajdziesz sposób na to jak zmienić fale energii, które tworzą materię, będziesz miał możliwość przekroczenia wszelkich napotkanych ograniczeń. 

Tak więc kluczem do przezwyciężania ograniczeń jest nauczyć się zmieniać wibracje fal energii. Narzędzia Transcendencji (lub Aktualne propozycje praktyk i narzędzi duchowych) zostały, po części, zaprojektowane dla osiągnięcia tego celu. 

 

* 

Idea nr 5 

ŚWIAT MATERIALNY STWORZONO Z PODSTAWOWEJ FORMY ENERGII O BARDZO WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI I O ZREDUKOWANEJ WIBRACJI.

Spójrzmy jeszcze raz na to, co mówi nam wzór Einsteina. Jest tu coś, czego już uczyliśmy się w szkole. Możesz wziąć równanie matematyczne i podzielić je przez ten sam dzielnik, po obu stronach znaku równości: 

E       mC2

---  =  --- 

C2       C2 

Oczywiście, obie wersje C2 po prawej stronie równania nawzajem siebie eliminują [upraszczamy ułamek] i w rezultacie otrzymujemy: 

E

-- =  m 

C2

Oto mamy nowe równanie, które mówi coś bardzo głębokiego. Mówi ono, że świat materialny został wykonany z podstawowej formy energii, zwanej E. Ta forma pierwotnej [ang. primordial] energii ma bardzo wysoką wibrację. 

Wszystko, co postrzegamy w materialnym świecie zostało stworzone poprzez użycie energii o wysokiej częstotliwości i zredukowanie jej wibracji o pewien czynnik. Einstein przyjął za czynnik tej redukcji prędkość światła do kwadratu, ale w rzeczywistości obraz jest bardziej złożony.


* 

Idea nr 6 

ZREDUKOWANA ENERGIA PRZEJAWIA SIĘ, JAKO TO, CO MOŻEMY ZAOBSERWOWAĆ JAKO ENERGIĘ PŁYNNĄ ORAZ JAKO ENERGIĘ STACJONARNĄ (MATERIĘ). 

Istnieje więcej niż jeden rodzaj energii o wysokiej częstotliwości oraz więcej niż jeden czynnik redukcji. Oznacza to, że ​​wszystko w materialnym świecie jest produktem następującego procesu: 

Pewien rodzaj energii o wysokiej częstotliwości został zredukowany w swych wibracjach o pewien czynnik. Zredukowana energia przejawia się jako to, co możemy wykryć jako płynną energię oraz jako energię stacjonarną (materię). 

 

* 

Idea nr 7 

OTWOREM STOI TERAZ DROGA KU NOWEMU, WIELOWARSTWOWEMU POSTRZEGANIU ŚWIATA, POSTRZEGANIU, KTÓRE JEDNA (PONAD DOGMATAMI) NAUKĘ I RELIGIĘ.

Otwiera to drogę ku nowemu postrzeganiu świata, który jednoczy naukę i religię – kiedy będziesz gotów wyjść poza obydwa, zarówno dogmatyczne chrześcijaństwo jak i dogmatyczny materializm [naukowy]. 

Z nauki w szkole wiemy, że nasze oczy mogą dostrzec jedynie niektórych rodzaje światła. Innymi słowy, istnieją promienie światła, które wibrują w zakresie lub w paśmie o takich częstotliwościach fal elektromagnetycznych, które nasze oczy dostrzegają. Jednak nauka dowiodła, że ​​istnieje wiele innych form promieni świetlnych, których nasze oczy nie mogą wykryć. Prowadzi to do wielowarstwowego widzenia świata:  

Materialny wszechświat stworzony jest z energii, która wibruje w określonym paśmie. Część tej energii ma nadal tak wysoką wibrację, iż jawi się jako płynna, jako to, co zwykle nazywamy energią (światło, dźwięk, elektryczność, magnetyzm i tak dalej). Jednak wibracje pewnej część tej energii zostały zredukowane do punktu, w którym energia została uwięziona w stacjonarnej matrycy [ang. matrix] i dlatego jawi się jako stała materia.

 

 

[Objaśnienia do rysunku: Higher vibrations = Wyższe wibracje. The spirituals realm – higher vibrations = Świat duchowy – wyższe wibracje. Observation horizon for physical senses and scientific instruments = Horyzont (granica) obserwacji dla zmysłów fizycznych i instrumentów naukowych. The material universe – lower vibrations = Materialny wszechświat – niższe wibracje.]. Autor rysunku: Kim Michaels 

 

* 

Idea nr 8 

ŚWIAT JEST STWORZONY POPRZEZ UŻYCIE ENERGII O WYŻSZEJ CZĘSTOTLIWOŚCI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ TUŻ NAD NIM I POPRZEZ ZREDUKOWANIE WIBRACJI TEJ ENERGII.

Świat materialny NIE jest wszystkim, co istnieje. Świat materialny jest po prostu jednym z pasm w większym kontinuum wibracji energii. Może istnieć wiele warstw pasm energii ponad materialnym światem. 

Jednak, na razie, ważnym punktem jest to, że materialny świat jest tworzony przez użycie energii pasma znajdującego się tuż nad nim i przez zredukowanie jej wibracji. Powstaje zatem pytanie, skąd pochodzi ów czynnik redukcji? 

 

* 

Idea nr 9

NA ELEMENTARNYM POZIOMIE MATERII, ŚWIADOMOŚĆ OBSERWATORA WSPÓŁDZIAŁA Z OBSERWOWANYM ZJAWISKIEM. 

Wielu uznaje teorię względności Einsteina, za największy przełom naukowy współczesności. Jednak dla możliwości korzystania z Narzędzi Transcendencji, największy wkład wniosły osiągnięcia fizyki kwantowej. Oto dlaczego:
Uczeni, przed fizykami kwantowymi, wierzyli w mit zwany "obiektywny obserwator." Mówił on, że kiedy uczony dokonuje obserwacji z pomocą metody naukowej, jego umysł nie wpływa na obserwację. Fizyka kwantowa udowodniła, że na poziomie cząstek elementarnych nie jest to prawdą. 

Fizyka kwantowa bada najbardziej fundamentalny poziom materii. Jest to poziom, na którym – zgodnie z wzorem Einsteina – energia staje się materią, przejawiając się najpierw jako cząstki elementarne, które następnie łączą się w atomy itd.

To, co fizycy kwantowi dostatecznie udowodnili to fakt, że na najbardziej podstawowym poziomie materii, świadomość uczonego współdziała z obserwowanym zjawiskiem.

 

 Rysunek Kima Michaels’a: "Przepływ energii".

 

[Objaśnienia do rysunku autora: Higher vibrations = Wyższe wibracje, The spirituals realm = Świat duchowy, Observation horizon = Horyzont (granica) obserwacji (dla zmysłów fizycznych i instrumentów naukowych). Spiritual energy appears as subatomic particles = Energia duchowa przejawia się jako cząstki subatomowe. The material universe = Wszechświat materialny. Energy flow = Przepływ energii.]

 

Innymi słowy, kiedy uczony bada cząstkę elementarną – to nie istnieje ona przed dokonaniem obserwacji. Cząstki zostały współ-stworzone przez uczonego, ponieważ to obserwacja, wniosła cząstkę do istnienia w świecie materialnym. Skłoniło to niektórych fizyków, do rozważań o obserwatorze-tworzącym wszechświat.

 

* 

Idea nr 10 

NA POZIOMIE CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, PŁYNNA ENERGIA ZAMIENIA SIĘ – Z UDZIAŁEM OBSERWATORA – W "STAŁĄ " MATERIĘ.

Widzimy teraz, że świat cząstek elementarnych jest właściwie regionem pogranicza między materialnym pasmem częstotliwości a pasmem częstotliwości, który wibracyjnie znajduje się tuż nad nim. Tak więc to na poziomie cząstek elementarnych, płynna energia zamienia się w "stałą " materię. 

Zbliżamy się oto do ważnego punkt. W trakcie wielu doświadczeń udowodniono, że na poziomie cząstek elementarnych, umysł uczonego oddziałuje na materię. Przeczenie temu faktowi oznacza zanegowanie [rezultatów] osiemdziesięciu lat eksperymentów naukowych. Stawia nas to przed dwoma możliwościami:
• Umysł ludzki może współdziałać z nieożywioną materią.
• Musi istnieć głębsze wyjaśnienie tego zjawiska.

 

* 

Idea nr 11

NA POZIOMIE CZĄSTEK ELEMENTARNYCH OBECNA JEST WYŻSZA FORMA ŚWIADOMOŚCI I LUDZKA ŚWIADOMOŚĆ MOŻE Z NIĄ WSPÓŁ-TWORZYĆ. 

Tym głębszym wyjaśnieniem jest teoria Einsteina, która mówi, że materia nie jest oddzielona od umysłu, ponieważ wszystko jest jedną substancją, którą Einstein nazwał energią. Oznacza to, że fale energii wytwarzane przez twój umysł mogą oddziaływać na fale energii, które istnieją na poziomie cząstek elementarnych. I w miarę jak oddziaływują one na siebie – produkują cząstki elementarne; budulec wszelkiej materii.  

Prowadzi to do oszałamiającego wniosku: Na poziomie cząstek elementarnych obecna jest forma świadomości i ta wyższa świadomość jest tym, z czym nasza ludzka świadomość może współdziałać. To, oczywiście, wymaga kwantowego skok umysłu, którego zwolennik materializmu naukowego nie jest gotów uczynić. 

 

* 

Idea nr 12 

ŚWIAT JEST POŁĄCZONĄ CAŁOŚCIĄ, STWORZONĄ Z TEJ SAMEJ PODSTAWOWEJ SUBSTANCJI. WSZELKIE PODZIAŁY SĄ WYTWOREM LUDZKIEGO UMYSŁU. 

Tradycyjna religia, taka jak chrześcijaństwo, twierdzi, że świat jest dualistyczny: Istnieje niebo i istnieje świat materialny. Nie możesz dostać się do nieba o własnych siłach i dlatego potrzebna ci jest zewnętrzna religia. Materialistyczna nauka również twierdzi, że świat jest dualistyczny: Istnieje materialny świat, który istnieje obiektywne i istnieje sfera ludzkiego umysłu, która jest całkowicie subiektywna. 

Ponieważ jednak umysł ludzki może wchodzić w interakcję z najbardziej podstawowym poziomem materii, to nauka udowodniła, że nie istnieją żadne podziały. Wszelkie podziały są wytworem ludzkiego umysłu, ponieważ w rzeczywistości świat jest połączoną całością, stworzoną z tej samej podstawowej substancji. 

 

* 

Idea nr 13

ŚWIAT JEST TWOREM ŚWIADOMOŚCI I TO ONA OKREŚLA WSPÓŁCZYNNIK REDUKCJI WIBRACJI ENERGII. 

Materia jest tworzona z energii o wysokiej częstotliwości, której wibracje zostały obniżone przez pewien czynnik redukcji. Teraz widzimy, że to, co określa cechy tego współczynnika redukcji jest świadomością.  

Oznacza to, że świat NIE został stworzony poprzez mechaniczny proces, którym kieruje przypadek. Ale RÓWNIEŻ, ŻE NIE został on stworzony w swej obecnej postaci przez rezydującego w niebiosach Wszechmocnego Boga.

Świat jest tworem świadomości, i świadomość człowieka zdecydowanie była częścią tego twórczego równania. Jednakże, czy nasza świadomość jest tu jedynym twórczym czynnikiem, czy też istnieje również świadomość poza naszą świadomością?

 

* 

Idea nr 14

WSZECHŚWIAT I ZIEMIĘ STWORZYŁY ISTOTY POSIADAJĄCE ŚWIADOMOŚĆ STOJĄCĄ PONAD ŚWIADOMOŚCIĄ CZŁOWIEKA. 

Tradycyjna religia, materializm i zdrowy rozsądek zgadzają się, co do tego, że Ziemia została stworzona zanim pojawili się na niej ludzie. Tak więc ludzie nie mogli stworzyć materialnego wszechświata. Oznacza to, że ​​wszechświat został stworzony przez istoty, które posiadają zdolność świadomości, która jest ponad tym, co jest udziałem ludzi. 

Istnieje świat energii o wysokiej częstotliwości poza materialnym wszechświatem. Świat ten ma wiele warstw, które tworzą hierarchię wiodącą w kierunku coraz wyższych wibracji. W świecie tym istnieje hierarchia samoświadomych istot, począwszy od istot, które istnieją w świecie tuż nad światem materialnym, aż do ostatecznego poziomu świadomości. 

Wszechświat materialny i Ziemia stworzone zostały przez istoty, które egzystują w świecie wibracji istniejącym tuż nad światem materialnym. Istoty te używają swej świadomość do spowalniania wibracji pierwotnej energii i organizowania jej w matryce, które postrzegamy jako fizyczny wszechświat. 

Istoty te znane są wielu tradycjom duchowym i są nazywane wieloma imionami, takimi jak Elohim, Duchowi Przewodnicy czy Wniebowstąpieni Mistrzowie*. 

 

---------------------------------------------------------------------

* Elohim (wymienieni w  Starym Testamencie Biblii hebrajskiej i Psalmach Davida;  http://en.wikipedia.org/wiki/Elohim) to wniebowstąpione istoty, niekiedy zwane "Bogami i Boginiami", o tak wysokim poziomie świadomości, że mają całkowitą władzę nad tworzeniem materii. Każde Elohim posiada męsko/żeńską polaryzację. Na przykład, Elohim Hercules ma żeńską polaryzację o nazwie Amazonia. Wniebowstąpieni Mistrzowie – ta nazwa odnosi się zwykle do istoty, która ucieleśniła się, jako człowiek na Ziemi i która, często po wielu wcieleniach, zakwalifikowała się do procesu wniebowstąpienia. Termin może być również stosowany szerzej i odnosi się do wszystkich istot w świecie duchowym, nawet tych, które nie wcieliły się w świecie materialnym.

 

 

Ilustracja: William Blake 
"I Elohim storzył Adama" – wikipedia.org

 

*

 

Idea nr 15

BĘDĄC SAMOŚWIADOMYMI ISTOTAMI, ZESZLIŚMY W FIZYCZNE CIAŁA – JAKO WEHIKUŁY DOŚWIADCZANIA ŚWIATA I WYRAŻANIA SIĘ W NIM. CELEM JEST BYCIE WSPÓŁ-TWÓRCAMI, PODNOSZENIE WIBRACJI ŚWIATA I DALSZE ROZWIJANIE SWOJEJ SAMOŚWIADOMOŚCI. 

Kiedy istoty o wysokiej świadomości stworzyły materialny wszechświat, wysłały one samoświadome przedłużenia samych siebie, aby przybrały, wspierany przez fizyczny wszechświat, rodzaj fizycznych ciał. Na Ziemi nazywamy je ciałami ludzkimi. 

Tak więc w rzeczywistości jesteśmy samoświadomymi istotami, które zeszły w fizyczne ciała i korzystamy z nich, jako wehikułów dla doświadczania świata i wyrażania siebie samych w świecie materialnym. Przy czym celem jest tutaj – tak czyniąc – służenie pomocą we współtworzeniu materialnego świata. 

Ale na jeszcze większą skalę, naszym celem jest pomóc podnieść wibracje całego materialnego świata, aż stanie się on częścią jeszcze większego [wyższego] świata. Dzięki temu wzrastamy w samoświadomości, abyśmy również sami mogli wspiąć się na wyższy poziom. I ten wzrost samoświadomości jest wyższym celem istnienia świata, jako całości. 

 

* 

Idea nr 16 

WSZECHŚWIAT STWORZONO Z SUROWEGO MATERIAŁU SIEDMIU DUCHOWYCH PROMIENI, ZREDUKOWANYCH WIBRACYJNIE PRZEZ ŚWIADOMOŚĆ ELOHIM. 

Materialny wszechświat został stworzony przez siedem duchowych istot, zwanych siedmioma Elohim. Istoty te posiadają zdolność świadomości do przyjęcia duchowego światła i obniżenia jego wibracji do pasma frekwencji, które tworzą materialny wszechświat. To one wnoszą wspomniany wcześniej czynnik redukcji. 

Każdy z siedmiu Elohim reprezentuje pewien rodzaj duchowego światła, nazywanego również duchowym promieniem*. Tak więc wszechświat stworzony został z surowego materiału siedmiu duchowych promieni zredukowanych wibracyjnie przez pewien czynnik.

-----------------------------

* Promienie lub duchowe promienie: Wszystko jest zbudowane z energii. Słynne równanie Einsteina E = mc2, mówi, że materia jest tworzona z bardzo wysokiej formy energii, której wibracja obniżona jest przez pewien współczynnik (prędkość światła do kwadratu). Mistrzowie uczą natomiast, że podczas gdy teoria Einsteina jest zasadniczo prawidłowa, to istnieje siedem czynników redukcji. Innymi słowy, materialny wszechświat wykonany jest z siedmiu rodzajów duchowej energii, które są łączone w postać wszelkich zjawisk w materialnym świecie. Te rodzaje energie zwane są promieniami lub duchowymi promieniami. W sumie Istnieje piętnaście promieni wykorzystanych do zbudowania całego świata form. 

 

* 

 

Idea nr 17


REDUKUJĄC WIBRACJE ENERGII, ELOHIM RZUTUJĄ NA DUCHOWE ŚWIATŁO MATRYCĘ SWYCH WIZJI. ŚWIATŁO TO PRZYJMUJE POSTAĆ PŁYNNEJ ENERGII I CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, KTÓRE ORGANIZUJĄ SIĘ W RÓŻNORODNE FORMY. 

Po redukcji wibracji duchowego światła, Elohim mogą rzutować na niego matrycę myślową. Sprawia to, że światło przyjmuje formę, którą nazywamy płynną energią i cząstkami elementarnymi. Te ”cegiełki materii " organizują się następnie w formy odpowiadające wizji Elohim.

Elohim czynią to z poziomu świadomości, który jest na znacznie wyższy niż poziom świadomości większości ludzi. Elohim tworzą ze świadomości, gdzie życie jest jednością i gdzie starają się podnieść jego całość na wyższy poziom. 

 

* 

Idea nr 18

MATERIALNY WSZECHŚWIAT JEST SZKOŁĄ, W KTÓREJ – EKSPERYMENTUJĄC Z NASZYMI TWÓRCZYMI MOŻLIWOŚCIAMI – STOPNIOWO WZRASTAMY W ŚWIADOMOŚCI. 

Optymalnie, my ludzie – a raczej my, istoty duchowe w ludzkich ciałach – mamy służyć jako współtwórcy [tego świata], które tworzą w ramach zakreślonych przez Elohim. Jednak nie zaczynamy z tego samego poziomu świadomości, co Elohim. Powodem jest to, że materialny wszechświat ma służyć jako szkoła, w której stopniowo wzrastamy w świadomości, eksperymentując z naszymi twórczymi zdolnościami.  

Można powiedzieć, że materialny wszechświat tworzy gigantyczną maszynę feed-back [informującą cię o twojej aktualnej psychofizycznej kondycji – przyp. tłum.]. Jako współtwórcy mamy te same możliwości twórcze, co Elohim, ale nasze możliwości mają mniejszą wydolność. Kiedy eksperymentujemy z nimi, materialny wszechświat odzwierciedla matryce myślowe, które rzutujemy na [duchowe] światło. I jeśli uczciwie przeanalizujemy wyniki tego faktu, to osiągniemy możliwość poszerzenia [i przekroczenia ograniczeń] naszej świadomości. 

 

* 

Idea nr 19 

WSZYSTKO, CO ISTNIEJE NA ZIEMI JEST PRODUKTEM PEWNEGO POZIOMU ŚWIADOMOŚCI. 

Wszystko, co istnieje na Ziemi jest produktem pewnego poziomu świadomości. Kiedy zaczynamy rozumieć, w jaki sposób tworzy on zawsze ten sam wynik, to będziemy mieć możliwość przekroczenia tego poziomu świadomości. 

Na Ziemi istnieją, dostępne dla ludzi, 144 poziomy świadomości. Nowy współtwórca zaczyna na czterdziestym ósmym poziomie. Na tym poziomie mamy bardzo zlokalizowaną [ograniczoną] samoświadomość, ale ciągle mamy poczucie, że jesteśmy połączeni z całością, która jest większa niż my sami. 

Jeśli zachowamy to poczucie związku, możemy je stopniowo rozwijać, aż osiągniemy sto czterdziesty czwarty poziom świadomości. Na tym poziomie, jesteśmy gotowi opuścić Ziemię i stać się nieśmiertelnymi istotami wyższego [duchowego] świata. 

 

* 

Idea nr 20

JEDYNYM SPOSOBEM, ABY WZRASTAĆ W SAMOŚWIADOMOŚCI JEST KORZYSTANIE Z WOLNEJ WOLI – POPRZEZ DOKONYWANIE WYBORÓW I DOŚWIADCZANIE ICH WYNIKÓW. 

Jedynym sposobem, aby wzrastać w samoświadomości jest korzystanie z wolnej woli. Poprzez dokonywanie wyborów i doświadczanie ich wyników, mamy szansę na wzrastanie. 

Aby jednak mieć prawdziwie wolną wolę, musimy także mieć możliwość – nie nieuchronność, ale możliwość – wyboru zejścia poniżej czterdziestego ósmego poziomu świadomości (patrz: 144 poziomy świadomości. Jedynym sposobem, by to uczynić, jest zanegowanie tego, że jesteśmy częścią większej całości, a następnie takie działanie, jakbyśmy byli odizolowanymi istotami, które mogą robić, co chcą, bez brania pod uwagę konsekwencji swoich działań. 

Aby zanegować nasze połączenie z całością, musimy zaakceptować cały szereg złudzeń, które tworzą zasłonę, która zakłóca nasze postrzeganie świata. W tradycji buddyjskiej nazywa się ją zasłoną maya. W tradycji chrześcijańskiej została ona nazwana księciem tego świata lub diabłem. 

Ale tak naprawdę jest to zbiór złudzeń, które sprawiają, iż wierzymy, że jesteśmy odrębnymi istotami i, że potrafimy zdefiniować, co jest dobre a co złe, opierając się na widzeniu, że jesteśmy oddzieleni od Boga i od innych ludzkich istot. Tak więc możemy uwierzyć, że nasze zachowanie wobec innych nie będzie miało negatywnego wpływu na nas samych. W pewnym sensie, zaczynamy wierzyć, że wszechświat nie jest maszyną feed-back, ponieważ możemy uniknąć doświadczenia skutków naszych twórczych wysiłków. 

 

* 

Idea nr 21

PO PRZEKROCZENIU ZASŁONY ILUZJI, KTÓRA TWORZY NIŻSZE POZIOMY ŚWIADOMOŚCI, BĘDZIESZ PRZEDMIOTEM PEWNEJ ILOŚCI ZNACZACYCH ZŁUDNYCH PRZEŚWIADCZEŃ. 

W rzeczywistości podstawowe funkcjonowanie całego wszechświata nie jest w jakimkolwiek stopniu zależne od tego, w co ludzie na tej małej planecie wierzą. Jeśli jednak większość mieszkańców systemu planetarnego zdecyduje się zejść poniżej czterdziestego ósmego poziomu świadomości (patrz: 144 poziomy świadomości , to będzie im wolno eksperymentować z niższymi poziomami świadomości. 

Oczywiście, warunki na naszej planecie nieuchronnie odzwierciedlą matryce myślowe, które ludzie ci będą rzutowali na [duchowe] światło z niższych poziomów świadomości. To wyjaśnia wszelki brak równowagi, dostrzegany obecnie na Ziemi – od wojen, poprzez skrajne ubóstwo, krótki okres życia, choroby, niedostatek środków, aż po nieludzką postawę człowieka wobec człowieka. 

Po przekroczeniu zasłony iluzji, która tworzy niższe poziomy świadomości, będziesz przedmiotem następujących głównych złudzeń: 

1. Są pewne rzeczy, których nie można zmienić. Istnieją pewne ograniczenia, których nie możesz przekroczyć. (I w pewnym sensie jest to poprawne myślenie, ponieważ tak długo, jak jesteś poniżej czterdziestego ósmego poziomu świadomości, jest wiele rzeczy, których twój umysł nie może zmienić.) 

2. Ty – czy też ludzkość, jako całość – nie stworzyliście aktualnych okoliczności życia. Zostałeś w to wrzucony przez nieświadomy wszechświat lub przez gniewnego boga w niebie. 

3. U podstaw tego poczucia leży często podświadome przeświadczenie, że jest to złe i że okoliczności te zostały ci narzucone w akcie niesprawiedliwości. Wynika to z przeświadczenie [twego] odrębnego ja, że powinno ono być w stanie móc zrobić cokolwiek zechce – a tym samym ograniczenia te są krzywdzące. Oznacza to, że odrębne ja uważa, iż wszechświat powinien działać zgodnie z jego widzeniem świata. 

4. A zatem problemem nie jesteś ty, ani też nie istnieje on w tobie. Problem znajduje się poza tobą. Jego przyczyną jest to, że Bóg, przyroda czy inni ludzie nie akceptują twego widzenia świata. 

Efektem tych przeświadczeń jest to, że teraz zaangażowany jesteś w walkę, aby zmusić Boga, wszechświat i innych ludzi do podporządkowania się twojej wizji i woli, jako odrębnej istoty. I aby to osiągnąć używasz siły. Nie trzeba chyba przypominać, że może to prowadzić jedynie do niekończącej się walki, która nigdy nie przyniesie ci pokoju. 

 

* 

Idea nr 22

PROBLEM Z TYMI PRZEŚWIADCZENIAMI JEST TAKI, ŻE TWORZĄ ONE MOMENT-22, BŁĘDNE KOŁO, Z KTÓREGO POZORNIE NIE MOŻESZ WYJŚĆ.  

Problem z tymi przeświadczeniami jest taki, że tworzą one moment 22, zamknięty krąg, z którego pozornie nie możesz wyjść. Tak długo, jak uważasz, że jesteś ofiarą okoliczności, nad którym twój umysł nie ma władzy, nie masz wyjścia z tej sytuacji. 

To właśnie to miał na myśli Budda, kiedy powiedział, że pierwszą szlachetną prawdą jest to, że ​​życie jest cierpieniem. Kiedy zszedłeś poniżej czterdziestego ósmego poziomu świadomości, życie może być tylko cierpieniem – tym, co Budda nazwał samsarą. 

Sprawia to, że jesteś uwikłany w niekończącą się walkę, by zdobyć to, czego pragniesz z użyciem siły, od przyrody i od innych ludzi. A zważywszy na działanie prawa przyczyny i skutku – to, co wysyłasz zawsze wróci do ciebie. Im bardziej walczysz, tym większy napotkasz opór. 

 

* 

Idea nr 23 

JAK WYJŚĆ POZA TO BŁĘDNE KOŁO, POZA WALKĘ? ODPOWIEDŹ: POWSTRZYMAJ SIĘ OD WALKI. ROZUMIEJĄC, JAK RODZI SIĘ WALKA, O WIELE ŁATWIEJ JEST ZROZUMIEĆ, JAK SIĘ OD NIEJ POWSTRZYMAĆ. 

Oczywiście masz wolną wolę, więc masz prawo angażowania się w tę walkę tak długo jak zechcesz. Obserwując świat, jasno widać, że wiele osób rzeczywiście walczy z innymi ludźmi, przyrodą, a nawet z Bogiem.  

Narzędzia Transcendencji są przeznaczone wyłącznie dla osób, które doszły do wniosku, że chcą wznieść się ponad walkę. Powstaje zatem pytanie, jak wyjść poza walkę. Odpowiedź jest prosta: Powstrzymaj kontynuację walki. 

Kiedy rozumiesz, jak rodzi się walka, o wiele łatwiej jest zrozumieć, jak się od niej powstrzymać. 

 

* 

Idea nr 24

NA POCZĄTKU, ZGODNIE Z ORYGINALNYM PLANEM, NA ZIEMI PANOWAŁA CAŁKOWITA RÓWNOWAGA I ŻYCIE NA NIEJ NIE PRZEJAWIAŁO ŻADNEGO Z NIEHARMONIJNYCH WARUNKÓW, KTÓRE OBSERWUJEMY DZISIAJ. 

Powróćmy do tego, że materialny wszechświat został stworzony przez siedem istot duchowych – Elohim. Elohim zaczęły swą pracę od siedmiu rodzajów energii o wysokiej częstotliwości, w wielu duchowych tradycjach zwanych Siedmioma Promieniami. 

Elohim wykorzystali swą świadomość, aby zmniejszyć wibracje tych promieni do pasma częstotliwości, które tworzy materialny wszechświat. Celem było stworzenie środowiska, w którym energia/materia jest tak gęsta, iż ​​umożliwia istotom rozpoczęcie [egzystencji] od bardzo zlokalizowanego [ograniczonego] poczucia świadomości, a następnie dalszego rozwijania się z tego punktu. Owa gęstość umożliwia tym istotom również wiarę w to, że są odrębnymi bytami. 

Po redukcji energii, Elohim rzutują pewne matryce myślowe na [duchową] energię, co powoduje jej organizowanie się w obserwowane przez nas struktury, takie jak planeta Ziemia, układ słoneczny i galaktyki. Na początku, zgodnie z oryginalnym planem [Jej światłokopią], Ziemia była całkowicie zrównoważona i nie zawierała żadnego z nieharmonijnych warunków, które obserwujemy dzisiaj. 

Dawno temu, fale [grupy] samoświadomych istot zstąpiły na Ziemię i przywdziały ludzkie ciała. Na początku wszystkie te istoty wykorzystywały swą wolną wolę w ramach całości. Próbowały podnieść całość życia, i nigdy nie schodziły poniżej czterdziestego ósmego poziomu świadomości, lecz rosły z tego punktu, dopóki nie osiągnęły wstępu do wyższego świata. 

Istoty te działały, jako współ-twórcy korzystając z energii dostarczonej przez Elohim i używając jej bez dalszego redukowania jej wibracji – przeciwnie podnosiły jej wibracje. Rzutowały one matryce myślowe na [duchową] energię, ale matryce te próbowały jedynie podnosić całość życia.

 

* 

Idea nr 25

W PEWNYM MOMENCIE, PEWNA LICZBA ISTOT SPOŚRÓD SCHODZĄCEJ FALI STRUMIENI ŻYCIA, ZDECYDOWAŁA SIĘ ZEJŚĆ PONIŻEJ CZTERDZIESTEGO ÓSMEGO POZIOMU ŚWIADOMOŚCI. MIAŁO TO DWA KONKRETNE, OGRANICZAJĄCE SKUTKI. 

W pewnym momencie, pewna liczba istot spośród schodzącej fali strumieni życia, zdecydowała się zejść poniżej czterdziestego ósmego poziomu świadomości. Najważniejszym efektem tego stał się fakt, że istoty te zaczęły teraz postrzegać siebie, jako odrębne byty, a więc zaczęły postrzegać siebie, jako konkurujące z innymi istotami lub w opozycji do nich.

Miało to dwa konkretne skutki:

• "Odrębne" byty przyjęły teraz energię dostarczaną przez Elohim i poczęły obniżać jej wibracje. Jednym ze sposobów tego jest generowanie egoistycznych emocji, takich jak gniew czy nienawiść, a nawet perwersja miłości.
• "Odrębne" istoty rzutują myślowe matryce na zredukowaną [duchową] energię, a nie mają na celu prób podnoszenia całości życia. Zamiast tego, starają się one podnieść same siebie, poprzez ściąganie w dół innych istot.

To właśnie te nie-twórcze wysiłki istot uwikłanych w zasłonę [iluzję] oddzielenia, rzutują niższe matryce na pierwotny plan [światłokopię] Ziemi. Oto dlaczego, istnieją klęski żywiołowe, ograniczona podaż żywności, a zasoby naturalne wydają się być ograniczone oraz doświadczamy starości i chorób. 

 

* 

Idea nr 26

TE OGRANICZONE UWARUNKOWANIA NIE SĄ TRWAŁE. W MATERIALNYM WSZECHŚWIECIE, NIC NIE JEST TRWAŁE. 

Pora na istotną uwagę. Te ograniczone uwarunkowania nie są trwałe. Tak naprawdę, w materialnym wszechświecie, nic nie jest trwałe. 

Aby to zrozumieć, należy porównać wszechświat do kina. Obrazy na ekranie kinowym mogą wydawać się bardzo realne i bardzo angażujące. Wiemy jednak, że nie mają one rzeczywistego lub trwałego istnienie. Są tworzone poprzez projekcję strumienia światła na ekran, i jeśli światło wyłączymy to, obraz z ekranu natychmiast zniknie. 

I podobnie: Jeśli zmienisz obrazy na taśmie filmowej, to obraz na ekranie natychmiast się zmieni. 

 

* 

Idea nr 27

NAUCZANIE, KTÓRE LEŻY U PODSTAW NARZĘDZI TRANSCENDENCJI MÓWI, ŻE MOGĄ CI ONE POMÓC PRZEKSZTAŁCIĆ ENERGIĘ O NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI ORAZ PRZEZWYCIĘŻYĆ OGRANICZONE PRZEŚWIADCZENIA I WYOBRAŻENIA O SOBIE SAMYM. 

Widzisz teraz podstawową naukę, która stoi za Narzędziami Transcendencji. Doświadczane okoliczności twego życia, są jak obrazy wyświetlane na ekranie kinowym przez podstawową energię, tworzącą materialny wszechświat. 

Nieustannie te obrazy rzutujesz, a podstawowa energia może jedynie przybrać postać tego, co na nią rzutujesz. Zatem głównym kluczem do przekroczenia aktualnych okoliczności twego życia jest, POWSTRZYMANIE wysiłków, aby coś zmienić na zewnątrz siebie. Zamiast tego, musisz spojrzeć na własny umysł i dokonać dwóch rzeczy: 

  • Odkryć podświadome przeświadczenia i mentalne wyobrażenia, które sprawiają, iż rzutujesz na ekran życia obrazy, które cię ograniczają. Następnie zamienić je na wyższe przeświadczenia, aby już więcej nie rzutować ograniczających cię obrazów. 
  • Rozpoznać, że z czasem obrazy te skłoniły cię do wygenerowania pewnej ilosci niższych energii. Dopiero gdy wibracje tych energii zostaną podniesione do ich pierwotnego stanu lub powyżej niego, będziesz wolny od starych uwarunkowań.

Innymi słowy: Narzędzia Transcendencji są zaprojektowane, aby pomóc ci przekształcić energie o niskiej częstotliwości oraz przezwyciężyć ograniczone przeświadczenia i wyobrażenia o sobie samym. 

 

* 

Idea nr 28 

ABY W PEŁNI ZROZUMIEĆ, JAK WSPÓŁ-TWORZYSZ OKOLICZNOŚCI SWOJEGO ŻYCIA, WARTO BYŚ WIEDZIAŁ, ŻE ISTNIEJĄ CZTERY POZIOMY UMYSŁU. 

Aby w pełni zrozumieć, jak współ-tworzysz okoliczności własnego życia, warto byś wiedział, że istnieją cztery poziomy umysłu*: 

  • Najwyższy poziom umysłu jest poziomem tożsamości. To tu przechowywane jest podstawowe poczucie twojej tożsamości, przy czym chodzi tu o coś więcej niż twoje nazwisko i narodowość. Jest to głębsze przeświadczenie o rodzaju bytu, którym jesteś, jaki jest twój stosunek do świata, w którym mieszkasz, i jakie są twoje możliwości i ograniczenia.
  • Następny poziom to poziom mentalny, który, oczywiście, jest poziomem myśli. Tutaj znajdziesz bardziej szczegółowe przeświadczenia i rozumienie tego, jak działa świat. Przeświadczenia z umysłu tożsamości decydują, o tym, co sądzisz, iż możesz dokonać, a przeświadczenia z umysłu mentalnego decydują, o tym, co sądzisz o tym jak tego możesz dokonać.
  • Kolejny poziom to umysł emocjonalny, siedziba uczuć. Również i tutaj istnieją pewne przeświadczenia – na przykład możesz uważać, że jeśli ludzie dopuszczają się pewnych rzeczy, to jest akceptowalnym lub nieuniknionym dla ciebie, aby reagować na to gniewem. Możesz nawet sądzić, że jest uzasadnionym wyrządzić innym szkodę, po to by zdobyć to, czego pragniesz, lub aby siebie chronić.
  • Wreszcie istnieje umysł fizyczny, który rzeczywiście jest pewnym aspektem umysłu związanym z ciałem fizycznym, co oznacza, że ​​zawiera on przeświadczenia związane z fizycznym ciałem. Jednak dla większości ludzi, fizyczny umysł jest również tym, z czym ich świadome umysły są skłonne się identyfikować. Na tym poziomie możesz również mieć pewne przeświadczenia na temat tego, co możesz, a czego nie możesz dokonać. 

Cokolwiek robisz i kiedykolwiek zrobiłeś angażuje to wszystkie cztery poziomy twego umysłu. To, co trzyma cię przy życiu i daje ci energię do współ-tworzenia to fakt, że nieustannie odbierasz strumień energii o wysokiej częstotliwości od wyższej części twojej istoty. Można ją nazwać twoim wyższym ja, twoim duchowym ja lub, jak w niektórych tradycjach duchowych, twoją "Obecnością JESTEM"**. 

Kiedy energia ta przechodzi przez twój umysł tożsamości, rzutujesz na nią pewne wyobrażenia, a to przydaje wibracji energii pewną jakość – w zależności od charakteru tych obrazów/przeświadczeń. Niektóre z tych jakościowo zabarwionych energii będą przechowywane w twoim umyśle tożsamości, a niektóre przejdą do twojego umysłu mentalnego, gdzie również przydana im zostanie pewna jakość – jako rezultat istniejących tu przeświadczeń. 

Proces ten dociera do umysłu emocjonalnego. Oznacza to, że ​​kiedy twórczy impuls dociera do twego świadomego umysłu, jest on już zabarwiony przez przeświadczenia i obrazy znajdujące się na wyżej od niego położonych poziomach. 

------------------

Cztery poziomy umysłu - odpowiadający czterem poziomom wszechświata materialnego*. Mistrzowie* czasami mówią, że my, ludzie mamy cztery niższe ciała, ciało tożsamości*, ciało mentalne*, ciało emocjonalne* i ciało fizyczne*. Mistrzowie mówią również o czterech poziomach umysłu, gdzie umysł tożsamości jest miejscem naszego najgłębszego poczucia tożsamości (kim jesteśmy i co możemy zrobić), umysł mentalny jest domem naszych myśli (jak możemy coś robić), umysł emocjonalny jest miejscem naszych uczuć (dlaczego chcemy/musimy coś zrobić), a umysł fizyczny – odnosi się do potrzeb fizycznego ciała.

** Obecność JESTEM – twoje wyższe lub duchowe ja. Świadome Ty jest przedłużeniem Obecność JESTEM, a twoim najwyższym potencjałem jest osiągnąć pełnąidentyfikację z Obecnością JESTEM, byś mógł służyć, jako otwarta brama dla jego wyrażania się w materialnym świecie. Twoja duchowa tożsamość i indywidualność jest zakotwiczona w twojej Obecność JESTEM, co oznacza, że ​​nigdy nie może ona zostać unicestwiona bez względu na to,co się z tobą dzieje na Ziemi.

 

  

Rysunek Kim’a Michaels’a. Cztery poziomy umysłu: tożsamości, emocjonalny, mentalny, fizyczny. 

 

* 

Idea nr 29 

DOSTRZEGASZ TERAZ ISTOTNY DYLEMAT, KTÓREGO DOŚWIADCZA KAŻDY Z NAS, KIEDY STARAMY SIĘ ZMIENIĆ OKOLICZNOŚCI NASZEGO ŻYCIA. 

Widzisz teraz, że cztery poziomy twego umysłu tworzą hierarchiczną strukturę. Przeświadczenia w umyśle tożsamości leżą głębiej, niż przeświadczenia w umyśle mentalnym – co oznacza, że dla umysłu mentalnego ​​niemożliwością jest zneutralizowanie przeświadczeń leżących w umyśle tożsamości. 

Gdy impuls przeszedł już przez umysł tożsamości, to umysł mentalny może pracować z nim, jako z tym, który już jest zabarwiony przez umysł tożsamości – nie może zmienić tego, co do niego przychodzi. To samo dotyczy umysłów emocjonalnego i fizycznego. 

Widzisz teraz istotny dylemat, którego doświadcza każdy z nas, kiedy staramy się zmienić okoliczności naszego życia. Jeśli twój świadomy umysł identyfikuje się z umysłem fizycznym, wtedy będziesz w stanie zmienić przekonania na tym poziomie. Jednak nie będziesz w stanie świadomie zmienić tego, co wchodzi do niego z wyższych poziomów. Będziesz w stanie pracować JEDYNIE z twórczym impulsem, który już został zabarwiony przez przeświadczenia i energie na trzech wyższych poziomach. 

Tak więc, jeśli by to była twoja jedyna możliwość, to rzeczywiście utknąłbyś w miejscu, a z poziomu umysłu fizycznego nie miałbyś wyjścia. 

 

* 

Idea nr 30 

ZATEM JAKIE JEST WYJŚCIE? JEST NIM ROZPOZNANIE, ŻE TWÓJ ŚWIADOMY UMYSŁ NIE MUSI SIĘ UTOŻSAMIAĆ Z FIZYCZNYM UMYSŁEM / CIAŁEM I MATERIALNYM ŚWIATEM. 

Zatem jakie jest wyjście? Jest nim rozpoznanie, że twój świadomy umysł nie musi się utożsamiać z fizycznym umysłem/ciałem i materialnym światem. Jądro twojej istoty jest tym, co możemy nazwać Świadomym Ty*, i jest to forma czystej świadomości, która ma zdolność do rzutowania siebie samej, gdziekolwiek zechce [utożsamiania się z czymkolwiek zapragnie – przyp. tłum.]. 

Świadome Ty może, na przykład, rzutować siebie poza fizyczny umysł, w umysł emocjonalny. Może zatem dostrzec pewne przeświadczenie w emocjonalnym umyśle i rozwiązać je na tym poziomie, co spowoduje zmianę twórczego impulsu schodzącego w umysł świadomy. Zmiana twego sposobu zachowania staje się teraz o wiele łatwiejsza, ponieważ twórczy impuls jest mniej zabarwiony. To samo, oczywiście, można zrobić, aby rozwiązać przeświadczenie na poziomie mentalnym i na poziomie tożsamości. 

Trzeba jednak przyznać, że jeśli Świadome Ty utożsamiało się ze światem materialnym przez długi czas to, aby oczyścić wszystkie cztery poziomy umysłu, stoisz przed okresem ciężkiej pracy. Dla większości ludzi zaczyna się ona od kwestionowania przeświadczeń, które znajdują się w umyśle fizycznym. Następnym krokiem będzie kwestionowanie przeświadczeń w umyśle mentalnym i tak dalej.