Inwokacja do Elohim Astrei na rzecz Europy Wschodniej i Polski

 

Inwokacja do Elohim Astrei dla oczyszczenia narodów Europy Wschodniej i Skandynawii

 

Instrukcja Astrei dotycząca korzystania z inwokacji 

Moi Kochani, chcę Wam dać kolejną dyspensę, a mianowicie, że Ja, Astrea, będę sponsorował nową inwokację, która może Wam pomóc oczyścić każdy naród i którą Wy, oczywiście, tutaj w Korei możecie użyć do oczyszczenia swojego narodu. Pokieruję jednak mym posłańcem, aby wykreował tę inwokację w sposób uniwersalny, aby mogła ona być użyta dla każdego narodu i dlatego przyrzekam, że gdy dwie lub trzy osoby zbiorą się, aby wygłosić ją na rzecz swego narodu, Ja pomnożę światło, które przywołają, przez czynnik, który ustalę widząc zaangażowanie wygłaszających i potrzeby danego narodu. Jest to znacząca szansa dla wszystkich, którzy są gotowi podjąć wysiłek, aby dokonać oczyszczenia swego narodu. 

UWAGA: Możesz dostosować tę inwokację do specyficznych uwarunkowań w Twoim narodzie i, przykładowo, powiedzieć: Ukochany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i tworów /świadomości zbiorowej/ oraz do pochłonięcia karmicznych zapisów, które powodują przywiązanie ludzi w Polsce do… 

Dla najlepszego efektu inwokację i osobiste wołanie należy wygłaszać na głos będąc jednocześnie skupionym w swym Sercu. 

 

W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM i w imię uniwersalnego umysłu Chrystusa we wszelkim życiu, wołamy do Elohim Astrei o przejęcie przewodnictwa nad Europą Wschodnią i Polską i sprawienie, aby swoim Kręgiem i Mieczem pochłonął wszystkie nieczyste energie, unieszkodliwił wszystkie upadłe istoty, demony i twory /świadomości zbiorowej/ oraz uwolnił ludzi od i ku… 

– od wszelkich sił totalitaryzmu,

– od wszystkich duchów ciemności, okradających narody, w tym Polskę, z ich duchowego światła,

– od wszelkiego lęku przed poczuciem, że nie są oni wystarczająco dobrzy, że nie są zdolni, aby sami sobą rządzić, czy też, że nie mogą doznać łaski Boga,

– od wszelkiej manipulacji ze strony elity władzy, która powoduje, iż [część z nich] wierzy, że komunizm rozprzestrzeniłby pokój i szczęście na całym świecie,

– od wszelkiej skłonności do obwiniania kogoś innego za swoją niedolę, łącznie z pragnieniem obwiniania i ukarania za to innych narodów,

– od wszelkiego poczucia, że nic nigdy się nie zmieni, że nie mogą oni wznieść się ponad swoją przeszłość, i że oni sami i ich narody są skazane na niepowodzenie,

– od wszelkiego poczucia, że są oni w jakiś sposób niepełnowartościowi, od poczucia, iż sami nie mogą się rządzić i że są bezsilni, aby móc polepszyć swój los,

– od poczucia, iż rządzenie narodami leży w gestii kogoś innego i że potrzebują oni silnych przywódców, aby ich skłaniali do tego, jak powinni postępować,

– od wszelkiego poczucia, że nie muszą brać odpowiedzialności za swoją sytuację, od poczucia, że mogą obwiniać państwo lub siły zewnętrzne za swoją niedolę i od przeświadczenia, że jednostka nie może niczego zmienić,

– od poczucia, że Boga nie ma, i że nie istnieje żadna wyższa prawda czy moralna zasada,

– od wszystkich uzależnień, szczególnie od alkoholu, tytoniu, narkotyków, swobody seksualnej i spożywania nieczystej żywności,

– od świadomości śmierci, która powoduje, że Wschodni Europejczyk i Polak widzi siebie, jako śmiertelnego człowieka, oddzielonego od swego Boga,

– od wszelkiego poczucia, iż są oni zacofani w rozwoju i niezdolni do rządzenia sami sobą,

– od poczucia, iż dzień wczorajszy był we wszystkim lepszy od dnia dzisiejszego,

– od wszelkiego lęku przed zajęciem stanowiska za tym, co prawe,

– od wszystkich kłamstw komunizmu / marksizmu oraz od przeświadczenia, że państwo powinno się o nich zatroszczyć,

– od wszelkiego lęku przed utratą swego życia dla Chrystusa,

– od przeświadczenia, że państwo może zaplanować każdy aspekt życia,

– od iluzji, że nie są oni warci Bożej obfitości – że nie mogą żądać ekonomicznej wolności,

– od iluzji, że mogą ustanowić pokój używając siły,

– ku możliwości dostrzeżenia faktu, że silny przywódca, którego potrzebują jest Chrystusem w ich własnym wnętrzu. Zatem prawdziwym przywódcą Europy Wschodniej, w tym Polski, jest Bóg,

– od wszelkiej korupcji i nadużycia władzy na najwyższych szczeblach rządów i we wszystkich władzach lokalnych,

– od wszelkich prób przemienienia krajów Europy Wschodniej w państwa totalitarne, zastępujące komunizm inną formą dyktatury,

– od wszelkiej korupcji i nadużycia władzy we wszystkich aspektach narodowych gospodarek,

– od próby manipulowania gospodarką dla przejmowania pieniędzy ludności i przekazywania ich w ręce wąskiej elity,

– od prób powrotu do państwowej własności środków produkcji,

– od wszelkiej korupcji i nadużycia władzy w wojsku,

– od wszelkiego wykorzystywanie żołnierzy i wszelkich prób budowania oraz poszerzania arsenałów nuklearnych dla celów międzynarodowego szantażu,

– od wszelkiego ryzyka związanego z bronią nuklearną wpadającą w niepowołane ręce,

– od wszelkiej korupcji i nadużyć władzy w służbach wywiadowczych,

– od wykorzystywania tajemnic państwowych dla usprawiedliwiania łamania praw człowieka i przywracania w narodach rządów totalitarnych,

– od wszelkiej korupcji i nadużycia władzy w mediach i systemie edukacji.

– od wszelkich prób zniesienia wolności słowa oraz od panowania nad informacjami przekazywanymi ludności,

– od wszelkiej korupcji i nadużyć władzy w gospodarce,

– od wszelkich nadużyć wolności ekonomicznej oraz formowanie się mafii i szarej strefy w gospodarce,

– od wszelkich prób blokowania równych możliwości ekonomicznych dla wszystkich,

– od wszelkiej korupcji i nadużyć władzy w organach ścigania,

– od starań wszelkich sił, które próbują przekupić policję, aby uniknąć konsekwencji swoich przestępstw,

– od przemytu środków odurzających,

– od wszelkiej korupcji i nadużycia władzy w środowiskach naukowych,

– od używania nauki w celu szerzenia ideologii, która jest przeciwna Bogu, a tym samym zaprzecza wartości ludzkiego życia,

– od wszelkiej korupcji i nadużywania władzy w życiu religijnym,

– od prób przekształcenia dominujących kościołów w jedynie dozwolone religie, czyniąc z nich narzędzie panowania elity władzy nad ludnością,

– od prześladowań innych religii i prób zniesienia wolności religijnej,

– ku potrzebie obrony życia wszędzie tam, gdzie jest ono dławione i niszczone,

– od bezradności, obojętności i duchowej ślepoty, która powstrzymuje ludzi przed dostrzeżeniem, że są oni wykorzystywani od kolebki aż po grób,

– od emocjonalnych urazów, braku wrażliwości i od nadmiernego skupiania się na sobie, co powstrzymuje ich przed powiedzeniem: „Dosyć tego, już dłużej nie pozwolę na dławienie życia w naszych narodach!”,

– od elit władzy, które dławią życie i traktują ludzi jak przedmioty lub pionki w ich nigdy niekończących się rozgrywkach o pieniądze i władzę,

– od odrzucenia starszych osób, jako bezużytecznych i od tego, aby narody nie korzystały z ich mądrości,

– od agresywnej mentalności, że nic nigdy nie jest wystarczające lub wystarczająco dobre,

– od wszystkich sił ciemności uniemożliwiających urzeczywistnienie Królestwa Bożego w Polsce i w Europie Wschodniej,

– od elity władzy, która jest przekonana, iż wie lepiej od Boga jak wszystko powinno być urządzone,

– od elity, która wychowana została w wierze w komunistyczne i kapitalistyczne kłamstwo głoszące, że człowiek nie potrzebuje Boga i w konsekwencji uznającą, iż ma ona prawo do wywyższania siebie, jako bogów na Ziemi, pałając żądzą absolutnej władzy, której nie można kwestionować,

– od tej elity władzy i niechęci zaakceptowania odpowiedzialność ludzi za przywoływanie mocy Boga dla obrony narodów przed tą totalitarną siłą,

– od elity władzy, która próbuje utrzymać lub wzmocnić nierówności w narodach pozwalając wąskiej elicie stale się bogacić, podczas gdy większość ludności nie może znaleźć pracy lub żyje w ubóstwie.

– od prób manipulacji narodami, w kierunku nowej rewolucji, która przygotuje scenę dla jeszcze sroższych totalitarnych reżimów,

– od ułudy, że państwo i elita władzy mogą zająć miejsce Boga,

– ku rzeczywistości, w której ludzie muszą przejąć władzę na rzecz swoich narodów poprzez moc Boga w swym wnętrzu,

– od elity władzy, która wykorzystuje rządy do zniewalania narodów poprzez niesprawiedliwe prawa, które dają elicie specjalne przywileje,

– od tych, którzy usiłują przeciwdziałać powstaniu prawdziwej demokracji w Polsce i w Europie Wschodniej,

– od rządzących elit i ku pomocy, aby przeciwstawić się niesprawiedliwym i zmanipulowanym prawom tak, aby Bóg mógł działać przez ludzi i pomógł ustanowić oświecone rządy w Polsce i w krajach Europy Wschodniej,

– od elity władzy, która wykorzystuje system monetarny dla zniewolenia narodów i skupienia całego bogactwa w swoich rękach,

– od tych, którzy usiłują zniszczyć gospodarkę wolnorynkową próbując przywrócić kontrolę państwa nad gospodarką narodów i uniemożliwić powstawanie mniejszych przedsiębiorstw,

– od wszelkich manipulacji ekonomicznych przeciwnych temu, aby Bóg mógł działać poprzez ludzi i stworzyć dobrobyt dla wszystkich narodów,

– od międzynarodowej elity władzy, która wykorzystuje system bankowy, próbując przejąć panowanie nad gospodarką narodów,

– od tych, którzy usiłują zdobyć panowanie nad narodami przez wmanewrowanie ich w kolejną wojnę, a nawet w III wojnę światową,

– od zarzewi wojny, aby narody mogły się wznieść ponad swoją krwawą przeszłość i ustanowić prawdziwy pokój,

– od elity władzy, która wykorzystuje media i systemy edukacji dla zniewolenia narodów poprzez dezinformację i degradowanie kultury,

– od tych, którzy usiłują udaremnić ludziom zdobycie wiedzy o tym, w jaki sposób elita władzy wykorzystała komunizm i kapitalizm, aby ich zniewolić,

– od wszelkiej dezinformacji i degradowania kultury, co sprowadza ludzi do poziomu zwierząt poprzez pustą rozrywkę pozbawioną piękna, moralności i wyższych wartości,

– od wszelkiej dezinformacji, aby pozwolić Bogu ujawnić wszystkie kłamstwa w społeczeństwach i ich kulturze,

– od elity władzy, która wykorzystuje swoją siłę dla pozbawiania ludzi możliwości duchowego wzrastania poprzez niekończącą się pogoń za statusem, pieniędzmi i władzą lub poprzez materializm, narkotyki, alkohol, seks, pornografię i wszystkie inne formy uzależnień,

– od kłamstwa mówiącego, iż materialna obfitość i zbytek automatycznie doprowadzą do szczęścia,

– od materializmu, aby Bóg mógł działać poprzez ludzi i przemienił Polskę i Europę Wschodnią w lepszą platformę dla wniebowstąpienia dusz,

– od elity władzy, która wykorzystuje swoją pozycję dla pozbawiania narodów i ich członków ich duchowej misji poprzez kompletny brak szacunku dla wolności jednostki i praw człowieka,

– od tych, którzy usiłują zniewolić narody i ludzi poprzez niesprawiedliwe więzienie, zadłużanie, niewolniczą pracę, prostytucję, inżynierię społeczną lub pranie mózgów w życiu politycznym, religijnym i kulturalnym,

– od wszelkich prób pozbawienia ludzi danych im przez Boga praw,

– od wszelkich prób odebrania im wolności, aby Bóg nie mógł działać poprzez nich i ustanowić wolne i sprawiedliwe społeczeństwo z równymi możliwościami dla wszystkich,

– od elity władzy, która wykorzystuje swój status dla zniewolenia wszystkich narodów i ich członków przez całkowity brak szacunku dla świętości ludzkiego życia,

– od tych, którzy usiłują przeszkodzić duszom w realizacji boskich planów ich egzystencji, poprzez kontrolę populacji, aborcję, bezrobocie, biedę, niskie emerytury oraz niski poziom opieki zdrowotnej i świadczeń socjalnych,

– od wszelkiego poczucia beznadziei i rozpaczy, od wszelkiego poczucia, że ludzie są bezradni i zbyt słabi, aby móc polepszyć swoją przyszłość,

– od wszelkich prób niszczenia życia, aby Bóg mógł działać poprzez ludzi i utrzymać właściwą ilość członków narodów będących we wcieleniu,

– od duchów i energii ciemności.

– od kłamstw antychrysta,

– od duchowej niewoli pod siłami antychrysta,

– od materialnej niewoli pod elitą władzy,

– od elity władzy w każdym narodzie,

– od wszystkich toksycznych energii wysyłanych przeciwko nam przez siły tego świata,

– od całej nienawiści, gwałtownej reakcji i zemsty sił antychrysta, które są wściekłe, kiedy wygłaszamy tę inwokację, 

A ponad to …

W imię JESTEM KTÓRY JESTEM i w imię uniwersalnego umysłu Chrystusa we wszelkim życiu, wzywamy Elohim Astreę do przejęcia władzy nad narodami Ukrainy i Białorusi oraz do uwolnienia swego Kręgu i Miecza, by pochłonął wszystkie nieczyste energie, unieszkodliwił wszystkie upadłe istoty, demony i twory /świadomości zbiorowej/ oraz uwolnił ludzi od … [tutaj możesz dołączyć również Twoje własne, specyficzne wołanie]… wszystkich sił ciemności we wszystkich czterech oktawach Ziemi, podsycające w nas nienawiść, podziały i wrogość i przygotowujących wojnę we wschodniej Ukrainie; od świadomości ubóstwa, która utrudnia przejaw boskiej obfitości w naszym życiu; od wszystkich elementów naszej zbiorowej psychiki, które ograniczają naszą wolność i podsycają podziały w wielu obszarach życia; od stanu bezwładności, braku woli i chęci istnienia, od niewolniczej tolerancji status quo, od niechęci dla wzięcia odpowiedzialności za sytuację w naszych krajach i za okoliczności własnego życia, od poczucia lęku i beznadziejność, od uzależnienia od świadomości „żądamy chleba i igrzysk”, od narkotyków, alkoholu i innych szkodliwych nawyków, od niechęci wyrażania świadomości Chrystusa, od gotowości do rezygnacji z naszej wolności poprzez unikanie sytuacji, które mogą pogorszyć nasze życie; od skłonności do osądzania, nienawiści i fanatyzm. Wołamy również o przebudzenie najbardziej uduchowionych ludzi na Ukrainie i Białorusi, aby zdali sobie sprawę ze swej prawdziwej duchowej tożsamość i przyczynili się do konstruktywnych zmian poprzez realizację Boskiego Planu swego życia, co doprowadzi te kraje do twórczego wzrostu, obfitości i urzeczywistnienia Złotej Ery. 

A ponad to … 

Proszę o najwyższe efekty moich wezwań!
Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen

 

Część 1

1. Umiłowany Astreo, przywołuję Twoją Obecność, stojącą wysoko nad Polską i Europą Wschodnią na kształt ludzkiej postaci, ale promieniującą bardzo jasnym, Białym światłem. 

Kochany Astreo, Twe Serce tak prawdziwe,
Twój Krąg i Miecz z Bieli i Lazuru.
Uwolnij wszelkie życie od szalonych dramatów,
na skrzydłach Czystości nasza Planeta urośnie. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

2. Umiłowany Astreo, przywołujemy Twój Krąg, promieniujący płomieniami jaskrawej Bieli i błyszczącego szafirowego Błękitu. 

Kochany Astreo, w czystości Boga,
daj przyspieszenie naszej energii życia.
Podnieś nasz umysł ku prawdziwej jedności

z Mistrzami Miłości w nieskończoności. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

3. Umiłowany Astreo, przywołujemy Twój Miecz, promieniujący płomieniami Bieli i szafirowego Błękitu. 

Kochany Astreo z Promienia Czystości,
ześlij dziś wybawienie wszelkiemu życiu,
przyspieszenie ku Czystości – jesteśmy już wolni
od wszystkiego, co mniejsze niż Czystość Miłości. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

4. Umiłowany Astreo, wołamy do Ciebie, abyś połączył Twój Krąg i Miecz i toczył nimi bardzo szybkim promieniującym, kołującym ruchem – promieniującym Białym i Błękitnym światłem. 

Kochany Astreo, daj nam przyspieszenie
o Twe wybawienie gorąco dziś wołamy.
Uwolnij wszelkie życie od nieczystego postrzegania, 
wyrośniemy z pewnością ponad lęk i wątpienie. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

5. Kochany Astreo, wołamy do Ciebie, abyś skierował Twój Krąg i Miecz, by pionowo zeszły one w kierunku fizycznej oktawy Ziemi. 

Kochany Astreo, jesteśmy gotowi dostrzec
wszystkie kłamstwa, trzymające nas w niewoli.
Nasza Jaźń wyrasta ponad wszelką nieczystość,
wieczyście w nas z Czystości Światłością. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

6. Kochany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz, schodzące w fizyczną oktawę, aby podzieliły się na miliony kopii, które promieniują teraz we wszystkich kierunkach, pokrywając całą Polskę i Europę Wschodnią. 

Kochany Astreo, daj wszelkiemu życiu przyspieszenie
ponad wszelki dualizm, zmagania i walkę.
Unicestwij wszystkie podziały między Bogiem a człowiekiem,
doskonałego planu Boga spełnienie przyspiesz. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

7. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do oczyszczenia zbiorowej świadomości, do oczyszczenia fizycznej, emocjonalnej i mentalnej oktawy i oktawy tożsamości Polski i całej Wschodniej Europy i wszystkich ludzi, którzy w nich żyją. 

Kochany Astreo, miłośnie wołamy,
przełam oddzielenia niewidzialny mur.
Puszczamy wszystkie kłamstwa niosące upadek,
wieczyście afirmując jedność wszystkiego. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

8. Umiłowany Astreo, wołamy, aby to działanie wywołało efekt domina, który stopniowo przełamie bariery nieczystości, które uniemożliwiają rozprzestrzenianie się światła i rozprzestrzenianie się świadomość Złotej Ery w Polsce i w Europie Wschodniej. 

Umiłowany Astreo, pomóż nam znaleźć,
sekret, iż tworzymy naszym umysłem.
A więc to, co destruktywnego w niewiedzy tworzymy,
z wiedzą łatwo możemy pozytywnie przetworzyć. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

9. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia lub pochłonięcie demonów i tworów /świadomości zbiorowej/, które uniemożliwiają przejawienie się Złotej Ery Saint Germain w Polsce i w Europie Wschodniej. 

Umiłowany Astreo, pragniemy,
nauczyć się używania Twego oczyszczającego Ognia,
aby uduchowić każdą formę stworzonych negatywności,
kiedy Saint Germain czyni tę Planetę sobie oddaną. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

 

Część 2

1. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i tworów /świadomości zbiorowej/ oraz do pochłonięcia karmicznych zapisów tego, co spowodowało, że Rosja stworzyła Związek Sowiecki i okupowała lub uciskała narody Europy Wschodniej. 

Kochany Astreo, Twe Serce tak prawdziwe,
Twój Krąg i Miecz z Bieli i Lazuru.
Uwolnij wszelkie życie od szalonych dramatów,
na skrzydłach Czystości nasza planeta urośnie. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

2. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i tworów /świadomości zbiorowej/ oraz do pochłonięcia karmicznych zapisów, tego, co spowodowało, że narody Europy Wschodniej były podatne na zdławienie swej niezależności, a zwłaszcza na wszelkie subtelne pragnienia bycia przywódcami wielkiego imperium. 

Kochany Astreo, w czystości Boga,
daj przyspieszenie naszej energii życia.
Podnieś nasz umysł ku prawdziwej jedności
z Mistrzami Miłości w nieskończoności. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

3. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do pochłonięcia karmicznych zapisów wszystkich wojen w zbiorowej świadomości naszych narodów i indywidualnej psychice jej członków, a zwłaszcza zapisów z okresu II Wojny światowej. 

Kochany Astreo z Promienia Czystości,
ześlij dziś wybawienie wszelkiemu życiu.
Przyspieszenie ku Czystości – jesteśmy już wolni
od wszystkiego, co mniejsze niż Czystość Miłości. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

4. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i tworów /świadomości zbiorowej/ oraz do pochłonięcia karmicznych zapisów, które sprawiają, że ludy Europy Wschodniej lgną do Wschodniego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Katolickiego oraz do komunizmu i kapitalizmu. 

Kochany Astreo, daj nam przyspieszenie
o Twe wybawienie gorąco dziś wołamy.
Uwolnij wszelkie życie od nieczystego postrzegania,
wzniesiemy się z pewnością ponad lęk i wątpienie. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

5. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i tworów /świadomości zbiorowej/ oraz do pochłonięcia karmicznych zapisów, które skłaniały Rosjan ku gotowości zabijania /miljonów/ ludzi, aby szerzyć komunizm. 

Kochany Astreo, jesteśmy gotowi dostrzec
wszystkie kłamstwa, trzymające nas w niewoli.
Nasza Jaźń wyrasta ponad wszelką nieczystość,
wieczyście w nas z Czystości Światłością. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

6. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i tworów /świadomości zbiorowej/ oraz do pochłonięcia karmicznych zapisów, które spowodowały, że ludzie w Europie Wschodniej byli skłonni uciskać lub zabijać swoich rodaków i pobratymców w imię utrzymania systemu komunistycznego. 

Kochany Astreo, daj wszelkiemu życiu przyspieszenie
ponad wszelki dualizm, zmagania i walkę.
Unicestwij wszystkie podziały między Bogiem a człowiekiem,
doskonałego planu Boga spełnienie przyspiesz. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

7. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i tworów /świadomości zbiorowej/ oraz do pochłonięcia karmicznych zapisów, które powodują, że ludzie w Polsce i w Europie Wschodniej nie chcą podejmować decyzji dotyczących ich własnego losu. 

Kochany Astreo, miłośnie wołamy,
przełam oddzielenia niewidzialny mur.
Puszczamy wszystkie kłamstwa niosące upadek,
wieczyście afirmując jedność wszystkiego. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

8. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i tworów /świadomości zbiorowej/ oraz do pochłonięcia karmicznych zapisów, które powodowały, że ludzie reagowali na sowiecką brutalność lękiem i poddaniem, a nie niezłomną determinacją, aby być wolnymi. 

Umiłowany Astreo, pomóż nam znaleźć,
sekret, iż tworzymy naszym umysłem.
A więc to, co destruktywnego w niewiedzy tworzymy,
z wiedzą łatwo możemy pozytywnie przetworzyć. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

9. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i tworów /świadomości zbiorowej/ oraz do pochłonięcia karmicznych zapisów, które uniemożliwiają ludziom dostrzeżenie, że powtarzamy pewne wzorce zachowań i że nie przezwyciężymy ich, dopóki nie będziemy gotowi przyjrzeć się naszej indywidualnej psychice i psychice naszych narodów. 

Umiłowany Astreo, wszyscy pragniemy,
uczyć się używać ognia Twej Czystości,
aby uduchowić każdą formę stworzonych negatywności,
kiedy Saint Germain czyni tę Planetę sobie oddaną. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe.

 

Część 3

1. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów, tworów /świadomości zbiorowej/ i upadłych istot, które wykorzystały sowiecką okupację Europy Wschodniej do stworzenia blokad kreatywności w zbiorowej psychice narodów. 

Kochany Astreo, Twe Serce tak prawdziwe,
Twój Krąg i Miecz z Bieli i Lazuru.
Uwolnij wszelkie życie od szalonych dramatów,
na skrzydłach Czystości nasza planeta urośnie. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

2. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów, tworów /świadomości zbiorowej/ i upadłych istot, które wykorzystały sowiecką okupację, aby stworzyć blokady kreatywności w psychice wielu osób, które dziś żyją w Polsce i w Europie Wschodniej. 

Kochany Astreo, w czystości Boga,
daj przyspieszenie naszej energii życia.
Podnieś nasz umysł ku prawdziwej jedności
z Mistrzami Miłości w nieskończoności. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

3. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów, tworów /świadomości zbiorowej/ i upadłych istot, które wykorzystały okupację sowiecką do tworzenia kolektywnych duchów nienawiści i nieprzebaczania Rosji i rosyjskiemu narodowi. 

Kochany Astreo z Promienia Czystości,
ześlij dziś wybawienie wszelkiemu życiu.
Przyspieszenie ku Czystości – jesteśmy już wolni od wszystkiego, co mniejsze niż Czystość miłości. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

4. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów, tworów /świadomości zbiorowej/ i upadłych istot starających się nie dopuścić do tego, aby ludzie w Europie Wschodniej uświadomili sobie, że dopóki całkowicie nie przebaczymy Rosji i Rosjanom, nie uwolnimy się od własnej przeszłości. 

Kochany Astreo, daj nam przyspieszenie
o Twe wybawienie gorąco dziś wołamy.
Uwolnij wszelkie życie od nieczystego postrzegania,
wzniesiemy się z pewnością ponad lęk i wątpienie. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

5. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów, tworów /świadomości zbiorowej/ i upadłych istot starających się utrzymać nas uwikłanych w dawnych wzorcach nie-przebaczenia, aby Polska i Europa Wschodnia nie mogły przejść do świadomości Złotej Ery. 

Kochany Astreo, jesteśmy gotowi dostrzec
wszystkie kłamstwa, trzymające nas w niewoli.
Nasza Jaźń wyrasta ponad wszelką nieczystość,
wieczyście w nas z Czystości Światłością. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

6. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów, tworów /świadomości zbiorowej/ i upadłych istot starających się utrzymywać ludzi Polski i Europy Wschodniej uwikłanych w przeszłości, aby skupiali się wyłącznie na swych utraconych możliwościach. 

Kochany Astreo, daj wszelkiemu życiu przyspieszenie
ponad wszelki dualizm, zmagania i walkę.
Unicestwij wszystkie podziały między Bogiem a człowiekiem,
doskonałego planu Boga spełnienie przyspiesz. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

7. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów, tworów /świadomości zbiorowej/ i upadłych istot starających się zmusić ludzi do ignorowania przeszłości i myślenia, że możemy skupić się na przyszłości bez przepracowania przeszłości. 

Kochany Astreo, miłośnie wołamy,
przełam oddzielenia niewidzialny mur.
Puszczamy wszystkie kłamstwa niosące upadek,
wieczyście afirmując jedność wszystkiego. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

8. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów, tworów /świadomości zbiorowej/ i upadłych istot starających się uniemożliwić nam zaakceptowanie faktu, że musimy indywidualnie przepracować własną przeszłość i przeszłość naszych narodów, zanim będziemy mogli przejść do Złotej Ery. 

Umiłowany Astreo, pomóż nam znaleźć,
sekret, iż tworzymy naszym umysłem.
A więc to, co destruktywnego w niewiedzy tworzymy,
z wiedzą łatwo możemy pozytywnie przetworzyć. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

9. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów, tworów /świadomości zbiorowej/ i upadłych istot starających się uniemożliwić nam zaakceptowanie tego, że musimy zbiorowo przepracować własną przeszłość i przeszłość naszych narodów, zanim będziemy mogli przejść do świadomości Złotej Ery. 

Umiłowany Astreo, wszyscy pragniemy,
uczyć się używać ognia Twej czystości,
aby uduchowić każdą formę stworzonych negatywności,
kiedy Saint Germain czyni tę Planetę sobie oddaną. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

 

Część 4

1. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do uwolnienia najbardziej kreatywnych ludzi w Polsce i w Europie Wschodniej od wszystkich subtelnych idei, że państwo, kościół lub system polityczny są ważniejsze niż twórcza ekspresja jednostki. 

Kochany Astreo, Twe Serce tak prawdziwe,
Twój Krąg i Miecz z Bieli i Lazuru.
Uwolnij wszelkie życie od szalonych dramatów,
na skrzydłach Czystości nasza planeta urośnie. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

2. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do uwolnienia najbardziej kreatywnych ludzi w Europie Wschodniej od wszystkich podświadomych zablokowań, które uniemożliwiają im prawdziwe odczuwanie i akceptowanie Płomienia Wolności Saint Germain. 

Kochany Astreo, w czystości Boga,
daj przyspieszenie naszej energii życia.
Podnieś nasz umysł ku prawdziwej jedności
z Mistrzami Miłości w nieskończoności. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

3. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do uwolnienia najbardziej kreatywnych ludzi w Polsce i w Europie Wschodniej, aby dostrzegli, że nasze narody dobrowolnie weszły pod sowieckie jarzmo, aby pokazać światu błąd nie tylko komunizmu, ale i wszystkich zamkniętych systemów. 

Kochany Astreo z Promienia Czystości,
ześlij dziś wybawienie wszelkiemu życiu.
Przyspieszenie ku Czystości – jesteśmy już wolni
od wszystkiego, co mniejsze niż Czystość miłości. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

4. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do uwolnienia najbardziej kreatywnych ludzi w Polsce i w Europie Wschodniej, aby dostrzegli, że kiedy Związek Sowiecki upadał, to sygnalizowało to koniec ery, w której ludzie winni być rządzeni przez ideologie. 

Kochany Astreo, daj nam przyspieszenie
o Twe wybawienie gorąco dziś wołamy.
Uwolnij wszelkie życie od nieczystego postrzegania, 
wzniesiemy się z pewnością ponad lęk i wątpienie. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

5. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do uwolnienia najbardziej kreatywnych ludzi w Polsce i w Europie Wschodniej, aby dostrzegli, że w naszych narodach istnieje ogromny potencjał dla zapoczątkowania epoki, w której przestajemy szukać jakiegoś absolutnego systemu, a w zamian za to opieramy nasze systemy polityczne na rozwoju psychiki jednostki i zbiorowości. 

Kochany Astreo, jesteśmy gotowi dostrzec
wszystkie kłamstwa, trzymające nas w niewoli.
Nasza Jaźń wyrasta ponad wszelką nieczystość,
wieczyście w nas z Czystości Światłością. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

6. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do uwolnienia najbardziej kreatywnych ludzi w Polsce i w Europie Wschodniej, aby dostrzegli, że jeśli zaakceptujemy szansę, jaką oferuje nam Saint Germain, to nic, z tego co wydarzyło się w przeszłości, nas nie powstrzyma. 

Kochany Astreo, daj wszelkiemu życiu przyspieszenie
ponad wszelki dualizm, zmagania i walkę.
Unicestwij wszystkie podziały między Bogiem a człowiekiem,
doskonałego planu Boga spełnienie przyspiesz. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

7. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do uwolnienia najbardziej kreatywnych ludzi w Europie Wschodniej, aby dostrzegli, że wszystko, co wydarzyło się w przeszłości, służyło doprowadzeniu nas do miejsca, w którym teraz jesteśmy, a to daje nam wyjątkową okazję do marszu naprzód. 

Kochany Astreo, miłośnie wołamy,
przełam oddzielenia niewidzialny mur.
Puszczamy wszystkie kłamstwa niosące upadek,
wieczyście afirmując jedność wszystkiego. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

8. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do uwolnienia najbardziej kreatywnych ludzi w Polsce i w Europie Wschodniej, aby dostrzegli, że aby móc skorzystać z nadarzającej się okazji, musimy być gotowi przerobić lekcje z naszej przeszłości, których do tej pory nie przerobiliśmy. A przede wszystkim musimy przezwyciężyć tendencję do zakochiwania się w ideach i systemach. 

Kochany Astreo, pomóż nam znaleźć,
sekret, iż tworzymy naszym umysłem.
A więc to, co destruktywnego w niewiedzy tworzymy,
z wiedzą łatwo możemy pozytywnie przetworzyć. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

9. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do uwolnienia najbardziej kreatywnych ludzi w Polsce i w Europie Wschodniej, aby mogli służyć, jako otwarta brama do rozprzestrzeniania Płomienia Wolności Saint Germain na całą Europę Wschodnią i Rosję. 

Umiłowany Astreo, wszyscy pragniemy,
uczyć się używać ognia Twej czystości,
aby uduchowić każdą formę stworzonych negatywności,
kiedy Saint Germain czyni tę Planetę sobie oddaną. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

 

Zapieczętowanie

W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM i w imię uniwersalnego umysłu Chrystusa we wszelkim życiu, akceptujemy, że Archanioł Michał, Elohim Astrea i Saint Germain tworzą nieprzenikalną tarczę wokół nas samych i wokół wszystkich ludzi w Polsce i w Europie Wschodniej, zapieczętowującą nas od wszystkich niedoskonałych energii i sił ciemności we wszystkich czterech oktawach materialnego wszechświata.

Akceptujemy, że Fioletowy Płomień przekształca wszystkie niedoskonałe energie w naszych istotach, aby książę tego świata nie miał w nas nic, co byłoby jego. 

 

Copyright © 2017 Kim Michaels

 

 


Inwokacja do Elohim Astrei dla oczyszczenia polskiego narodu 

  

UWAGA: Możesz dostosować tę inwokację do specyficznych uwarunkowań w Twoim narodzie i na przykład poprosić: Ukochany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i tworów /świadomości zbiorowej/ oraz do pochłonięcia karmicznych zapisów, które powodują przywiązanie ludzi w Polsce do… 

[Tu wstaw stosowne wezwania.] 

Dla najlepszego efektu inwokację i osobiste wołanie należy wygłaszać na głos będąc jednocześnie skupionym w swym Sercu. 

 

W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM i w imię uniwersalnego umysł Chrystusa we wszelkim życiu, wołamy do Elohim Astrei o przejęcie przewodnictwa nad naszym polski narodem i sprawienia, abyś swoim Kręgiem i Mieczem pochłonął wszystkie nieczyste energie, unieszkodliwił wszystkie upadłe istoty, demony i twory /świadomości zbiorowej/ oraz uwolnił ludzi od i ku… 

[Tu wstaw swoje osobiste wołanie.] 

W tym wszystkim, o co prosiłem, wołałem i co afirmowałem na początku niniejszej serii inwokacji. 

Proszę o najwyższe efekty moich wezwań!
Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen 

 

Część 1

1. Umiłowany Astreo, przywołuję Twoją Obecność, stojącą wysoko nad naszym narodem na kształt ludzkiej postaci i promieniującą bardzo jasnym, Białym Światłem. 

Kochany Astreo, Twe Serce tak prawdziwe,
Twój Krąg i Miecz z Bieli i Lazuru,
uwolnij wszelkie życie od szalonych dramatów,
na skrzydłach Czystości nasza planeta urośnie. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

2. Umiłowany Astreo, przywołujemy Twój Krąg, pokryty płomieniami jaskrawej Bieli i błyszczącego szafirowego Błękitu. 

Kochany Astreo, w czystości Boga,
daj przyspieszenie naszej energii życia,
podnieś nasz umysł ku prawdziwej jedności
z Mistrzami Miłości w nieskończoności. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

3. Umiłowany Astreo, przywołujemy Twój Miecz, pokryty płomieniami Bieli i szafirowego Błękitu. 

Kochany Astreo z Promienia Czystości,
ześlij dziś wybawienie wszelkiemu życiu,
przyspieszenie ku Czystości – jesteśmy już wolni od wszystkiego, co mniejsze niż Czystość Miłości. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

4. Umiłowany Astreo, wołamy do Ciebie, abyś połączył Krąg i Miecz i toczył nimi w bardzo szybkim promieniujący, kołującym ruchu, promieniującym Białym i Błękitnym światłem. 

Kochany Astreo, daj nam przyspieszenie
o Twe wybawienie gorąco dziś wołamy,
Uwolnij wszelkie życie od nieczystego postrzegania, a 
wzniesiemy się z pewnością ponad lęk i wątpienie. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

5. Kochany Astreo, wołamy do Ciebie, abyś skierował Twój Krąg i Miecz, aby zeszły one pionowo w kierunku fizycznej oktawy. 

Kochany Astreo, jesteśmy gotowi dostrzec,
wszystkie kłamstwa, trzymające nas w niewoli.
Nasza Jaźń wyrasta ponad wszelką nieczystość,
wieczyście w nas z Czystości Światłością. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

6. Kochany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz, schodzące w fizyczną oktawę, aby podzieliły się na miliony kopii, które promieniują teraz we wszystkich kierunkach, obejmując cały nasz naród. 

Kochany Astreo, daj wszelkiemu życiu przyspieszenie
ponad wszelki dualizm, zmagania i walkę.
Unicestwij wszystkie podziały między Bogiem a człowiekiem,
doskonałego planu Boga spełnienie przyspiesz. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

7. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do oczyszczenia zbiorowej świadomości, do oczyszczenia fizycznej, emocjonalnej i mentalnej oktawy i oktawy tożsamości naszego kraju i wszystkich ludzie, którzy w nim żyją. 

Kochany Astreo, miłośnie wołamy,
przełam oddzielenia niewidzialny mur.
Puszczamy wszystkie kłamstwa niosące upadek,
wieczyście afirmując jedność wszystkiego. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

8. Umiłowany Astreo, wołamy, aby to działanie wywołało efekt domina, który stopniowo przełamie bariery nieczystości, które uniemożliwiają rozprzestrzenianie się światła i rozprzestrzenianie się świadomość Złotej Ery w naszym kraju. 

Umiłowany Astreo, pomóż nam znaleźć,
sekret, iż tworzymy naszym umysłem,
a więc to, co destruktywnego w niewiedzy tworzymy,
z wiedzą łatwo możemy pozytywnie przetworzyć. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

9. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwieni lub pochłonięcie narodowych demonów i tworów /świadomości zbiorowej/, które uniemożliwiają przejawienie się Złotej Ery Saint Germain w naszym kraju i narodzie. 

Umiłowany Astreo, pragniemy,
nauczyć się używania Twego oczyszczającego Ognia,
aby uduchowić każdą formę stworzonych negatywności,
kiedy Saint Germain czyni tę Planetę sobie oddaną. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

 

Część 2

1. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i tworów /świadomości zbiorowej/ oraz do pochłonięcia karmicznych zapisów powodujących, że ludzie są przywiązany do historii i tradycji naszego kraju i narodu. 

Kochany Astreo, Twe Serce tak prawdziwe,
Twój Krąg i Miecz z Bieli i Lazuru,
uwolnij wszelkie życie od szalonych dramatów,
na skrzydłach Czystości nasza planeta urośnie. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

2. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i tworów /świadomości zbiorowej/ oraz do pochłonięcia karmicznych zapisów, powodujących, że ludzie są gotowi pójść na wojnę. 

Kochany Astreo, w czystości Boga,
daj przyspieszenie naszej energii życia,
podnieś nasz umysł ku prawdziwej jedności
z Mistrzami Miłości w nieskończoności. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

3. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do pochłonięcia w świadomości zbiorowej i w psychice członków naszego narodu i wszystkich karmicznych zapisów wojny. 

Kochany Astreo z Promienia Czystości,
ześlij dziś wybawienie wszelkiemu życiu,
przyspieszenie ku Czystości – jesteśmy już wolni
od wszystkiego, co mniejsze niż Czystość Miłości. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

4. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i tworów /świadomości zbiorowej/ oraz do pochłonięcie karmicznych zapisów, które powodują, że ludzie /naszego narodu/ są przywiązani do określonych systemów myśli religijnej czy politycznej. 

Kochany Astreo, daj nam przyspieszenie
o Twe wybawienie gorąco dziś wołamy.
Uwolnij wszelkie życie od nieczystego postrzegania, a wzniesiemy się z pewnością ponad lęk i wątpienie. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

5. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i tworów /świadomości zbiorowej/ oraz do pochłonięcia karmicznych zapisów, które powodują, że ludzie są gotowi zabijać swych bliźnich, aby promować idee. 

Kochany Astreo, jesteśmy gotowi dostrzec,
wszystkie kłamstwa, trzymające nas w niewoli.
Nasza Jaźń wyrasta ponad wszelką nieczystość,
wieczyście w nas z Czystości Światłością. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

6. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i tworów /świadomości zbiorowej/ oraz do pochłonięcia karmicznych zapisów, które powodują, że ludzie są uprzedzeni lub żywią nienawiść wobec określonych grup ludzi w naszym własnym narodzie lub w innych narodach. 

Kochany Astreo, daj wszelkiemu życiu przyspieszenie
ponad wszelki dualizm, zmagania i walkę.
Unicestwij wszystkie podziały między Bogiem a człowiekiem,
doskonałego planu Boga spełnienie przyspiesz. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

7. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i tworów /świadomości zbiorowej/ oraz do pochłonięcia karmicznych zapisów, które powodują, iż ludzie dokonują aktu przeniesienia, że zawsze jest to wina innych zamiast wziąć odpowiedzialność za swoje narodowe i indywidualne uwarunkowania. 

Kochany Astreo, miłośnie wołamy,
przełam oddzielenia niewidzialny mur.
Puszczamy wszystkie kłamstwa niosące upadek,
wieczyście afirmując jedność wszystkiego. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

8. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i tworów /świadomości zbiorowej/ oraz do pochłonięcia karmicznych zapisów, które uniemożliwiają ludziom dostrzeżenie, że pewne problemy są spowodowane przez określone uwarunkowania w naszej narodowej świadomości. 

Umiłowany Astreo, pomóż nam znaleźć,
sekret, iż tworzymy naszym umysłem,
a więc to, co destruktywnego w niewiedzy tworzymy,
z wiedzą łatwo możemy pozytywnie przetworzyć. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

9. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i tworów /świadomości zbiorowej/ oraz do pochłonięcia karmicznych zapisów, które powodują, iż ludzie nie widzą, iż powtarzamy pewne wzorce zachowań i że nie przekroczymy ich, dopóki nie będziemy skłonni spojrzeć na naszą indywidualną i narodową psychikę. 

Umiłowany Astreo, wszyscy pragniemy,
uczyć się używać ognia Twej Czystości,
aby uduchowić każdą formę stworzonych negatywności,
kiedy Saint Germain czyni tę Planetę sobie oddaną. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

 

Część 3

1. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów, tworów /świadomości zbiorowej/ i upadłych istot starających się podtrzymać sytuację, w której niewielka elita kontroluje nasz naród. 

Kochany Astreo, Twe Serce tak prawdziwe,
Twój Krąg i Miecz z Bieli i Lazuru,
uwolnij wszelkie życie od szalonych dramatów,
na skrzydłach Czystości nasza Planeta urośnie. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

2. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i i upadłych istot starających się manipulować procesami politycznymi w naszym narodzie. 

Kochany Astreo, w czystości Boga,
daj przyspieszenie naszej energii życia.
Podnieś nasz umysł ku prawdziwej jedności
z Mistrzami Miłości w nieskończoności. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś 
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

3. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i upadłych istot starających się manipulować systemem finansowym i gospodarką naszego kraju. 

Kochany Astreo z Promienia Czystości,
ześlij dziś wybawienie wszelkiemu życiu,
przyspieszenie ku Czystości – jesteśmy już wolni
od wszystkiego, co mniejsze niż Czystość miłości. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

4. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i upadłych istot starających się manipulować prasą naszego kraju i całością środków masowego przekazu. 

Kochany Astreo, daj nam przyspieszenie
o Twe wybawienie gorąco dziś wołamy,
Uwolnij wszelkie życie od nieczystego postrzegania 
wzniesiemy się z pewnością ponad lęk i wątpienie. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

5. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i upadłych istot starających się zapobiec ujawnieniu wszystkich manipulacji i gwałcenia naszych demokratycznych praw i praw człowieka. 

Kochany Astreo, jesteśmy gotowi dostrzec,
wszystkie kłamstwa, trzymające nas w niewoli.
Nasza Jaźń wyrasta ponad wszelką nieczystość,
wieczyście w nas z Czystości Światłością. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

6. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i upadłych istot starających się manipulować naszym narodowym systemem edukacji. 

Kochany Astreo, daj wszelkiemu życiu przyspieszenie
ponad wszelki dualizm, zmagania i walkę.
Unicestwij wszystkie podziały między Bogiem a człowiekiem,
doskonałego planu Boga spełnienie przyspiesz. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

7. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i upadłych istot starających się manipulować naszą narodową gospodarką i przemysłem. Wołamy do Ciebie o ujawnienia całej korupcji. 

KochanyAstreo, miłośnie wołamy,
przełam oddzielenia niewidzialny mur,
Puszczamy wszystkie kłamstwa niosące upadek,
wieczyście afirmując jedność wszystkiego. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe.

8. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i upadłych istot starających się manipulować armią naszego kraju i polityką dotyczącą wojska. 

Umiłowany Astreo, pomóż nam znaleźć,
sekret, iż tworzymy naszym umysłem,
a więc to, co destruktywnego w niewiedzy tworzymy,
z wiedzą łatwo możemy pozytywnie przetworzyć. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

9. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i upadłych istot starających się manipulować interakcją naszego narodu z innymi narodami. 

Umiłowany Astreo, wszyscy pragniemy,
uczyć się używać ognia Twej Czystości,
aby uduchowić każdą formę stworzonych negatywności,
kiedy Saint Germain czyni tę Planetę sobie oddaną. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

 

Część 4

1. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do uwolnienia najbardziej kreatywnych ludzi naszego narodu od epickiej mentalności /walki dobra ze złem/ od i całego czarno-białego myślenia. 

Kochany Astreo, Twe Serce tak prawdziwe,
Twój Krąg i Miecz z Bieli i Lazuru,
uwolnij wszelkie życie od szalonych dramatów,
na skrzydłach Czystości nasza planeta urośnie. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

2. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do uwolnienia najbardziej kreatywnych ludzi naszego narodu od świadomość oddzielenia i od iluzji, że możemy wyrządzić krzywdę innym bez krzywdzenia samych siebie. 

Kochany Astreo, w czystości Boga,
daj przyspieszenie naszej energii życia,
podnieś nasz umysł ku prawdziwej jedności
z Mistrzami Miłości w nieskończoności. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

3. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do uwolnienia najbardziej kreatywnych ludzi naszego narodu od wszystkich uzależnień od narkotyków, alkoholu, seksu, hazardu i tym podobnych nałogów. 

Kochany Astreo z Promienia Czystości,
ześlij dziś wybawienie wszelkiemu życiu,
przyspieszenie ku Czystości – jesteśmy już wolni od wszystkiego, co mniejsze niż Czystość miłości. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

4. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do uwolnienia najbardziej kreatywnych ludzi naszego narodu od wszelkiej skłonności do projekcji winy na bliźnich, jako przyczyny naszych problemów i od wszelkiej tendencji do angażowania się w niekończące się zmagania z innymi ludźmi. 

Kochany Astreo, daj nam przyspieszenie
o Twe wybawienie gorąco dziś wołamy,
Uwolnij wszelkie życie od nieczystego postrzegania, a wzniesiemy się z pewnością ponad lęk i wątpienie. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

5. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do uwolnienia najbardziej kreatywnych ludzi naszego narodu od marzeń o istnieniu idealnego systemu i od myślenia, że możemy rozwiązać wszystkie problemy przez zmuszanie każdego do posłuszeństwa temu systemowi. 

Kochany Astreo, jesteśmy gotowi dostrzec,
wszystkie kłamstwa, trzymające nas w niewoli.
Nasza Jaźń wyrasta ponad wszelką nieczystość,
wieczyście w nas z Czystości Światłością. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

6. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do uwolnienia najbardziej kreatywnych ludzi naszego narodu, aby mogli nawiązać do podstawowego człowieczeństwa i wartości w sobie samych i we wszystkich innych ludziach. 

Kochany Astreo, daj wszelkiemu życiu przyspieszenie
ponad wszelki dualizm, zmagania i walkę.
Unicestwij wszystkie podziały między Bogiem a człowiekiem,
doskonałego planu Boga spełnienie przyspiesz. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

7. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do uwolnienia najbardziej kreatywnych ludzi naszego narodu, aby dostrzegli, że jedynym sposobem na rozwiązanie naszych problemów jest wzmożenie naszej uważności, aby móc podnieść naszą świadomość i otrzymać idee Złotej Ery dla naszego narodu bezpośrednio od Saint Germain. 

Kochany Astreo, miłośnie wołamy,
przełam oddzielenia niewidzialny mur,
Puszczamy wszystkie kłamstwa niosące upadek,
wieczyście afirmując jedność wszystkiego. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

8. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do uwolnienia najbardziej kreatywnych członków naszego narodu od wszystkiego, co uniemożliwia im budowanie stałej współpracy z Saint Germain. 

Kochany Astreo, pomóż nam znaleźć,
sekret, iż tworzymy naszym umysłem,
a więc to, co destruktywnego w niewiedzy tworzymy,
z wiedzą łatwo możemy pozytywnie przetworzyć. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

9. Umiłowany Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do uwolnienia najbardziej kreatywnych ludzi naszego narodu od wszystkiego, co uniemożliwia im dostrzec i zaakceptować potencjał Złotej Ery dla Polski. 

Umiłowany Astreo, wszyscy pragniemy,
uczyć się używać ognia Twej Czystości,
aby uduchowić każdą formę stworzonych negatywności,
kiedy Saint Germain czyni tę Planetę sobie oddaną. 

Kochany Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz zelektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe.

 

Zapieczętowanie

W imię JESTEM KTÓRY JESTEM, w imię uniwersalnego umysłu Chrystusa we wszelkim życiu, akceptujemy, że Archanioł Michał, Elohim Astrea i Saint Germain tworzą nieprzenikalną tarczę wokół nas samych i wokół wszystkich ludzi w naszym narodzie, zapieczętowując nas od wszystkich niedoskonałych energii i sił ciemności we wszystkich czterech oktawach materialnego wszechświata.

Akceptujemy, że Fioletowy Płomień przekształca wszystkie niedoskonałe energie w naszych istotach, aby książę tego świata nie miał w nas nic, co byłoby jego. Amen.