Pomóż niebiańskim zastępom powstrzymać wojny - Inwokacje

 Publikujemy tutaj poprawione wersje wszystkich trzynastu inwokacji z książki "Pomóż niebiańskim zastępom powstrzymać wojny"

 Nowym użytkownikom witryny pragniemy przypomnieć, co to jest Czuwanie Vigil 500+ i jak ważnym jest branie w nim udziału.

(zapoznaj się z pierwotnym źródłem tej inicjatywy: http://www.transcendencetoolbox.com/world-change/world-vigil/595-mother-marys-500-world-vigil

 Jeśli znasz kogoś, kto doceniłby działalność grupy i zechciał brać udział w czuwaniach zaproś go do niej.

 Jeśli tego pragniesz, podziel się w komentarzu swoimi wrażeniami i wglądami, które mogą stać się twoim udziałem w trakcie wygłaszania wezwań i inwokacji. Zachęcam!

 Każda inwokacja jest oryginalną całością i nie należy w niej niczego zmieniać. Każdy ma jednak wolną wolę i nie mogę mu niczego zabronić. Z braku czasu inwokacje można wygłaszać częściowo, ale zawsze należy wygłoszoną część zakończyć "Zapieczętowaniem", które znajduje się na jej końcu. 


Na koniec zachęcam wszystkich do nabycia i studiowania książki Kima Michaels'a „Pomóż niebiańskim zastępom powstrzymać wojny”, z której inwokacje zostały wzięte oraz do przyłączenia się do międzynarodowej strony poświęconej wspólnocie „Mother Mary’s Vigil 500+”.
https://www.facebook.com/groups/531357433699878/


Teksty poniższych inwokacji mogą być publikowane w Internecie i periodykach za podaniem ich źródła oraz nazwiska autora i tłumacza i po kontakcie z nimi. W tekstach nie można dokonywać żadnych zmian bez ich wiedzy i zgody.

 Copyright by Kim Michaels
Copyright dla tłumaczenia Paweł Kontny

Chapter 2 | Awaken People to the Potential to Stop War

Rozdział 2 | Przebudzić ludzi ku ich możliwości powstrzymania wojen

In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I call upon Mother Mary and the Divine Director to awaken people from the illusion that war is too big of an issue for us to do anything about.   Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters.   I especially call for …

W imię JESTEM, Którym JESTEM, Jezusa Chrystusa, wzywam Archanioła Michała, aby wybudził ludzi ze złudzenia, że wojna, to zbyt wielka rzecz, abyśmy coś w tej sprawie mogli zrobić.   Przebudźcie ludzi ku rzeczywistości, że jesteśmy istotami duchowymi i że możemy współtworzyć nową przyszłość współpracując z wniebowstąpionymi mistrzami.   Szczególnie wołam ...[Make your own calls here.]

[Tu dołącz swoje własne wołanie.]
[Na przykład:]     Szczególnie wołam o ... (UWAGA! W trakcie comiesięcznego, 4-godzinnego czuwania poniższe wyszczególnienie można wygłosić tylko jeden raz, na początku całej serii inwokacji.)   …o zakończenie konfliktów zbrojnych i wojen i ustanowienie pokoju oraz o zanik wewnętrznego napięć w Afryce; w Somalii, Maghrebie, Kiwu, w powstaniu Boko Haram, w Południowym Sudanie, Mali, Egipcie, Libii, Cabo Delgado, Tigray, Katandze, Afryce Południowej, Nigerii, Darfurze, na Synaju, w Republice Środkowej Afryki, Oromo, Zachodniej Saharze, w Cabinda, w Tunezja, w Nsapu   w Azji: w Afganistanie, Jemenie, Syrii, w Turcji, Górnym Karabachu, Kaszmirze, Birmie, w konflikt izraelsko-palestyńskim, w Tajlandii Południowej, konflikcie kolumbijskm, w buncie naksalitów i maoistów, w Moro, w Khyber Pakhtunkhwa, w wojnIE narkotykowej na Filipinach, w kryzysie w Zatoce Perskiej 2019–20, w separatyzmie arabskim w Chuzestanie, w konflikcie kurdyjsko-irańskim, w rebelii w północno-wschodnich Indiach, w rebelii komunistycznej na Filipinach, w powstanie maoistów w Turcji, w terroryzmie w Pendżabie, terroryzmie w Sindh.   w Europie: w Donbasie, w Irlandii, w Północnym Kaukazie.   w Ameryce Południowej: w Peru i Paragwaju,   w Ameryce Północnej: w kwestii meksykańskiej wojny narkotykowe.   w Oceanii: w Zachodniej Papui.   Wołam o zanik wewnętrznych napięć w USA, w Polsce, Białorusi, Kirgizji oraz w konfliktach między USA i Iranem, USA a Chinami, USA a Wenezuelą, USA a Rosją, między Chinami i Indiami, między Chinami i Taiwanem, między Turcją i Egiptem, Turcją i Grecją.   Wołam o zakończenie konfliktów zbrojnych, wojen wewnętrznych napięć wszędzie tam, gdzie się mają one miejsce, a o których nie wiem, gdzie nie mogą się zakończyć lub gdzie planowane są nowe. Wołam o wyczerpanie wszystkich źródeł wojen między ludźmi i o wyczerpanie wszystkich źródeł wewnętrznych konfliktów w każdej pojedynczej osobie na Ziemi.   (x4) Niech już nigdy nie dojdzie do wojny na Półwyspie Koreańskim!       (x4) Niechaj nigdy nie dojdzie do wojny na wielką skalę lub konfliktu zbrojnego o państwo Izrael!   (x4) Wołam o powstrzymanie wirusa SAR CoV-2, wszystkich wirusów Corona i choroby COVID 19!       UWAGA! W angielskiej wersji Wikipedii można śledzić światową „listę aktualnych konfliktów zbrojnych” List of ongoing armed conflicts (Kliknij prawą stroną „myszki” w powyższy, angielski tekst i wybierz   funkcję „Otwórz hyperlink”)       A ponadto wołam o…       [Tu możesz dołączyć osobiste wołanie]     Wołam o najwyższe z możliwych efekty moich wezwań! Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen.   Daję upoważnienie Wniebowstąpionym Mistrzom, Archaniołom i Aniołom, aby wkroczyli i przejęli władzę w celu zmniejszenia mocy ciemnych sił na planecie Ziemi, aby ludzie mogli lepiej widzieć i przekroczać świadomość, która czyni wojnę możliwą.   Wołam o usunięcia istot z czterech poziomów sfery materialnej, które nie chcą zrezygnować z mentalności wojowników. Usuńcie energie i siły, aby pewnego dnia, niedługo w przyszłości, coraz więcej ludzi zaczęło się budzić i dostrzegać coś, czego nigdy wcześniej nie widzieli. By zaczęli stawiać pytania i mówić: „Chcemy przekroczyć tę mentalność. Wy i wasza mentalność wojowników nie ma już miejsca na tej Planecie, musicie ją porzucić lub znaleźć inną planetę, ponieważ nie pozwolimy już na jej zniszczenie. Dość wojny!  Dość gier wojennych!  Dość wojownika!  Dosyć mentalności wojownika! Tworzą oni konflikty tam, gdzie ich nie ma. Starają się wciągnąć jak najwięcej ludzi w te bezsensowne konflikty.  My, ludzie duchowości, wybieramy porzucenie tej świadomości, porzucenie jej z wyższego jej stanu i postanawiamy żądać, aby ci z czterech poziomów sfery materialnej, którzy nie porzucą tej świadomości, zostali usunięci z Ziemi, aby ta Planeta mogła się podnosić wyżej w swojej ewolucji.  Akceptuję to jako coś co się już dokonało.  [Tu możesz dołączyć swoje dodatkowe wołanie.]  Wołam o najdoskonalsze spełnienie wezwać, ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen   I will be giving the invocations, I include here a short call that I have been giving in my daily calls taken from the dictation by Mother Mary when it was first given. SHORT CALL BASED ON MOTHER MARY'S DICTATION FROM THE BOOK HELP THE ASCENDED MASTERS STOP WAR I give authority to the Ascended masters, the Archangels and angels to step in and take command to reduce the power of the dark forces on planet earth, so that people will be able to see more clearly and be able to transcend the consciousness that makes war possible. I call for the removal of the beings in the four levels of the material realm who will not let go of the warrior mentality. Remove the energies and the forces so that one day not too long in the future more and more people will begin to wake up and see what they have never seen before. Begin to question and say: “We want to transcend this mentality, you and your warrior mentality have no more place on this planet, you must either abandon it or find some other planet, for we will no longer allow this one to be destroyed. Enough of the war! Enough of the war games! Enough of the warrior! Enough of the warrior mentality! They are creating conflict where none exist. They are seeking to draw in as many as possible into these meaningless conflicts. We who are the spiritual people choose to abandon this consciousness, to abandon it from our higher state of consciousness and we choose to demand that those in the four levels of the material realm who will not abandon this consciousness be removed from the earth, so that this planet can move higher in its evolution. I accept it done.  Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stani. Amen.Part 1

Część 1

Mother Mary, awaken people to the existence of the ascended masters. Awaken people to the Law of Free Will and that the ascended masters have the power to remove war, but that we who are in embodiment must give you the authority to do so.

1. Matko Maryjo, przebudź ludzi ku wiedzy o istnieniu wniebowstąpionych mistrzów. Przebudź ludzi ku wiedzy o istnieniu Prawa Wolnej Woli i że wniebowstąpieni mistrzowie mają moc, aby uniemożliwić wojny, ale że my, którzy jesteśmy tu na Ziemi wcieleni, musimy dać im prawo, aby mogli to uczynić.O blessed Mary, Mother mine, there is no greater love than thine, as we are one in heart and mind, my place in hierarchy I find.

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja, nie ma większej miłości niż Twoja. Jednością w mym sercu i umyśle będąc, swe miejsce w Hierarchii życia znajduję.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O, Matko Maryjo, kreujesz Pieśń, co ponagla Ziemię w wyższy stan istnienia – cała materia już się rozpromienia.2. Mother Mary, awaken people to the existence of a force that does not respect our free will but attempts to manipulate us into creating and sustaining war.

2. Matko Maryjo, przebudź ludzi ku wiedzy o istnieniu sił, które nie szanują naszej wolnej woli, lecz próbują manipulować nami, aby wywołać i kontynuować wojny.I came to earth from heaven sent, as I am in embodiment, I use Divine authority, commanding you to set earth free.

Przyszedłem na ziemię z Nieba wysłany, i jestem we wcieleniu, Używam oto Boskiego prawa, nakazując Ci wyzwolić Ziemię.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O, Matko Maryjo, kreujesz Pieśń, co ponagla Ziemię w wyższy stan istnienia – cała materia już się rozpromienia.3. Mother Mary, awaken people from the tendency to reject, or be reluctant to look at, the existence of a dark force. Help people see that this is what keeps the dark force in power on earth.

3. Matko Maryjo, wybudź ludzi ze skłonności do negowania istnienia sił ciemności lub niechęci ich zauważania. Pomóż ludziom dostrzec, że taka postawa przydaje mocy siłom ciemności na Ziemi.I call now in God’s sacred name, for you to use your Mother Flame, to burn all fear-based energy, restoring sacred harmony.

Oto wołam w święte imię Boga, abyś użyła Twego Płomienia Matki, by pochłonąć całą energię bazującą na lęku, przywracając tym świętą Harmonię.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O, Matko Maryjo, kreujesz Pieśń, co ponagla Ziemię w wyższy stan istnienia – cała materia już się rozpromienia.4. Mother Mary, awaken people to the fact that the only way to stop war is to allow the ascended masters to remove the dark force. Help people see that only those who are willing to take responsibility for themselves can bring about this shift.

4. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli fakt, że jedynym sposobem, aby powstrzymać wojny jest pozwolenie wniebowstąpionym mistrzom na usunięcie sił ciemności. Pomóż ludziom dostrzec, że tylko ci, którzy są gotowi wziąć odpowiedzialność za siebie samych mogą doprowadzić do tej zmiany.Your sacred name I hereby praise, collective consciousness you raise, no more of fear and doubt and shame, consume it with your Mother Flame.

Twe święte Imię tu wysławiam, gdy podnosisz zbiorową świadomość. żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu, pochłoń je Matki Płomieniem.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O, Matko Maryjo, kreujesz Pieśń, co ponagla Ziemię w wyższy stan istnienia – cała materia już się rozpromienia.5. Mother Mary, awaken people from the tendency to isolate themselves and from their unwillingness to look for a deeper, spiritual understanding of war. Help them see that focusing on the positive and sending out good vibrations is not enough to stop war.

5. Matko Maryjo, wybudź ludzi ze skłonności do izolowania się i z niechęci do poszukiwania głębszego, duchowego zrozumienia wojen. Pomóż im dostrzec, że koncentrowanie się na tym, co pozytywne i wysyłanie dobrych wibracji nie wystarczy, aby zlikwidować wojny.All darkness from the earth you purge, your light moves as a mighty surge, no force of darkness can now stop, the spiral that goes only up.

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz, Twe światło sunie jak potężna fala. Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać, spirali, co pnie się tylko w górę.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O, Matko Maryjo, kreujesz Pieśń, co ponagla Ziemię w wyższy stan istnienia – cała materia już się rozpromienia.6. Mother Mary, awaken people to the reality that we will not truly change the earth by only focusing on ourselves and raising our own consciousness. It is necessary to look beyond ourselves and take responsibility for the planet, for humanity as a whole.

6. Matko Maryjo, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że naprawdę nie będziemy w stanie zmienić czegokolwiek na Ziemi, skupiając się wyłącznie na sobie i na wznoszeniu własnej świadomości. Koniecznym jest, aby spojrzeć poza siebie i wziąć odpowiedzialność za Planetę i za całą ludzkość.All elemental life you bless, removing from them man-made stress, the nature spirits are now free, outpicturing Divine decree.

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz, chroniąc je przed ludzkim stresem. Są już One uwolnione, by urzeczywistnić Boskie zarządzenie.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O, Matko Maryjo, kreujesz Pieśń, co ponagla Ziemię w wyższy stan istnienia – cała materia już się rozpromienia.7. Mother Mary, awaken people to the realty that the energy vortexes that drive war are so powerful that even if all of the spiritual and religious people on earth raised their own consciousness, it would not be enough to consume these vortexes.

7. Matko Maryjo, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że zawirowania energii, które napędzają wojnę są tak potężne, że nawet gdyby wszyscy ludzi duchowości i religii na Ziemi wznieśli swoją świadomość, to nie będzie to wystarczające, aby je pochłonąć.I raise my voice and take my stand, a stop to war I do command, no more shall warring scar the earth, a golden age is given birth.

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę: By skończyć z wojnami – daję polecenie. Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi, Złota Era już nastaje.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O, Matko Maryjo, kreujesz Pieśń, co ponagla Ziemię w wyższy stan istnienia – cała materia już się rozpromienia.8. Mother Mary, awaken people to the reality that only the power of the ascended masters can consume these vortexes. Only the ascended masters have that power.

8. Matko Maryjo, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że tylko moc wniebowstąpionych mistrzów może pochłonąć te zawirowania. Tylko wniebowstąpieni mistrzowie mają tę moc.As Mother Earth is free at last, disasters belong to the past, your Mother Light is so intense, that matter is now far less dense.

Matka Ziemia jest wreszcie wolna, klęski żywiołowe to już przeszłość. Twoje Światło Matki jest tak intensywne, że materia jest teraz o wiele mniej gęsta.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O, Matko Maryjo, kreujesz Pieśń, co ponagla Ziemię w wyższy stan istnienia – cała materia już się rozpromienia.9. Mother Mary, awaken people to the reality that we alone cannot remove war from planet earth. Only by working with the ascended masters can war be removed.

9. Matko Maryjo, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że my sami nie jesteśmy w stanie usunąć wojen z powierzchni Ziemi. Jedynie poprzez współpracę ze wniebowstąpionymi mistrzami, wojny mogą zostać z Niej usunięte.In Mother Light the earth is pure, the upward spiral will endure, prosperity is now the norm, God’s vision manifest as form.

W Świetle Matki Ziemia jest czysta, ruch spirali w górę wytrzymamy. Dostatek jest już teraz normą, wizja Boga staje się formą.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O, Matko Maryjo, kreujesz Pieśń, co ponagla Ziemię w wyższy stan istnienia – cała materia już się rozpromienia.

Part 2

Część 2

1. Divine Director, awaken people to the need for us to give the ascended masters the authority to act on earth. We do this only by understanding the dynamic of why war was created and how it can continue.

1. Boski Przewodniku, przebudzić ludzi ku konieczności dania wniebowstąpionym mistrzom prawa do działania na Ziemi. Możemy to uczynić jedynie poprzez zrozumienie dynamiki tego, jak wojny wybuchają i jak są kontynuowane.Divine Director, I now see, the world is unreality, in my heart I now truly feel, the Spirit is all that is real.

Boski Przewodniku, teraz widzę, że świat jest nierzeczywisty. W mym sercu już prawdziwie czuję, że tylko Duch jest wszystkim, co rzeczywiste.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.2. Divine Director, awaken people from the illusion that they do not need to look at anything dark or evil. Help them see how to look at darkness without giving it power.

2. Boski Przewodniku, Wybudź ludzi z iluzji, że nie muszą dostrzegać ciemności lub zła. Pomóż im obserwować ciemności, nie zasilając ich przy tym swoją energią.Divine Director, vision give, in clarity I want to live,I now behold my plan Divine,the plan that is uniquely mine.

Boski Przewodniku, wizję mi daj w Jasności chcę żyć. Oto mój Boski plan realizuję, plan, który jest tylko moim planem.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.Divine Director, awaken people from the tendency that they are willing to look at darkness but are then deceived into reacting with anger. Help them see that wanting to defeat the dark forces does give power to darkness.

3. Boski Przewodniku, przebudź ludzi gotowych do tego, aby dostrzegać ciemności, ale pozwalających skusić się ku temu, aby reagować na nie gniewem. Pomóż im dostrzec, że pragnienie pokonania sił ciemności przydaje tym siłom im mocy.Divine Director, show in me, the ego games, and set me free, help me escape the ego’s cage, to help bring in the golden age.

Boski Przewodniku, odsłoń we mnie gry ego i uwolnij mnie. Pomóż mi uciec z jego klatki, abym mógł pomóc ustanowić Złotą Erę na Ziemi.Divine Director, send the light,from blindness clear my inner sight,my vision free, my vision clear,your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.4. Divine Director, awaken people to the Middle Way where you look at darkness with non-attachment. You look at darkness in order to make precise calls for the ascended masters to remove it.

4. Boski Przewodniku, obudź ludzi ku Drodze Środka, na której obserwując ciemności nie będą oni żywili jakichkolwiek przywiązań. Obserwujemy ciemności jedynie po to, aby dokonać precyzyjnych wezwań do wniebowstąpionych mistrzów dla ich usunięcia.Divine Director, I’m with you, my vision one, no longer two, as karma’s veil you do disperse, I see a whole new universe.

Boski Przewodniku, jestem z Tobą, moja wizja to jedno, nie dwa. Gdy zasłonę karmy rozpraszasz, widzę zupełnie nowy wszechświat.Divine Director, send the light,from blindness clear my inner sight,my vision free, my vision clear,your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.5. Divine Director, awaken people to the reality that we do not have to fight darkness. We allow the ascended masters to do the work based on your higher vision.

5. Boski Przewodniku, przebudź ludzi ku prawdzie, że my nie musimy walczyć z siłami ciemności. Pozwalamy wniebowstąpionym mistrzom na działania w tej sprawie, oparte na ich wyższej wizji.Divine Director, I go up, electric light now fills my cup, consume in me all shadows old, bestow on me a vision bold.

Boski Przewodniku, w górę podążam, światło teraz wypełnia Naczynie, którym jestem. Pochłoń we mnie wszystkie stare cienie, obdarz mnie wizją szeroką.Divine Director, send the light,from blindness clear my inner sight,my vision free, my vision clear,your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.6. Divine Director, awaken people from their fear of looking at the darkness on earth. Help them see that we will not truly improve things on earth without looking at and overcoming our own fear.

6. Boski Przewodniku, wybudź ludzi z lęku przed obserwowaniem zła na Ziemi. Pomóż im pojąć, że niczego na Niej nie zmienimy, jeśli nie dostrzeżemy własnych lęków i ich nie przekroczymy.Divine Director, heart of gold, my sacred labor I unfold, o blessed Guru, I now see, where my own plan is taking me.

Boski Przewodniku – złote serce, me święte prace rozwijam. O Błogosławiony Guru, już teraz widzę, gdzie mój własny plan mnie prowadzi.Divine Director, send the light,from blindness clear my inner sight,my vision free, my vision clear,your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.7. Divine Director, awaken people to their inner knowing, their inner ability to know and experience the reality of the spiritual realm, the ascended masters and why we are here on earth.

7. Boski Przewodniku, przebudź ludzi ku wewnętrznej wiedzy o ich zdolności rozumienia i doświadczania świata duchowego, ku wiedzy o wniebowstąpionych mistrzach i ku wiedzy o tym, dlaczego żyjemy na Ziemi.Divine Director, by your grace, in grander scheme I find my place, my individual flame I see, uniqueness God has given me.

Boski Przewodniku, przez Twą łaskę, we wspanialszym programie swe miejsce znajduję. Mój indywidualny Płomień widzę, Bóg uczynił mnie niepowtarzalnym.Divine Director, send the light,from blindness clear my inner sight,my vision free, my vision clear,your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.8. Divine Director, awaken people to the fact that we have been brought up in an environment that strongly discourages us from listening to and following our inner knowing, our intuitive sense of what is right and what is our goal in life.

8. Boski Przewodniku, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że wyrastamy w środowisku agresywnie zniechęcającym nas do wsłuchiwania się w naszą wewnętrzną wiedzę i podążania za nią – za naszym intuicyjnym poczuciem tego, co jest słuszne i jaki jest cel naszego życia.Divine Director, vision one, see that I AM God’s own Sun, with your direction so Divine, I am now letting my light shine.

Boski Przewodniku, wizją jedności, widzę, że jestem Słońcem [Miłości] Boga. Z Twoim jakże Boskim Przewodnictwem, pozwalam teraz świecić memu światłu.Divine Director, send the light,from blindness clear my inner sight,my vision free, my vision clear,your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.9. Divine Director, awaken people from the forgetfulness that happens as we take embodiment. Help people see their reason for taking embodiment at this time.

9. Boski Przewodniku, wybudź ludzi z zapomnienia, które następuje, gdy rodzimy się w ludzkim ciele. Pomóż ludziom dostrzec powód, dla którego właśnie teraz przybyli na Ziemię.Divine Director, what a gift, to be a part of Spirit’s lift, to raise mankind out of the night, to bask in Spirit’s loving sight.

Boski Przewodniku, co za dar, być częścią dzieła Ducha, co wyprowadza ludzkość z jej ciemnej nocy, i co nurza się w Ducha miłosnym spojrzeniu.Divine Director, send the light,from blindness clear my inner sight,my vision free, my vision clear,your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.

Part 3

Część 3

1. Mother Mary, awaken people to the fact that the idea that one can be a spiritual person and make a contribution to improving the world without looking at anything negative or evil is a programming created by the dark forces in order to prevent the spiritual people from fulfilling their highest potential.

1. Matko Maryjo, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że idea, według której można być osobą duchowości i przyczyniać się do poprawy świata bez dostrzegania zła i wszystkiego, co negatywne, jest stworzona przez siły ciemności, aby uniemożliwić ludziom duchowości realizację ich najwyższego potencjału.O blessed Mary, Mother mine, there is no greater love than thine, as we are one in heart and mind, my place in hierarchy I find.

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja, nie ma większej miłości niż Twoja. Jednością w mym sercu i umyśle będąc, swe miejsce w Hierarchii życia znajduję.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O, Matko Maryjo, kreujesz Pieśń, co ponagla Ziemię w wyższy stan istnienia – cała materia już się rozpromienia.Mother Mary, awaken people to the reality that the dark forces do not want to lose the grip they have on humanity and this planet. Help people acknowledge this consciously.

2. Matko Maryjo, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że siły ciemności nie chcą zwolnić uścisku, w którym trzymają ludzkość i tę Planetę. Pomóż ludziom uświadomić to sobie.I came to earth from heaven sent, as I am in embodiment, I use Divine authority, commanding you to set earth free.

Przyszedłem na Ziemię z Nieba wysłany, i jestem we wcieleniu, Używam oto Boskiego prawa, nakazując Ci wyzwolić Ziemię.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O, Matko Maryjo, kreujesz Pieśń, co ponagla Ziemię w wyższy stan istnienia – cała materia już się rozpromienia.3. Mother Mary, awaken people to the reality that a phenomenon as senseless as war cannot be caused by sensible, rational reasons. War always involves an element of fanaticism that is not rational.

3. Matko Maryjo, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że zjawisko tak bezsensowne, jakim jest wojna, nie może być wywołane przez wrażliwe, racjonalne umysły. Wojna zawsze zawiera element fanatyzmu, który nie jest racjonalny.I call now in God’s sacred name, for you to use your Mother Flame, to burn all fear-based energy, restoring sacred harmony.

Oto wołam w święte imię Boga, abyś użyła twego Płomienia Matki, by pochłonąć całą energię bazującą na lęku, przywracając tym świętą Harmonię.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O, Matko Maryjo, kreujesz Pieśń, co ponagla Ziemię w wyższy stan istnienia – cała materia już się rozpromienia.4. Mother Mary, awaken people to the reality that fanaticism allows people to compartmentalize their lives so they see no discrepancy between their normal beliefs and the act of killing others.

4. Matko Maryjo, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że fanatyzm powala ludziom rozczłonkować swoje życie, gdzie nie dostrzegają oni rozdźwięku pomiędzy swoimi normalnymi przekonaniami a aktem zabijania bliźnich.Your sacred name I hereby praise, collective consciousness you raise, no more of fear and doubt and shame, consume it with your Mother Flame.

Twe święte imię tu wysławiam, gdy podnosisz zbiorową świadomość. żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu, pochłoń je Matki Płomieniem.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O, Matko Maryjo, kreujesz Pieśń, co ponagla Ziemię w wyższy stan istnienia – cała materia już się rozpromienia.5. Mother Mary, awaken people to the reality that the only way to explain this irrational fanaticism is the existence of a dark force, which has the ability to take over the minds of individual human beings, even groups of human beings.

5. Matko Maryjo, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że jedynym sposobem wyjaśnienia irracjonalnego fanatyzmu jest uznanie istnienia sił ciemności, które panują nad umysłami pojedynczych osób, a nawet całych grup ludzi.All darkness from the earth you purge, your light moves as a mighty surge, no force of darkness can now stop, the spiral that goes only up.

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz, Twe światło sunie jak potężna fala. Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać, Spirali, co pnie się tylko w górę.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O, Matko Maryjo, kreujesz Pieśń, co ponagla Ziemię w wyższy stan istnienia – cała materia już się rozpromienia.6. Mother Mary, awaken people to the reality that only the existence of a dark force can explain the senselessness and irrationality of war. We can remove war only by looking at this force and making the calls for the ascended masters to deal with it.

6. Matko Maryjo, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że jedynie uznanie istnienia sił ciemności może wyjaśnić bezsens i irracjonalność wojen. Możemy usunąć wojny jedynie poprzez obserwacje tych sił i wzywanie wniebowstąpionych mistrzów, aby się nimi stosownie zajęli.All elemental life you bless, removing from them man-made stress, the nature spirits are now free, outpicturing Divine decree.

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz, chroniąc je przed ludzkim stresem, Są już One są uwolnione, by urzeczywistnić Boskie zarządzenie.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O, Matko Maryjo, kreujesz Pieśń, co ponagla Ziemię w wyższy stan istnienia – cała materia już się rozpromienia.7. Mother Mary, awaken people to the reality that the only explanation for the fanatical killing on earth is that there is a dark force that overrides our free will and the deepest programming not to kill.

7. Matko Maryjo, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że jedynym wyjaśnieniem fanatycznego zabijania na Ziemi jest to, że siły ciemności neutralizują naszą wolną wolę oraz nasze najgłębsze zaprogramowanie, które brzmi „nie zabijaj”.I raise my voice and take my stand, a stop to war I do command, no more shall warring scar the earth, a golden age is given birth.

Podnoszę mój głos i deklaruję: by skończyć z wojnami – daję polecenie. Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi, Złota Era już nastaje.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O, Matko Maryjo, kreujesz Pieśń, co ponagla Ziemię w wyższy stan istnienia – cała materia już się rozpromienia.8. Mother Mary, awaken people to the reality that the only way to stop war is to remove this force from the earth. We human beings have the authority to call for this and the ascended masters have the power to make it a reality.

8. Matko Maryjo, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że jedynym sposobem powstrzymania wojen jest usunięcie tych sił z Ziemi. My, ludzkie istoty, mamy prawo o to wołać, a wniebowstąpieni mistrzowie mają moc, aby to uczynić.As Mother Earth is free at last, disasters belong to the past, your Mother Light is so intense, that matter is now far less dense.

Matka Ziemia jest wreszcie wolna, klęski żywiołowe to już przeszłość. Twe Światło Matki jest tak intensywne, że materia jest teraz o wiele mniej gęsta.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O, Matko Maryjo, kreujesz Pieśń, co ponagla Ziemię w wyższy stan istnienia – cała materia już się rozpromienia.9. Mother Mary, awaken people to the reality that by giving the ascended masters the authority and the energy to multiply, we together can remove war from the earth.

9. Matko Maryjo, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że dając wniebowstąpionym mistrzom zezwolenie oraz energię, którą mogą zwielokrotnić, jesteśmy w stanie wspólnie usunąć wojny z powierzchni Ziemi.In Mother Light the earth is pure, the upward spiral will endure, prosperity is now the norm, God’s vision manifest as form.

W Świetle Matki Ziemia jest czysta, ruch Spirali w górę wytrzymamy. Dostatek jest już teraz normą, wizja Boga staje się formą.O Mother Mary, generate, the song that does accelerate, the earth into a higher state, all matter does now scintillate.

O, Matko Maryjo, kreujesz Pieśń, co ponagla Ziemię w wyższy stan istnienia – cała materia już się rozpromienia.

Part 4

Część 4

1. Divine Director, awaken people to the reality that change needs to happen and that change is not going to be brought about by people staying in fear where they think being loving and kind is enough. Neither is change going to happen by people staying in anger where they think they have to be judgmental of or fight dark forces.

1. Boski Przewodniku, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że zmiana musi nastąpić, ale że nie nastąpi ona za sprawą ludzi, którzy pozostają w lęku, żywiąc przeświadczenie, że wystarczy być kochającym, życzliwym i uczynnym. Zmiana nie nastąpi również za sprawą ludzi żywiących w sobie gniew pod wpływem przekonania, że muszą oni osądzać siły ciemności lub z nimi walczyć.Divine Director, I now see,the world is unreality,in my heart I now truly feel,the Spirit is all that is real.

Boski Przewodniku, teraz widzę, że świat jest nierzeczywisty. W mym sercu już prawdziwie czuję, że tylko Duch jest wszystkim, co rzeczywiste.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.2. Divine Director, awaken people to the higher sense of responsibility where we realize that we do not have the power or the responsibility for fighting dark forces. Our responsibility is to educate ourselves to the existence of dark forces and then share this knowledge and make the calls to the masters.

2. Boski Przewodniku, obudź ludzi ku wyższemu poczuciu odpowiedzialności, w której rozumiemy, że nie mamy mocy ani obowiązku walczyć z siłami ciemności. Naszym zadaniem jest zdobywanie wiedzy o tych siłach i dzielenie się nią oraz wzywanie mistrzów.Divine Director, vision give,in clarity I want to live,I now behold my plan Divine, the plan that is uniquely mine.

Boski Przewodniku, wizję mi daj w jasności chcę żyć. Oto mój Boski plan realizuję, plan, który jest tylko moim planem.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.3. Divine Director, awaken people to our reason for coming into embodiment, our true, non-attached desire to help raise this planet to a higher level. Help people transcend fear and anger.

3. Boski Przewodniku, przebudź ludzi ku przyczynie naszego wcielenia, ku naszemu prawdziwemu pragnieniu, aby – nie żywiąc przywiązań – podnieść tę Planetę na wyższy poziom. Pomóż ludziom przekroczyć lęk i gniew.Divine Director, show in me,the ego games, and set me free,help me escape the ego’s cage,to help bring in the golden age.

Boski Przewodniku, odsłoń we mnie gry ego i uwolnij mnie. Pomóż mi wymknąć się z jego klatki, aby mógł pomóc ustanowić Złotą Erę na Ziemi.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.4. Divine Director, awaken people to the fact that stopping war is not a goal in itself. The real, underlying dynamic is to raise people’s state of consciousness. War will not be removed from this earth until a critical mass of people have transcended the consciousness that made war possible.

4. Boski Przewodniku, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że powstrzymanie wojen nie jest celem samym w sobie. Prawdziwym, podstawowym celem jest podniesienie świadomości ludzkości. Wojny nie znikną z Ziemi, póki krytyczna masa ludzi nie przekroczy poziomu świadomości, który czyni wojny możliwymi.Divine Director, I’m with you,my vision one, no longer two,as karma’s veil you do disperse,I see a whole new universe.

Boski Przewodniku, jestem z Tobą; moja wizja to jedno, nie dwa. Gdy zasłonę karmy rozpraszasz, dostrzegam zupełnie nowy wszechświat.Divine Director, send the light,from blindness clear my inner sight,my vision free, my vision clear,your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.5. Divine Director, awaken people to the fact that as spiritual people, who have started to awaken from the collective state of mind, we have the right and the authority to call for the ascended masters to reduce the power of the dark forces.

5. Boski Przewodniku, obudź ludzi ku rzeczywistości, że jako istoty duchowe, budzące się z negatywnego, zbiorowego stanu świadomości, mamy prawo i możliwość wzywania wniebowstąpionych mistrzów do odebrania siłom ciemności ich mocy.Divine Director, I go up,electric light now fills my cup,consume in me all shadows old,bestow on me a vision bold.

Boski Przewodniku, podążam w górę, światło teraz wypełnia Naczynie, którym jestem. Pochłoń we mnie wszystkie stare pomroki, obdarz mnie wizją bez granic.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.6. Divine Director, awaken people to the reality that when they are no longer blinded by dark forces, people will have a real choice to abandon the consciousness of war. The ascended masters are not seeking to force people but to free their will so that they can freely make the choice to transcend the consciousness that makes war possible.

6. Boski Przewodniku, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że gdy nie będą już zaślepieni przez siły ciemności, to będą prawdziwie zdolni podąć decyzję o rezygnacji ze świadomości tworzącej wojny.   Wniebowstąpieni mistrzowie nie starają się zmuszać ludzi, lecz działają, aby uwolnić ich wolną wolę ku swobodnej decyzji o przekroczeniu świadomości czyniącej wojnę możliwą.Divine Director, heart of gold,my sacred labor I unfold,o blessed Guru, I now see,where my own plan is taking me.

Boski Przewodniku – Złote Serce, me święte prace rozwijam. O Błogosławiony Guru, już teraz widzę, gdzie mój własny plan mnie prowadzi.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.7. Divine Director, awaken people to the reality that there is a realistic potential that war can be removed from this planet within the foreseeable future. Cosmic cycles are aligned so that this can be achieved.

7. Boski Przewodniku, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że istnieje realna możliwość usunięcia wojen z tej planety w przewidywalnej przyszłości. Sprzyjają temu aktualne cykle kosmiczne.Divine Director, by your grace,in grander scheme I find my place,my individual flame I see,uniqueness God has given me.

Boski Przewodniku, przez Twą łaskę, we wspanialszym programie swe miejsce znajduję. Mój indywidualny płomień widzę, niepowtarzalność Bóg mi dał.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.8. Divine Director, awaken people to the reality that war is not inevitable. We are not disempowered when we work with the ascended masters.   By removing the power that the dark forces have over people, the people will awaken to the fact that they too are spiritual beings who have a higher goal and a higher vision of their lives.

8. Boski Przewodniku, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że wojny nie są nieuniknione. Nie jesteśmy bezsilni, kiedy współpracujemy z wniebowstąpionymi mistrzami. Usunięcie władzy, jaką siły ciemności mają nad umysłami, sprawi, iż ludzie przebudzą się ku rzeczywistości tego, że są istotami duchowymi mającymi wyższy cel i wyższą wizję życia.Divine Director, vision one,I see that I AM God’s own Sun,with your direction so Divine,I am now letting my light shine.

Boski Przewodniku, wizją jedności, widzę, że jestem Słońcem [Miłości] Boga. Z Twoim jakże Boskim Przewodnictwem, pozwalam teraz świecić memu światłu.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.9. Divine Director, awaken people to the reality that there is nothing that cannot be changed and overcome. There is nothing that is impossible because free will reigns supreme.   When a critical mass of people transcend the level of consciousness that makes war seem desirable or inevitable, then the ascended masters can and will remove war from this planet.

9. Boski Przewodniku, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że nie istnieje nic, czego nie można zmienić lub przezwyciężyć. Nie ma nic niemożliwego, ponieważ prawo wolnej woli panuje niepodzielnie.   Kiedy krytyczna masa ludzi przekroczy poziom świadomości, na którym wojna wydaje się być pożądana lub nieunikniona, wówczas wniebowstąpieni mistrzowie będą mogli usunąć wojny z powierzchni Ziemi i to uczynią.Divine Director, what a gift,to be a part of Spirit’s lift,to raise mankind out of the night,to bask in Spirit’s loving sight.

Boski Przewodniku, co za dar, być częścią dzieła Ducha, co wyprowadza ludzkość z jej ciemnej nocy, i nurza w Ducha miłosnym spojrzeniu.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.

Sealing

Zapieczętowanie

In the name of the I AM THAT I AM, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people, sealing us from all fear-based energies in all four octaves.   I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies that make up the forces behind war

W imię JESTEM, KTÓRY JESTEM, akceptuję, że Archanioł Michał, Elohim Astrea i śiva tworzą nieprzenikalną tarczę wokół mnie samego oraz wszystkich konstruktywnych ludzi tej Planety, chroniąc nas od opartych na lęku energii we wszystkich czterech oktawach.   Akceptuję, że Światło Boga pochłania i przekształca wszystkie oparte na lęku energie, które napędzają wojny.

Chapter 4 | Exposing the Non-Physical Causes of War

Rozdział 4 | Ujawnienie pozafizycznych przyczyn wojen

In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I call upon Mother Mary, the Divine Director and Surya to expose that the major causes of war are found in the form of dark forces in the emotional, mental and identity realms.   Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters. I especially call for …

W imię JESTEM, KTÓRY JESTEM, Jezusa Chrystusa, wzywam Was, Matko Maryjo, Boski Przewodniku i Suryo, do ujawnienia faktu, że główne przyczyny wojen stanowią formy sił ciemności w [ziemskich] oktawach: emocjonalnej, psychicznej i w oktawie tożsamości.   Przebudźcie ludzi ku rzeczywistości, że są istotami duchowymi i że możemy współtworzyć nową przyszłość współpracując z wniebowstąpionymi mistrzami.   Szczególnie wołam o…[Make your own calls here.]

[Tutaj wnieś własne wołania.]
[Na przykład:]   …o zakończenie wojen i ustanowienie pokoju w Syrii, na Ukrainie, w Turcji, Jemenie, Somali, Sudanie, Kongo, Nigerii, Libii, na terenie Zachodniej Sahary, na Bliskim Wschodzie, w Iraku, Afganistanie, Pakistanie i wszędzie tam gdzie się one w jakiejkolwiek formie toczą, a o których nie wiem, gdzie nie mogą się zakończyć lub gdzie planowane są nowe. Wołam o wyczerpanie wszystkich źródeł wojen między ludźmi i o wyczerpanie wszystkich źródeł wewnętrznych wojen w każdej pojedynczej osobie na Ziemi.   Daję upoważnienie Wniebowstąpionym Mistrzom, Archaniołom i Aniołom, aby wkroczyli i przejęli władzę w celu zmniejszenia mocy ciemnych sił na planecie Ziemi, aby ludzie mogli lepiej widzieć i przekroczać świadomość, która czyni wojnę możliwą.   Wołam o usunięcia istot z czterech poziomów sfery materialnej, które nie chcą zrezygnować z mentalności wojowników. Usuńcie energie i siły, aby pewnego dnia, niedługo w przyszłości, coraz więcej ludzi zaczęło się budzić i dostrzegać coś, czego nigdy wcześniej nie widzieli. By zaczęli stawiać pytania i mówić: „Chcemy przekroczyć tę mentalność. Wy i wasza mentalność wojowników nie ma już miejsca na tej Planecie, musicie ją porzucić lub znaleźć inną planetę, ponieważ nie pozwolimy już na jej zniszczenie. Dość wojny!   Dość gier wojennych!   Dość wojownika!   Dosyć mentalności wojownika! Tworzą oni konflikty tam, gdzie ich nie ma. Starają się wciągnąć jak najwięcej ludzi w te bezsensowne konflikty.   My, ludzie duchowości, wybieramy porzucenie tej świadomości, porzucenie jej z wyższego jej stanu i postanawiamy żądać, aby ci z czterech poziomów sfery materialnej, którzy nie porzucą tej świadomości, zostali usunięci z Ziemi, aby ta Planeta mogła się podnosić wyżej w swojej ewolucji.   Akceptuję to jako coś co się już dokonało.     [Tu możesz dołączyć swoje dodatkowe wołanie.]   Wołam o najdoskonalsze spełnienie tych wezwań, ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen

Part 1

Część 1

1. Divine Director, shatter the energy veil and expose that physical events are never exclusively caused by what happens at the physical level. There are always hidden causes that reach into the emotional, mental and identity realms.

1. Boski Przewodniku, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, że wydarzenia w świecie fizycznym nigdy nie są wywołane wyłącznie przyczynami fizycznymi. Zawsze istnieją ukryte przyczyny, zachodzące w oktawach emocjonalnej, mentalnej i w oktawie tożsamości.Divine Director, I now see, the world is unreality, in my heart I now truly feel, the Spirit is all that is real.

Boski Przewodniku, teraz widzę, że świat jest nierzeczywisty. W mym sercu już prawdziwie czuję, że tylko Duch jest wszystkim, co rzeczywiste.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.2. Divine Director, shatter the energy veil and expose the existence of entities and demons in the astral plane, the astral pit.

2. Boski Przewodniku, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt istnienie tworów i demonów w świecie astralnym – w astralnej otchłani.Divine Director, vision give, in clarity I want to live, I now behold my plan Divine, the plan that is uniquely mine.

Boski Przewodniku, wizję mi daj w jasności chcę żyć. Oto mój Boski plan realizuję, plan, który jest tylko moim planem.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.3. Divine Director, shatter the energy veil and expose that such beings know they can continue to exist only by stealing emotional energy from human beings in embodiment.

3. Boski Przewodniku, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, że istoty te wiedzą, iż mogą przetrwać jedynie dzięki kradzieży energii emocjonalnej osobom będącym w ziemskim wcieleniu.Divine Director, show in me, the ego games, and set me free, help me escape the ego’s cage, to help bring in the golden age.

Boski Przewodniku, odsłoń we mnie gry ego i uwolnij mnie. Pomóż mi wymknąć się z jego klatki, aby mógł pomóc ustanowić Złotą Erę na Ziemi.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.4. Divine Director, shatter the energy veil and expose that a demon created out of violence can continue to exist only by stealing energy from human beings who engage in violence.

4. Boski Przewodniku, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, że demon, stworzony w akcie przemocy, może kontynuować swoje istnienie jedynie poprzez kradzież energii życia ludziom angażującym się w przemoc.Divine Director, I’m with you, my vision one, no longer two, as karma’s veil you do disperse, I see a whole new universe.

Boski Przewodniku, jestem z Tobą, moja wizja to jedno, nie dwa. Kiedy zasłonę karmy rozpraszasz, widzę zupełnie nowy wszechświat.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.5. Divine Director, shatter the energy veil and expose that such a demon has the ability to project thoughts and feelings into the minds of human beings who are susceptible to the thought matrix that created the demon.

5. Boski Przewodniku, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, że demon ten potrafi rzutować myśli i emocje w umysły ludzi podatnych na myślowe wzorce, które tego demona tworzą.Divine Director, I go up, electric light now fills my cup, consume in me all shadows old, bestow on me a vision bold.

Boski Przewodniku, podążam w górę, światło wypełnia teraz Naczynie, którym jestem. Pochłoń we mnie wszystkie stare pomroki, obdarz mnie wizją bezbrzeżną.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.6. Divine Director, shatter the energy veil and expose that because the demon was created collectively, it can overpower the minds of individuals and propel them into engaging in more violence, which then feeds the demon so that it becomes even stronger.

6. Boski Przewodniku, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, że ponieważ demon jest wytworem ogółu ludzkości, może on obezwładniać indywidualne umysły i skłaniać je do jeszcze większego angażowania się w przemoc, która demona zasila, przez co staje się on jeszcze bardziej potężny.Divine Director, heart of gold, my sacred labor I unfold, o blessed Guru, I now see, where my own plan is taking me.

Boski Przewodniku – Złote Serce, me święte prace rozwijam. O Błogosławiony Guru, już teraz widzę, gdzie mój własny plan mnie prowadzi.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.7. Divine Director, shatter the energy veil and expose that there never has been a war that is caused exclusively by causes at the material, physical level. A war is to a large degree caused by demons in the astral plane who have taken over the minds of individual people.

7. Boski Przewodniku, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, że nigdy nie było wojen wznieconych wyłącznie przez przyczyny z poziomu materialnego, fizycznego. Wojny są wywoływane w dużej mierze przez demony planu astralnego, które opanowały umysły poszczególnych ludzi.Divine Director, by your grace, in grander scheme I find my place, my individual flame I see, uniqueness God has given me.

Boski Przewodniku, przez Twą łaskę, we wspanialszym programie swe miejsce znajduję. Mój indywidualny Płomień widzę, Bóg uczynił mnie niepowtarzalnym.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.8. Divine Director, shatter the energy veil and expose how the demons have no empathy with human beings and will cause a war in order to make it easier for themselves to steal people’s energies.

8. Boski Przewodniku, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, że demony nie żywią współczucia dla ludzkich istot i wywołują wojny, aby łatwiej wykradać ludziom energię życia.Divine Director, vision one, I see that I AM God’s own Sun, with your direction so Divine, I am now letting my light shine.

Boski Przewodniku, wizją jedności, widzę, że jestem Boga własnym Słońcem. Z Twym Boskim Przewodnictwem, pozwalam teraz świecić memu światłu.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.9. Divine Director, shatter the energy veil and expose how the demons seek to break down the separation between the astral and physical planes in order to steal people’s energy. Nothing does this more effectively than a physical war where many people are killed on a battlefield.

9. Boski Przewodniku, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, że demony usiłują rozbić barierę między planem astralnym a planem fizycznym dla wykradania ludziom energii życia. Nic nie czyni tego bardziej skutecznie, niż wojny, podczas których w walkach ginie wiele osób.Divine Director, what a gift, to be a part of Spirit’s lift, to raise mankind out of the night, to bask in Spirit’s loving sight.

Boski Przewodniku, co za dar, być częścią dzieła Ducha, co wyprowadza ludzkość z jej ciemnej nocy, i co nurza się w Ducha miłosnym spojrzeniu.Divine Director, send the light,from blindness clear my inner sight,my vision free, my vision clear,your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.

Part 2

Część 2

1. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose the reality of the aggressiveness of the entities and demons in the astral plane.

1. Umiłowany Suryo, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij prawdę o agresywności tworów i demonów na poziomie astralnym.Surya, cosmic being bright, your balance is my pure delight, I am in orbit round God Star, in perfect unity we are.

Suryo, Kosmiczna Jasna Istoto, Twa równowaga mą czystą rozkoszą, Na orbicie wokół Gwiazdy Boga jestem, w doskonałej jedności jesteśmy.Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, balans mi wnieś, Suryo, ​​me serce śpiewa swą pieśń.2. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that the beings in the astral plane have no sympathy for humans and that it is impossible to reason with them.

2. Umiłowany Suryo, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, że twory na poziomie astralnym nie mają współczucia dla ludzi i nie można z nimi pertraktować.Surya, there is more to life, than human conflict, war and strife, your balance gives me inner peace, all outer conflicts do now cease.

Suryo, życie to coś więcej, niż konflikty, wojny i walka człowieka, Twa równowaga daje mi wewnętrzny spokój, wszystkie zewnętrzne konflikty przestają już istnieć.Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, balans mi wnieś, Suryo, ​​me serce śpiewa swą pieśń.3. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose the reality that war is caused by forces that have no pity and no empathy and that we cannot reason with them. There is no way to persuade the demons and entities in the astral plane to stop doing what they are doing.

3. Umiłowany Suryo, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij prawdę, że wojny są powodowane przez siły, które nie znają współczucia ani litości i z którymi nie można pertraktować. Nie ma sposobu, aby przekonać demony i twory z planu astralnego, aby zaniechały robienia tego, co czynią.Surya, what a wondrous sight, from Sirius you send the light, of one mind, I now call to thee, for your apprentice I would be.

Suryo, co za cudowny widok, z Syriusza wysyłasz swe światło. Z jedności umysłu, wołam teraz do Ciebie, bo Twym uczniem chcę zostać.Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, balans mi wnieś, Suryo, ​​me serce śpiewa swą pieśń.4. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that we humans cannot deal with the forces in the astral plane but that the ascended masters have the power to remove them all from this planet.

4. Umiłowany Suryo, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, że ludzie nie mogą poradzić sobie z mocami planu astralnego własnym wysiłkiem, ale że wniebowstąpieni mistrzowie dysponują mocą zdolną usunąć je wszystkie z tej Planety.Surya, radiate your light, with balance you set all things right, consuming energetic dross, my letting go is not a loss.

Suryo, swym światłem, promieniujesz w równowadze wszystko porządkujesz, pochłaniasz energetyczne odpady, moja kapitulacja nie jest utratą.Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, balans mi wnieś, Suryo, ​​me serce śpiewa swą pieśń.5. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that the ascended masters need only the authorization from those of us who are in embodiment in order to clear the astral plane from all entities, demons and misqualified energies.

5. Umiłowany Suryo, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, że wniebowstąpieni mistrzowie potrzebują jedynie przyzwolenia od tych z nas, którzy są wcieleni, aby oczyścić plan astralny ze wszystkich tworów, demonów i zdegradowanych energii.Surya, your light is alive, for inner balance I do strive, the alchemy is now begun, my heart transformed into a sun.

Suryo, Twoje światło jest żywe, do wewnętrznej równowagi dążę. Alchemia już się zaczęła, me serce zamienia się w [Boskie] słońce.Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, balans mi wnieś, Suryo, ​​me serce śpiewa swą pieśń.6. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that there is a certain level of the astral plane where there are demons and entities that simply feed off people.

6. Umiłowany Suryo, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, że istnieje pewien poziom planu astralnego, na którym demony i twory po prostu karmią się ludźmi.Surya, come enlighten me, duality you help me see, extremes they cannot pull me in, on Middle Way I always win.

Suryo, przybądź i mnie oświeć, dualizm pomóż mi dostrzec. Skrajności nie są w stanie mnie wciągnąć, na Drodze Środka zawsze zwyciężam.Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, balans mi wnieś, Suryo, ​​me serce śpiewa swą pieśń.7 . Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that there is a “higher” level of the astral plane where there are predatory demons that actively go out and create the situations where people are physically killed or in other ways are vulnerable to having their energies stolen.

7. Umiłowany Suryo, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, że istnieje „wyższy” poziom planu astralnego, gdzie przebywają drapieżne demony umyślnie tworzące sytuacje, w których ludzie są fizycznie zabijani lub w inny sposób narażani na ograbianie z energii życia.Surya, in your cosmic sphere, with Cuzco I your light revere, from your perspective o so grand, life finally I understand.

Suryo, w Twej kosmicznej sferze, z Cusco Twe światło czczę. Z Twej jakże wielkiej perspektywy, w końcu Życie rozumiem.Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, balans mi wnieś, Suryo, ​​me serce śpiewa swą pieśń.8. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that these demons use more aggressive measures to manipulate people into committing physical actions that make them vulnerable to the astral plane.

8. Umiłowany Suryo, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, że demony te stosują szczególnie agresywne środki w celu skłaniania ludzi do działań, które narażają ich na ataki z poziomu astralnego.Surya, show me God’s design, I see that God is all benign, you calm my feeling body’s storm, I know the God beyond all form

Suryo, ukaż mi zamysł Boga. Widzę, że Bóg jest zawsze Miłością. Uspokój burzę mego ciała emocji, doświadczam Boga ponad wszelką formą.Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, balans mi wnieś, Suryo,​​me serce śpiewa swą pieśń.9. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that there is no physical action that opens up the vulnerability more than the large-scale killing on a battlefield of war. These demons will do everything in their powers to manipulate people into killing or going to war.

9. Umiłowany Suryo, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, że nie istnieje żadne fizyczne działanie, które czyni ludzi bardziej bezbronnymi, niż zabijanie na wielką skalę na polu bitwy. Demony zrobią wszystko, co w ich mocy, aby skłonić ludzi do zabijania innych lub brania udziału w wojnach.Surya, I come from afar, and as you show me my home star, I see now my internal light, a star I am in my own right

Suryo, przybywam z daleka, ale gdy mi ukażesz gwiazdę mego pochodzenia, zobaczę me wewnętrzne światło. Gwiazdą jestem ze swej własnej Istoty.Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, balans mi wnieś, Suryo, ​​me serce śpiewa swą pieśń.

Part 3

Część 3

1. Divine Director, shatter the energy veil and expose the existence of fallen beings in the astral plane that started out as either co-creators or angels in a previous sphere.

1. Boski Przewodniku, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt istnienie upadłych istot na poziomie astralnym, które zaczynały swoje istnienie, jako współtwórcy [z Bogiem] lub aniołowie w poprzedniej sferze stworzenia.Divine Director, I now see, the world is unreality, in my heart I now truly feel, the Spirit is all that is real.

Boski Przewodniku, teraz widzę, że świat jest nierzeczywisty. W mym sercu już prawdziwie czuję, że tylko Duch jest wszystkim, co rzeczywiste.D Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.2. Divine Director, shatter the energy veil and expose that these fallen beings can appear to have a sophisticated consciousness and ability to manipulate human beings, but they do not have enough self-awareness to choose to do something differently.

2. Boski Przewodniku, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, że te upadłe istoty zdają się posiadać wyrafinowaną świadomość i zdolność manipulowania ludźmi, ale w istocie rzeczy nie mają one wystarczającej samoświadomości, aby dokonać wyboru robienia czegokolwiek inaczej.Divine Director, vision give, in clarity I want to live, I now behold my plan Divine, the plan that is uniquely mine.

Boski Przewodniku, wizję mi daj w jasności chcę żyć. Oto mój Boski plan realizuję, plan, który jest tylko moim planem.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.3. Divine Director, shatter the energy veil and expose that in the mental octave are fallen beings that still have some self-awareness. They have a mental, intellectual reasoning for manipulating us.

3. Boski Przewodniku, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, że w oktawie mentalnej istnieją upadłe istoty, które zachowały pewien stopień samoświadomości. Posiadają one mentalny, intelektualny sposób rozumowania, który wykorzystują do manipulowania ludźmi.Divine Director, show in me, the ego games, and set me free, help me escape the ego’s cage, to help bring in the golden age.

Boski Przewodniku, odsłoń we mnie gry ego i uwolnij mnie. Pomóż mi wymknąć się z jego klatki, abym mógł pomóc ustanowić Złotą Erę na Ziemi.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.4. Divine Director, shatter the energy veil and expose that in the mental level are fallen beings who have enough awareness to know that they can have power over human beings and who enjoy this.

4. Boski Przewodniku, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, że na poziomie mentalnym istnieją upadłe istoty, które są wystarczająco świadome, aby wiedzieć, że mogą mieć władzę nad ludźmi i które chętnie z tego korzystają.Divine Director, I’m with you, my vision one, no longer two, as karma’s veil you do disperse, I see a whole new universe.

Boski Przewodniku, jestem z Tobą, moja wizja to jedno, nie dwa. Gdy zasłonę karmy rozpraszasz, dostrzegam zupełnie nowy wszechświat.Div Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.5. Divine Director, shatter the energy veil and expose that the beings in the mental realm are not as aggressive as those in the emotional realm. They are not seeking to overpower or force people, they are seeking to persuade people.

5. Boski Przewodniku, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, że istoty w wymiarze mentalnym nie są tak agresywne jak w wymiarze emocjonalnym. Nie usiłują one przejmować umysłów ludzi lub zmuszać ich do czegokolwiek, lecz starają się ich przekonać.Divine Director, I go up, electric light now fills my cup, consume in me all shadows old, bestow on me a vision bold.

Boski Przewodniku, podążam w górę, światło wypełnia teraz Naczynie, którym jestem. Pochłoń we mnie wszystkie stare pomroki, obdarz mnie wizją bez granic.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.6. Divine Director, shatter the energy veil and expose that the fallen beings in the mental realm have taken on an appearance as professors, learned people or philosophers. Some have set themselves up as kings or emperors, taking on a seemingly benign but very impressive and powerful appearance.

6. Boski Przewodniku, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, że upadłe istoty w wymiarze mentalnym przybrały postać profesorów, uczonych lub filozofów. Niektórzy ustanowili siebie królami lub cesarzami, przyjmując pozornie łagodny, ale bardzo przekonywujący i pełen siły sposób ekspresji.Divine Director, heart of gold, my sacred labor I unfold, o blessed Guru, I now see, where my own plan is taking me.

Boski Przewodniku – Złote Serce, me święte prace rozwijam. O Błogosławiony Guru, teraz widzę, gdzie mój własny plan mnie prowadzi.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.7. Divine Director, shatter the energy veil and expose how the beings in the mental realm have created sophisticated reasonings that seek to justify why human beings kill each other and engage in war.

7. Boski Przewodniku, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, w jaki sposób istoty w wymiarze mentalnym tworzą wyrafinowane myślenie, którym starają się usprawiedliwić wzajemne zabijanie się ludzi lub ich udział w wojnach.Divine Director, by your grace, in grander scheme I find my place, my individual flame I see, uniqueness God has given me.

Boski Przewodniku, przez Twą łaskę, we wspanialszym programie swe miejsce znajduję. Mój indywidualny płomień widzę, Bóg mnie uczynił niepowtarzalnym.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.8. Divine Director, shatter the energy veil and expose that the beings in the mental realm have taken over the minds of many human beings, and this explains why people can engage in killing, even the long-term acts of planning for war or planning for so-called defense, and feel it is a necessary and justifiable act.

8. Boski Przewodniku, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, że istoty w wymiarze mentalnym przejęły umysły wielu osób i to wyjaśnia, dlaczego ludzie mogą angażować się w zabijanie oraz w dalekosiężne akty planowania wojen lub tak zwanej obrony, czując, że są to działania konieczne i sprawiedliwe.Divine Director, vision one, I see that I AM God’s own Sun, with your direction so Divine, I am now letting my light shine.

Boski Przewodniku, wizją jedności, dostrzegam, że jestem Słońcem [Miłości] Boga. Za sprawą Twego Boskiego Przewodnictwa, pozwalam teraz świecić memu światłu.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.9. Divine Director, shatter the energy veil and expose that the only way for people to feel that killing and war is necessary, unavoidable or justified is when their minds have been taken over by demons in the astral or mental realms.

9. Boski Przewodniku, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, że jedyną metodą, aby ludzie czuli, że zabijanie i wojny są konieczne, nieuniknione lub usprawiedliwione jest przejęcie ich umysłów przez demony w wymiarze astralnym lub mentalnym.Divine Director, what a gift, to be a part of Spirit’s lift, to raise mankind out of the night, to bask in Spirit’s loving sight.

Boski Przewodniku, co za dar, być częścią dzieła Ducha, co wyprowadza ludzkość z jej ciemnej nocy i nurza się w Ducha miłosnym spojrzeniu.Divine Director, send the light, from blindness clear my inner sight, my vision free, my vision clear, your guidance is forever here.

Boski Przewodniku, ześlij Światło, od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie. Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna, Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.

Part 4

Część 4

1. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that in the identity octave are fallen beings who appear even more benign or more impressive than those in the mental realm. These beings usually control people through the beings in the mental or astral realms.

1. Umiłowany Suryo, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, że w oktawie tożsamości istnieją upadłe istoty, które wydają się być jeszcze bardziej łagodne lub czyniące pozytywne wrażenie niż w oktawie mentalnej. Istoty te jednak zazwyczaj kontrolują ludzi z pomocą istot w wymiarze astralnym lub mentalnym.Surya, cosmic being bright, your balance is my pure delight, I am in orbit round God Star, in perfect unity we are.

Suryo, Kosmiczna Jasna Istoto, Twa równowaga mą czystą rozkoszą, Na orbicie wokół Boskiej Gwiazdy jestem, w doskonałej jedności jesteśmy.Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, balans mi wnieś, Suryo, ​​me serce śpiewa swą pieśń.2. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that when a person is engaging in war and feeling it is justified, the person is controlled directly by a being in the mental realm. The being in the mental realm is then controlled by fallen beings in the identity realm.

2. Umiłowany Suryo, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, że gdy dana osoba angażuje się w wojnę i czuje, że jest to usprawiedliwione, to osoba ta jest sterowana bezpośrednio przez istotę w wymiarze mentalnym, a ta z kolei kontrolowana jest przez upadłe istoty w wymiarze tożsamości.Surya, there is more to life, than human conflict, war and strife, your balance gives me inner peace, all outer conflicts do now cease.

Suryo, życie to coś więcej, niż konflikty, wojny i walka człowieka, Twa równowaga daje mi wewnętrzny spokój, wszystkie zewnętrzne konflikty przestają już istnieć.Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, balans mi wnieś, Suryo, ​​me serce śpiewa swą pieśń.3. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that the beings in the mental and identity realms cannot be persuaded by any argument we humans can come up with. They see us as fundamentally inferior to themselves.

3. Umiłowany Suryo, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, że istot w świecie mentalnym i w świecie tożsamości nie można przekonać żadnym z argumentów, które my, ludzie moglibyśmy wymyślić. Postrzegają nas one bowiem jako bezwzględnie gorszymi od siebie samych.Surya, what a wondrous sight, from Sirius you send the light, of one mind, I now call to thee, for your apprentice I would be.

Suryo, co za cudowny widok, z Syriusza wysyłasz swe światło. Z jedności umysłu, wołam teraz do Ciebie, bo Twym uczniem chcę zostać.Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, balans mi wnieś, Suryo, ​​me serce śpiewa swą pieśń.4. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that the fallen beings in the mental and identity realms know that any argument is just an argument and not an absolute truth. They will use any argument to make us go to war with each other.

4. Umiłowany Suryo, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, że upadłe istoty w wymiarze mentalnym i w wymiarze tożsamości wiedzą, iż każdy argument jest tylko argumentem, a nie absolutną prawdą. Wykorzystają one jednak każdy argument, aby nakłonić nas do bratobójczych walk.Surya, radiate your light, with balance you set all things right, consuming energetic dross, my letting go is not a loss.

Suryo, swym światłem, promieniujesz w równowadze wszystko porządkujesz, pochłaniasz energetyczne odpady, moja kapitulacja nie jest utratą.Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, balans mi wnieś, Suryo, ​​me serce śpiewa swą pieśń.5. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that the fallen beings in the identity realm realize that none of the causes on earth are valid or have any real significance. They do not lead to the end that they claim to be leading towards because it is all camouflage.

5. Umiłowany Suryo, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, że upadłe istoty w oktawie tożsamości zdają sobie sprawę z tego, że żadna ze spraw na Ziemi nie jest ważna i nie ma żadnego prawdziwego znaczenia. Nie prowadzą one do żadnych ostatecznych rozstrzygnięć, do których rzekomo wiodą, ponieważ wszystko jest tylko kamuflażem.Surya, your light is alive, for inner balance I do strive, the alchemy is now begun, my heart transformed into a sun.

Suryo, Twoje światło jest żywe, do wewnętrznej równowagi dążę. Alchemia już się zaczęła, me serce przemienia się w słońce.Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, balans mi wnieś, Suryo, ​​me serce śpiewa swą pieśń.6. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that the beings in the identity realm know that all of the epic dramas have only one purpose, and that is to get people to engage in war for the purpose of assisting the fallen beings in their battle to prove God wrong.

6. Umiłowany Suryo, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, że istoty w wymiarze tożsamości wiedzą, iż wszystkie heroiczne dramaty mają tylko jeden cel – zaangażować ludzi w wojny, aby wesprzeć upadłe istoty w ich walce o uzyskanie dowodu na to, że Bóg jest omylny.Surya, come enlighten me, duality you help me see, extremes they cannot pull me in, on Middle Way I always win.

Suryo, przybądź i mnie oświeć, dualizm pomóż mi dostrzec. Skrajności nie są w stanie mnie wciągnąć, na Drodze Środka zawsze zwyciężam.S Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, balans mi wnieś, Suryo, ​​me serce śpiewa swą pieśń.7. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that all of the philosophies, religions and thought systems found on earth are based on artificial causes. They are all camouflage for hiding the deeper cause of the fallen beings trying to prove God wrong by getting human beings to misuse their free will.

7. Umiłowany Suryo, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, że wszystkie filozofie, religie i systemy myślowe, jakie można znaleźć na Ziemi, są oparte na zmyślonych przyczynach. Wszystkie one maskują głębszą motywację upadłych istot próbujących udowodnić – poprzez skłanianie ludzi do nadużywania wolnej woli – że Bóg się myli.Surya, in your cosmic sphere, with Cuzco I your light revere, from your perspective o so grand, life finally I understand.

Suryo, w Twej kosmicznej sferze, z Cusco Twe światło czczę. Z Twej jakże głębokiej perspektywy, w końcu Życie rozumiem.Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, balans mi wnieś, Suryo, ​​me serce śpiewa swą pieśń.8. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that war has no rational reason at the physical level. Since the cause of war is not found at the physical level, the way to remove war is not found at the physical level either.

8. Umiłowany Suryo, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, że na planie fizycznym nie istnieje żaden racjonalny powód dla wojen. Ponieważ przyczyny wojen nie leżą w sferze fizycznej, dlatego nie można ich usunąć przez działania na poziomie fizycznym.Surya, show me God’s design, I see that God is all benign, you calm my feeling body’s storm, I know the God beyond all form.

Suryo, ukaż mi zamysł Boga. Widzę, że Bóg jest zawsze Miłością. Uspokój burzę mego ciała emocji, poznaję Boga ponad wszelką formą.Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, balans mi wnieś, Suryo, ​​me serce śpiewa swą pieśń.9. Beloved Surya, shatter the energy veil and expose that there is something we human beings can do to remove war from this planet. We can make the calls and transcend the consciousness so that the ascended masters get the authority to remove the forces that are creating war at the physical level.

9. Umiłowany Suryo, usuń energetyczną zasłonę i ujawnij fakt, że istnieje coś, co ludzie mogą uczynić, aby usunąć wojny z tej Planety. Możemy mianowicie przywoływać duchowe światło i przekroczyć naszą obecną świadomość, aby wniebowstąpieni mistrzowie uzyskali prawo do usunięcia sił, które tworzą wojnę na poziomie fizycznym.Surya, I come from afar, and as you show me my home star, I see now my internal light, a star I am in my own right.

Suryo, przybywam z daleka, lecz gdy mi ukażesz gwiazdę mego pochodzenia, zobaczę me wewnętrzne światło. Gwiazdą jestem ze swej własnej Istoty.Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, balans mi wnieś, Suryo, ​​me serce śpiewa swą pieśń.

Sealing

Zapieczętowanie

In the name of the I AM THAT I AM, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people, sealing us from all fear-based energies in all four octaves.   I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies that make up the forces behind war!

W imię JESTEM, KTÓRY JESTEM, akceptuję fakt, że Archanioł Michał, Elohim Astrea i śiva tworzą nieprzenikalną tarczę wokół mnie samego oraz wokół wszystkich konstruktywnych ludzi tej Planety, chroniąc nas od opartych na lęku energii we wszystkich czterech oktawach.   Akceptuję, że Światło Boga pochłania i przekształca wszystkie oparte na lęku energie, które napędzają wojny.

Chapter 6 | Awaken People to the Need for Judgment

Rozdział 6 | Przebudzić ludzi ku konieczności wezwania Sądu Chrystusa

In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I call upon Mother Mary, Surya and Alpha to awaken people to the need for us to call forth the judgment of the demons and fallen beings who create war.   Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters. I especially call for …

W imię JESTEM, KTÓRY JESTEM, Jezusa Chrystusa, wzywam Was, Matko Mario, Suryo i Alfo, abyście przebudzili ludzi, ku konieczności wołania o Sąd Chrystusa nad demonami i upadłymi istotami, które wywołują wojny.   Przebudźcie ludzi ku rzeczywistości, że jesteśmy istotami duchowymi i że możemy współtworzyć nową przyszłość współpracując z wniebowstąpionymi mistrzami.   Szczególnie wołam o …

[Make your own calls here.]

[Tu dołącz swoje własne wołanie.]


[Na przykład:]   …o zakończenie wojen i ustanowienie pokoju w Syrii, na Ukrainie, w Turcji, Jemenie, Somali, Sudanie, Kongo, Nigerii, Libii, na terenie Zachodniej Sahary, na Bliskim Wschodzie, w Iraku, Afganistanie, Pakistanie i wszędzie tam gdzie się one w jakiejkolwiek formie toczą, a o których nie wiem, gdzie nie mogą się zakończyć lub gdzie planowane są nowe. Wołam o wyczerpanie wszystkich źródeł wojen między ludźmi i o wyczerpanie wszystkich źródeł wewnętrznych wojen w każdej pojedynczej osobie na Ziemi.   Daję upoważnienie Wniebowstąpionym Mistrzom, Archaniołom i Aniołom, aby wkroczyli i przejęli władzę w celu zmniejszenia mocy ciemnych sił na planecie Ziemi, aby ludzie mogli lepiej widzieć i przekroczać świadomość, która czyni wojnę możliwą.   Wołam o usunięcia istot z czterech poziomów sfery materialnej, które nie chcą zrezygnować z mentalności wojowników. Usuńcie energie i siły, aby pewnego dnia, niedługo w przyszłości, coraz więcej ludzi zaczęło się budzić i dostrzegać coś, czego nigdy wcześniej nie widzieli. By zaczęli stawiać pytania i mówić: „Chcemy przekroczyć tę mentalność. Wy i wasza mentalność wojowników nie ma już miejsca na tej Planecie, musicie ją porzucić lub znaleźć inną planetę, ponieważ nie pozwolimy już na jej zniszczenie. Dość wojny!   Dość gier wojennych!   Dość wojownika!   Dosyć mentalności wojownika! Tworzą oni konflikty tam, gdzie ich nie ma. Starają się wciągnąć jak najwięcej ludzi w te bezsensowne konflikty.   My, ludzie duchowości, wybieramy porzucenie tej świadomości, porzucenie jej z wyższego jej stanu i postanawiamy żądać, aby ci z czterech poziomów sfery materialnej, którzy nie porzucą tej świadomości, zostali usunięci z Ziemi, aby ta Planeta mogła się podnosić wyżej w swojej ewolucji.   Akceptuję to jako coś co się już dokonało.     [Tu możesz dołączyć swoje dodatkowe wołanie.]   Wołam o najdoskonalsze spełnienie tych wezwań, ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. AmenPart 1

Część 1

1. Beloved Surya, awaken people from the illusion of the us-versus-them mentality, created by the entities, demons and fallen beings in the three higher levels. Cut people free from the argumentation that seemingly justifies taking action against others based on separating humankind into easily-defined categories.

1. Umiłowany Suryo, wybudź ludzi z iluzji mentalności „my-kontra-oni”, stworzonej przez twory, demony i upadłe istoty w trzech wyższych oktawach.   Uwolnij ludzi od argumentacji starających się usprawiedliwiać działania przeciw innym grupom ludzi, zdefiniowanym wedle uproszczonych kategorii.Surya, cosmic being bright, your balance is my pure delight, I am in orbit round God Star, in perfect unity we are.

Suryo, Kosmiczna, Świetlista Istoto, Twa równowaga mą czystą rozkoszą, Na orbicie wokół Gwiazdy Boga jestem, w doskonałej jedności jesteśmy.Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, Balans mi wnieś, Suryo, ​​me serce śpiewa swą pieśń.2. Beloved Surya, awaken people to the reality that when you have the us-versus-them mentality, you are not serving to actively remove war from this planet.

2. Umiłowany Suryo, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że gdy trwamy w mentalności „my-kontra-oni”, to nie służymy misji usunięcia wojen z tej Planety.Surya, there is more to life, than human conflict, war and strife, your balance gives me inner peace, all outer conflicts do now cease.

Suryo, życie to coś więcej, niż konflikty, wojny i walka człowieka, Twa Równowaga daje mi wewnętrzny spokój, wszystkie zewnętrzne konflikty przestają już istnieć.Surya, banish all extremes,Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring,Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, Balans mi wnieś, Suryo, ​​me serce śpiewa swą pieśń.3. Beloved Surya, awaken people to the reality that war is the extreme outcome of a state of consciousness that divides reality into separate compartments. It defines a division between groups of people, applies a value judgment, saying one group is doing something wrong and the other group must stop this.

3. Umiłowany Suryo, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że wojna jest wynikiem skrajnych stanów świadomości dzielących rzeczywistość na odrębne części i wprowadzających podziały między grupami ludzi poprzez wartościujące osądzanie i uznanie, że jedna grupa robi coś złego, a druga grupa musi ją w tym powstrzymać.Surya, what a wondrous sight, from Sirius you send the light, of one mind, I now call to thee, for your apprentice I would be.

Suryo, co za cudowny widok, z Syriusza wysyłasz swe światło. Z jedności umysłu, wołam teraz do Ciebie, bo Twym uczniem chcę zostać.Surya, banish all extremes,Surya, shatter Serpent’s schemes,Surya, balance to me bring,Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, Balans mi wnieś, Suryo, ​​me serce śpiewa swą pieśń.4. Beloved Surya, awaken people to the reality that the duality consciousness always has two opposite polarities and uses this to create the idea that there is an epic struggle and that some people are on the wrong side of the struggle.   Those who are on the right side must force others for a greater good.

4. Umiłowany Suryo, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że świadomość dualizmu ma zawsze dwa przeciwstawne bieguny i wykorzystuje je do tworzenia idei, iż na Ziemi toczy się heroiczna walka [między dobrem i złem] i że niektórzy ludzie stoją w niej po niewłaściwej stronie. Ci, którzy są po słusznej stronie, uznają, że muszą przymuszać innych dla większego dobra.Surya, radiate your light, with balance you set all things right, consuming energetic dross, my letting go is not a loss.

Suryo, swym światłem, promieniujesz, w Równowadze wszystko porządkujesz. Pochłaniasz energetyczne nieużytki, moja kapitulacja nie jest utratą.Surya, banish all extremes,Surya, shatter Serpent’s schemes,Surya, balance to me bring,Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, Balans mi wnieś, Suryo,​​me serce śpiewa swą pieśń.5. Beloved Surya, awaken people from the illusion that we can kill other human beings without affecting ourselves, even the illusion that we are working for God’s cause by killing other human beings.

5. Umiłowany Suryo, wybudź ludzi z iluzji, że można zabijać bliźnich bez konsekwencji dla siebie samego, a szczególnie wybudź ludzi ze złudzenia, że zabijając istoty ludzkie można służyć Dziełu Boga.Surya, your light is alive, for inner balance I do strive, the alchemy is now begun, my heart transformed into a sun.

Suryo, Twoje światło jest żywe, do wewnętrznej równowagi dążę. Alchemia już się zaczęła, me serce w Słońce się zamienia.Surya, banish all extremes,Surya, shatter Serpent’s schemes,Surya, balance to me bring,Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, Balans mi wnieś, Suryo, ​​me serce śpiewa swą pieśń.6. Beloved Surya, awaken people to the reality that all human beings came from the same source. All were originally created as pure and innocent beings. We were all given free will, and our present condition can be undone if we make choices that undo our previous choices.

6. Umiłowany Suryo, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że wszystkie istoty ludzkie pochodzą z tego samego źródła, że wszystkie zostały pierwotnie stworzone, jako czyste i niewinne, że wszystkie otrzymały wolną wolę i że obecna kondycja ludzkości może zostać pozytywnie zmieniona, kiedy dokonamy wyborów, które anulują nasze poprzednie negatywne decyzje.Surya, come enlighten me, duality you help me see, extremes they cannot pull me in, on Middle Way I always win.

Suryo, przybądź i mnie oświeć, dualizm pomóż mi dostrzec. Skrajności nie są mnie w stanie wciągnąć, idąc Drogą Środka zawsze zwyciężam.Surya, banish all extremes,Surya, shatter Serpent’s schemes,Surya, balance to me bring,Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, Balans mi wnieś, Suryo, ​​me serce śpiewa swą pieśń.7. Beloved Surya, awaken people to the reality that the entities and demons in the astral plane were not created as self-aware beings and they do not have the potential to choose. Such beings must be consumed, and the ascended masters are fully capable of doing this when we give them the authority.

7. Umiłowany Suryo, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że twory i demony planu astralnego nie zostały stworzone, jako samoświadome istoty i że nie mają one możliwości wolnego wyboru.   Istoty te muszą zostać unicestwione i wniebowstąpieni mistrzowie są w pełni zdolni, aby tego dokonać, kiedy damy im do tego prawo.Surya, in your cosmic sphere, with Cuzco I your light revere, from your perspective o so grand, life finally I understand.

Suryo, w Twej kosmicznej sferze, z Cusco Twe światło czczę. Z Twej jakże wielkiej perspektywy, w końcu Życie rozumiem.Surya, banish all extremes,Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring,Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, Balans mi wnieś, Suryo,​​me serce śpiewa swą pieśń.8. Beloved Surya, awaken people to the reality that the level of consciousness of the people in physical embodiment determines what is allowed to exist in the emotional, mental and identity realms of earth.   If a critical mass of people in physical embodiment shift their consciousness upwards, the ascended masters gain the authority to clean out the demons who are below that level of consciousness.

8. Umiłowany Suryo, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że poziom świadomości ludzi we wcieleniu decyduje o tym, co ma prawo istnieć w sferze emocjonalnej, psychicznej jak i w sferze tożsamości ziemskiego świata.   Jeśli krytyczna masa wcielonych osób podniesie swoją świadomość, to wniebowstąpieni mistrzowie uzyskają prawo usunięcia demonów, które znajdują się poniżej tego poziomu świadomości.Surya, show me God’s design, I see that God is all benign, you calm my feeling body’s storm, I know the God beyond all form.

Suryo, ukaż mi zamysł Boga. Widzę, że Bóg jest zawsze Miłością. Uspokój burzę mego ciała emocji, znam Boga ponad wszelką formą.Surya, banish all extremes,Surya, shatter Serpent’s schemes,Surya, balance to me bring,Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, Balans mi wnieś, Suryo, ​​me serce śpiewa swą pieśń.9. Beloved Surya, awaken people to the reality that there is a limit to what we can do by invoking spiritual light.   The entities, demons and fallen beings in the three higher octaves may not respond to the light, and thus we have the authority to actively call for their judgment.

9. Umiłowany Suryo, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że istnieje granica dla tego, co możemy osiągnąć przywołując duchowe światło.   Twory, demony i upadłe istoty w trzech wyższych oktawach mogą nie zareagować pozytywnie na przywołane światło, dlatego mamy prawo, aby aktywnie pozwać je na Sąd Chrystusa.Surya, I come from afar, and as you show me my home star, I see now my internal light, a star I am in my own right.

Suryo, przybywam z daleka, ale gdy mi ukażesz gwiazdę mego pochodzenia, zobaczę me wewnętrzne światło. Gwiazdą jestem z mej własnej Istoty.Surya, banish all extremes,Surya, shatter Serpent’s schemes,Surya, balance to me bring,Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, Balans mi wnieś, Suryo, ​​me serce śpiewa swą pieśń.

Part 2

Część 2

Beloved Alpha, awaken people to the reality that here has been a shift in the collective consciousness, meaning most people no longer see it as honorable to go to war and seek prestige by killing other people.

1. Umiłowany Alfo, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że poziom kolektywnej świadomości wrasta, a to oznacza, że wielu ludzi przestaje wierzyć w honorowe powody udziału w wojnach oraz w chwałę i szacunek zdobywane przez zabijanie ludzi.Beloved Alpha, God’s great plan, in Central Sun it all began, what wondrous vision of a world, the cosmic spheres were then unfurled.

Umiłowany Alfo, wielki plan Boga, w Centralnym Słońcu z wszystkim się zaczął. Co za cudowna wizja świata – kosmiczne sfery już są rozwinięte.Beloved Alpha, in your light, I now see God with inner sight, as man I will no longer live, my life to God I fully give.

Umiłowany Alfo, w Twym Świetle, oglądam teraz Boga wewnętrznym widzeniem. Już dłużej jako człowiek nie żyję, swe życie w pełni Bogu oddaję.2. Beloved Alpha, awaken people to the reality of spiritual cycles. Help them see that we are now moving into a new cycle, which means we can call forth the judgment of Christ for the beings who will not make the shift in consciousness.

2. Umiłowany Alfo, przebudź ludzi ku rzeczywistości duchowych cykli. Pomóż im dostrzec, że obecnie wchodzimy w nowy cykl, co oznacza, że możemy przywołać Sąd Chrystusa nad istotami, które nie wznoszą swej świadomości.Beloved Alpha, serve the All, this is Creator’s timeless call, from out Creator’s perfect whole, sprang lifestreams with a sacred goal.

Umiłowany Alfo, by służyć wszystkiemu, oto ponadczasowe wezwanie Stwórcy. Z doskonałej pełni Stwórcy, wypłynął strumień życia ze swym świętym celem.Beloved Alpha, in your light,I now see God with inner sight,as man I will no longer live,my life to God I fully give.

Umiłowany Alfo, w Twym Świetle, oglądam teraz Boga wewnętrznym widzeniem. Już dłużej jako człowiek nie żyję, swe życie w pełni Bogu oddaję.3. Beloved Alpha, awaken people to the reality that the judgment of Christ is based on the consciousness of Oneness.   The Christ consciousness knows that all life is one, that human beings cannot be divided into separate compartments, that we cannot apply a value judgment saying some people are evil and deserve to be killed by the good.

3. Umiłowany Alfo, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że Sąd Chrystusa opiera się na świadomości Jedności.   Świadomość Chrystusa wie, że życie jest jednością, że ludzkość nie może być podzielona na odrębne części, że nie można stosować wartościującego osądzania twierdząc, iż niektórzy ludzie są źli i zasługują na śmierć z ręki ludzi dobrych.Beloved Alpha, all was one, as we were sent from Central Sun, to you we shall in time return, for cosmic union we do yearn.

Umiłowany Alfo, wszystko było jednością, gdy byliśmy wysłani z Centralnego Słońca. Do Ciebie z czasem powrócimy – do kosmicznej jedności tęsknimy.Beloved Alpha, in your light,I now see God with inner sight,as man I will no longer live, my life to God I fully give.

Umiłowany Alfo, w Twym Świetle, oglądam teraz Boga wewnętrznym widzeniem. Już dłużej jako człowiek nie żyję, swe życie w pełni Bogu oddaję.4. Beloved Alpha, awaken people to the reality that to the Christ consciousness, all people are part of the one Body of God on earth.   What affects some human beings will affect the whole, and therefore, it will effect us as well.

4. Umiłowany Alfo, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że dla świadomości Chrystusa wszyscy ludzie są częścią jednego Ciała Boga na Ziemi.   To, co wpływa na niektóre istoty ludzkie, ma wpływ na całość i dlatego wpływa również i na nas samych.Beloved Alpha, I now see, you with Omega form the key, it was from your polarity, that I received identity.

Umiłowany Alfo, teraz widzę, z Omegą tworzysz klucz. To z Waszej Polaryzacji, otrzymałem mą [Boską] tożsamość.Beloved Alpha, in your light,I now see God with inner sight,as man I will no longer live,my life to God I fully give.

Umiłowany Alfo, w Twym Świetle, oglądam teraz Boga wewnętrznym widzeniem. Już dłużej jako człowiek nie żyję, swe życie w pełni Bogu oddaję.5. Beloved Alpha, awaken people to the reality that in the Christ consciousness there is no desire to destroy other people.   There is also no desire to punish other people because if we punish others, we are punishing ourselves.

5. Umiłowany Alfo, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że w Świadomości Chrystusa nie ma potrzeby unicestwiania ludzkich istot.   Nie ma również chęci karania drugiego człowieka, bo jeśli karzemy innych, to karzemy siebie samych.Beloved Alpha, cosmic gate, the nexus of your figure-eight, I sprang from Cosmic Cube so bright, I am at heart a spark of light.

Umiłowany Alfo, Kosmiczna Bramo – Nexus twej Energetycznej ósemki [przepływu energii w kształcie cyfry osiem]. Tak jasno wytrysnąłem z Kosmicznego Sześcianu. W sercu jestem Iskrą światła.Beloved Alpha, in your light,I now see God with inner sight,as man I will no longer live,my life to God I fully give.

Umiłowany Alfo, w Twym Świetle, oglądam teraz Boga wewnętrznym widzeniem. Już dłużej jako człowiek nie żyję, swe życie w pełni Bogu oddaję.6. Beloved Alpha, awaken people to the reality that the earth is going through an interim period between Pisces and Aquarius.   Humankind is meant to transcend the consciousness that generates war, the idea that the ends can justify the means and that it is justifiable to kill other people in order to achieve some abstract goal defined by an abstract idea.

6. Umiłowany Alfo, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że na Ziemi trwa okres przejściowy między Erą Ryb i Erą Wodnika.   Ludzkość wznosi się ponad świadomość tworzącą wojny, w której cel uświęca środki i w której usprawiedliwione jest zabijanie bliźnich, aby osiągnąć jakiś abstrakcyjny cel zdefiniowany z pomocą jakiejś abstrakcyjnej idei.Beloved Alpha, from your womb, I did descend to matter’s tomb, but buried I will be no more, my inner vision you restore.

Umiłowany Alfo, z Twego Łona, zszedłem w głąb materii, ale nie będę w niej dłużej przebywał, bo przywracasz mi me wewnętrzne widzenie.Beloved Alpha, in your light,I now see God with inner sight,as man I will no longer live,my life to God I fully give.

Umiłowany Alfo, w Twym Świetle, oglądam teraz Boga wewnętrznym widzeniem. Już dłużej jako człowiek nie żyję, swe życie w pełni Bogu oddaję.7. Beloved Alpha, awaken people from the illusion that an abstract idea can justify the killing of a physical human being.   Help people see that if we do not transcend this consciousness, the wars will only continue to become more severe until we finally awaken.

7. Umiłowany Alfo, wybudź ludzi z iluzji, że jakąkolwiek abstrakcyjną ideą można usprawiedliwić fizyczne unicestwienie ludzkiej istoty.   Pomóż ludziom dostrzec, że jeśli nie przekroczymy tej świadomości, to wojny będą coraz okrutniejsze, abyśmy mogli wreszcie się obudzić.Beloved Alpha, I now know, the love you did on me bestow, a co-creator, I will bring, the light to make all matter sing.

Umiłowany Alfo, teraz wiem, Miłością mnie obdarzyłeś. Jako współtwórca [z Bogiem[ wniosę, światło, by wszelka materia śpiewała.Beloved Alpha, in your light,I now see God with inner sight, as man I will no longer live,my life to God I fully give.

Umiłowany Alfo, w Twym Świetle, oglądam teraz Boga wewnętrznym widzeniem. Już dłużej jako człowiek nie żyję, swe życie w pełni Bogu oddaję.8. Beloved Alpha, awaken people to the reality that when a planet moves into the transition phase, it becomes lawful for those who are in embodiment to call forth the judgment of human beings in embodiment and the non-material forces in the three other realms.

8. Umiłowany Alfo, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że gdy nasza Planeta przechodzi fazę przejściową do nowej ery, wówczas ci, którzy są wcieleni, mają prawo przywołać Sąd Chrystusa nad istotami wcielonymi i niematerialnymi siłami w trzech pozostałych oktawach.Beloved Alpha, on this earth, a new age we are giving birth, for we are here to bring the love, that you are sending from Above.

Umiłowany Alfo, na tej Ziemi, nowej erze dajemy życie, bo jesteśmy tutaj, by przekazać Miłość, którą Ty z Góry zsyłasz.Beloved Alpha, in your light,I now see God with inner sight,as man I will no longer live,my life to God I fully give.

Umiłowany Alfo, w Twym Świetle, oglądam teraz Boga wewnętrznym widzeniem. Już dłużej jako człowiek nie żyję, swe życie w pełni Bogu oddaję.9. Beloved Alpha, awaken people to the reality that by calling forth the judgment of Christ upon certain forces and human beings, they receive an extraordinary opportunity to choose between light and darkness.

9. Umiłowany Alfo, przebudź ludzi ku rzeczywistości, że wołanie o Sąd Chrystusa nad pewnymi siłami i istotami ludzkimi sprawi, iż otrzymają one niezwykłą możliwość dokonania wyboru pomiędzy światłem i ciemnością.Beloved Alpha, you and me, we form a true polarity, as up Above, so here below, with life’s own river I do flow.

Umiłowany Alfo, Ty i ja, tworzymy prawdziwą Polaryzację. Jako na Niebie tak i na Ziemi, z nurtem Rzeki życia płynę.Beloved Alpha, in your light,I now see God with inner sight,as man I will no longer live,my life to God I fully give.

Umiłowany Alfo, w Twym Świetle, oglądam teraz Boga wewnętrznym widzeniem. Już dłużej jako człowiek nie żyję, swe życie w pełni Bogu oddaję.

Part 3

Część 3

Beloved Surya, awaken the spiritual people to the opportunity to call for the judgment of Christ and the need to do so from a completely neutral state of mind.

1. Umiłowany Suryo, przebudź ludzi duchowości ku ich prawu wezwania Sądu Chrystusa i aby byli zdolni uczynić to z całkowicie bezstronnego stanu umysłu.Surya, cosmic being bright, your balance is my pure delight, I am in orbit round God Star, in perfect unity we are.

Suryo, kosmiczna jasna istoto, Twa równowaga jest mą czystą rozkoszą, Na orbicie wokół Gwiazdy Boga jestem, w doskonałej jedności jesteśmy.Surya, banish all extremes, Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring, Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, Balans mi wnieś, Suryo, ​​me serce śpiewa swą pieśń.2. Beloved Surya, awaken the spiritual people to the awareness that the Christ consciousness wants to raise up all life.   We raise up other beings with free will by making it easier for them to choose the light over darkness. We show them the light!

2. Umiłowany Suryo, przebudź ludzi duchowości ku rzeczywistości, że świadomość Chrystusa pragnie, aby wszelkie życie rosło.   Wznosimy świadomość istot obdarzonych wolną wolą, ułatwiając im wybór światła nad ciemnością. Ukazujemy im światło!Surya, there is more to life, than human conflict, war and strife, your balance gives me inner peace, all outer conflicts do now cease.

Suryo, życie to coś więcej, niż konflikty, wojny i walka człowieka, Twa Równowaga daje mi wewnętrzny spokój – wszystkie zewnętrzne konflikty przestają już istnieć.Surya, banish all extremes,Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring,Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, Balans mi wnieś, Suryo, ​​me serce śpiewa swą pieśń.3. Beloved Surya, awaken the spiritual people to the reality that because a majority of the people have started to acknowledge the light, it is not within the Law of Free Will that a small minority can hold back the transition into the next spiritual cycle.   There comes a point where beings have to make a choice between the new and the old.

3. Umiłowany Suryo, przebudź ludzi duchowości ku rzeczywistości, że ponieważ większość ludzi zaczęła dostrzegać i uznawać duchowe światło, nie jest już możliwe – zgodnie z Prawem Wolnej Woli – aby jej mniejszość mogła powstrzymać proces przejścia do następnego duchowego cyklu.   Nadszedł moment, w którym ludzie muszą dokonać wyboru pomiędzy nowym i starym.Surya, what a wondrous sight, from Sirius you send the light, of one mind, I now call to thee, for your apprentice I would be.

Suryo, co za cudowny widok, z Syriusza wysyłasz swe światło. Z jedności umysłu, wołam teraz do Ciebie, bo Twym uczniem chcę zostać.Surya, banish all extremes,Surya, shatter Serpent’s schemes,Surya, balance to me bring,Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, Balans mi wnieś, Suryo,​​me serce śpiewa swą pieśń.4. Beloved Surya, awaken the spiritual people to the awareness that the ascended masters have the authority to confront beings with the necessity to make a choice.   What we can do is to call upon the ascended masters to execute this judgment of Christ for both people in embodiment and beings in the three higher realms.

4. Umiłowany Suryo, przebudź ludzi duchowości ku zrozumieniu, że wniebowstąpieni mistrzowie mają prawo konfrontowania istot z koniecznością dokonania wyboru.   To, co my możemy zrobić, to wezwać wniebowstąpionych mistrzów, aby dokonali Sądu Chrystusa zarówno nad ludźmi we wcieleniu jak i nad istotami z trzech wyższych oktaw.Surya, radiate your light, with balance you set all things right, consuming energetic dross, my letting go is not a loss.

Suryo, swym światłem, promieniujesz w Równowadze wszystko porządkujesz. Pochłaniasz energetyczne nieużytki, moja kapitulacja nie jest utratą.Surya, banish all extremes,Surya, shatter Serpent’s schemes,Surya, balance to me bring,Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, Balans mi wnieś, Suryo, ​​me serce śpiewa swą pieśń.5. Beloved Surya, awaken the spiritual people to the absolute need to call forth the judgment of Christ for the beings in the astral plane who are mindlessly seeking to control human beings into going to war again and again.

5. Umiłowany Suryo, przebudź ludzi duchowości ku absolutnej potrzebie przywołania Sądu Chrystusa nad istotami sfery astralnej, które bezmyślnie nakłaniają ludzi do rozpoczynania wciąż nowych wojen.Surya, your light is alive, for inner balance I do strive, the alchemy is now begun, my heart transformed into a sun.

Suryo, Twoje światło jest żywe, do wewnętrznej równowagi dążę. Alchemia już się zaczęła, me serce w słońce się przemienia.Surya, banish all extremes,Surya, shatter Serpent’s schemes,Surya, balance to me bring,Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, Balans mi wnieś, Suryo,​​me serce śpiewa swą pieśń.6. Beloved Surya, awaken the spiritual people to the awareness that for some of the beings in the astral, mental and identity realms, the next logical step is the final judgment, leading to the second death in which all of the negative momentums of a lifestream are dissolved.

6. Umiłowany Suryo, przebudź ludzi duchowości ku zrozumieniu, że dla niektórych istot oktawy astralnej, mentalnej i oktawy tożsamości, kolejnym logicznym krokiem będzie Sąd Ostateczny, co doprowadzi do ich drugiej śmierci, w której wszystkie negatywne nurty danego strumienia życia zostaną unicestwione.Surya, come enlighten me, duality you help me see, extremes they cannot pull me in, on Middle Way I always win.

Suryo, przybądź i mnie oświeć, dualizm pomóż mi dostrzec. Skrajności nie są mnie w stanie wciągnąć, idąc Drogą Środka zawsze zwyciężam.Surya, banish all extremes,Surya, shatter Serpent’s schemes,Surya, balance to me bring,Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, Balans mi wnieś, Suryo, ​​me serce śpiewa swą pieśń.7. Beloved Surya, awaken the spiritual people to the awareness that free will can be taken into such extremes by one individual that it works against the forward progression and the choices of the whole.   There must be a certain balance, and the process defined by the ascended masters has proven itself on many different planets.

7. Umiłowany Suryo, przebudź ludzi duchowości ku świadomości, że wolna wola może być wykorzystana przez pojedyncze istoty do tak wielce negatywnego stopnia, iż mogą one działać przeciwko rozwojowi i wyborom całości.   Musi zatem zostać zachowana pewna równowaga i proces ten, kierowany przez wniebowstąpionych mistrzów, sprawdził się na wielu innych planetach.Surya, in your cosmic sphere, with Cuzco I your light revere, from your perspective o so grand, life finally I understand.

Suryo, w Twej kosmicznej sferze, z Cusco Twe światło czczę. Z Twej jakże wielkiej perspektywy, w końcu Życie rozumiem.Surya, banish all extremes,Surya, shatter Serpent’s schemes, Surya, balance to me bring,Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, Balans mi wnieś, Suryo,​​me serce śpiewa swą pieśń.8. Beloved Surya, awaken the spiritual people to the reality that God never created hell.   It was individual lifestreams with free will who created their own hell. They are deciding how hellish it has to become before they have had enough and turn around.

8. Umiłowany Suryo, przebudź ludzi duchowości ku zrozumieniu, że Bóg nie stworzył piekła.   Własne piekła są stwarzane przez indywidualne strumienie życia mocą ich wolnej woli. To one same decydują, jak piekielne one będą, zanim będą miały tego dosyć i z tej drogi zawrócą.Surya, show me God’s design, I see that God is all benign, you calm my feeling body’s storm, I know the God beyond all form.

Suryo, ukaż mi zamysł Boga. Widzę, że Bóg jest zawsze Miłością. Uspokój burzę mego ciała emocji, doświadczam Boga ponad wszelką formą.Surya, banish all extremes,Surya, shatter Serpent’s schemes,Surya, balance to me bring,Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, Balans mi wnieś, Suryo, ​​me serce śpiewa swą pieśń.9. Beloved Surya, awaken the spiritual people to the awareness that even though lifestreams are allowed to create their own hell, there is a limit to how far this can go for a given planet.   It is time for us to decide that the hell of war shall no longer be allowed on earth.

9. Umiłowany Suryo, przebudź ludzi duchowości ku świadomości, że chociaż strumienie życia mogą stwarzać własne piekła, to istnieją granice, jak daleko mogą się w tym posunąć na danej planecie.   Dla nas nastał czas decyzji, że nie ma już dłużej przyzwolenia dla piekła wojen na Ziemi.Surya, I come from afar, and as you show me my home star, I see now my internal light, a star I am in my own right.

Suryo, przybywam z daleka, ale gdy mi ukażesz gwiazdę mego pochodzenia, zobaczę me wewnętrzne światło. Gwiazdą jestem ze swej Istoty.Surya, banish all extremes,Surya, shatter Serpent’s schemes,Surya, balance to me bring,Surya, making my heart sing.

Suryo, usuń wszystkie skrajności, Suryo, pochłoń węża systemy, Suryo, Balans mi wnieś, Suryo, ​​me serce śpiewa swą pieśń.

Part 4

Część 4

1. Beloved Alpha, I call forth the judgment of Christ upon all human beings in physical embodiment who believe in and act upon the concept that it is justifiable to kill a physical human being in order to defend or promote an abstract idea.

1. Umiłowany Alfo, wołam o Sąd Chrystusa nad wszystkimi wcielonymi istotami, które działają zgodnie z przekonaniem, że zabicie człowieka jest usprawiedliwione, aby bronić lub promować jakąś abstrakcyjną ideę.Beloved Alpha, God’s great plan, in Central Sun it all began, what wondrous vision of a world, the cosmic spheres were then unfurled.

Umiłowany Alfo, wielki plan Boga, w Centralnym Słońcu z wszystkim się zaczął. Co za cudowna wizja świata – kosmiczne sfery są już rozwinięte.Beloved Alpha, in your light, I now see God with inner sight, as man I will no longer live, my life to God I fully give.

Umiłowany Alfo, w Twym Świetle, oglądam teraz Boga wewnętrznym widzeniem. Już dłużej jako człowiek nie żyję, swe życie w pełni Bogu oddaję.2. Beloved Alpha, I call forth the judgment of Christ upon all entities, demons and fallen beings in the astral plane who are controlling the minds of human beings, seeking to make them kill others in order to defend or promote an abstract idea.

2. Umiłowany Alfo, wołam o Sąd Chrystusa nad wszystkimi tworami, demonami i upadłymi istotami z planu astralnego, które kontrolują umysły ludzi, nakłaniając ich do zabijania bliźnich, aby bronić lub promować jakąś abstrakcyjną ideę.Beloved Alpha, serve the All, this is Creator’s timeless call, from out Creator’s perfect whole, sprang lifestreams with a sacred goal.

Umiłowany Alfo, by służyć wszystkiemu, oto ponadczasowe wezwanie Stwórcy. Z doskonałej pełni Stwórcy, wypłynął strumień życia ze swym świętym celem.Beloved Alpha, in your light,I now see God with inner sight,as man I will no longer live,my life to God I fully give.

Umiłowany Alfo, w Twym Świetle, oglądam teraz Boga wewnętrznym widzeniem. Już dłużej jako człowiek nie żyję, swe życie w pełni Bogu oddaję.3. Beloved Alpha, I call forth the judgment of Christ upon all entities, demons and fallen beings in the mental octave who are controlling the minds of human beings, seeking to make them kill others in order to defend or promote an abstract idea.

3. Umiłowany Alfo, wołam o Sąd Chrystusa nad wszystkimi tworami, demonami i upadłymi istotami z oktawy mentalnej, które kontrolują umysły ludzi, skłaniając ich do zabijania bliźnich, aby bronić lub promować jakąś abstrakcyjną ideę.Beloved Alpha, all was one, as we were sent from Central Sun, to you we shall in time return, for cosmic union we do yearn.

Umiłowany Alfo, wszystko było jednością, gdy byliśmy wysłani z Centralnego Słońca. Do Ciebie z czasem powrócimy – do kosmicznej jedności tęsknimy.Beloved Alpha, in your light,I now see God with inner sight,as man I will no longer live, my life to God I fully give.

Umiłowany Alfo, w Twym Świetle, oglądam teraz Boga wewnętrznym widzeniem. Już dłużej jako człowiek nie żyję, swe życie w pełni Bogu oddaję.4. Beloved Alpha, I call forth the judgment of Christ upon all entities, demons and fallen beings in the identity octave who are controlling the minds of human beings, seeking to make them kill others in order to defend or promote an abstract idea.

4. Umiłowany Alfo, wołam o Sąd Chrystusa nad wszystkimi tworami, demonami i upadłymi istotami z oktawy tożsamości, które kontrolują umysły ludzi, nakłaniając ich do zabijania bliźnich, aby bronić lub promować jakąś abstrakcyjną ideę.Beloved Alpha, I now see, you with Omega form the key, it was from your polarity, that I received identity.

Umiłowany Alfo, teraz widzę, z Omegą tworzysz klucz. To z Waszej Polaryzacji, otrzymałem mą duchową tożsamość.Beloved Alpha, in your light,I now see God with inner sight,as man I will no longer live,my life to God I fully give.

Umiłowany Alfo, w Twym Świetle, oglądam teraz Boga wewnętrznym widzeniem. Już dłużej jako człowiek nie żyję, swe życie w pełni Bogu oddaję.5. Beloved Alpha, I call forth the judgment of Christ upon all beings in and out of embodiment who will not let go of this idea.   I call for them to be removed from all four octaves of planet earth so that their darkness can no longer weigh down the planet and form a magnetic pull on the human beings in embodiment.

5. Umiłowany Alfo, wołam o Sąd Chrystusa nad wszystkimi istotami w ciele i poza fizycznym ciałem, które nie chcą zrezygnować z tej abstrakcyjnej idei.   Wołam o ich usunięcia ze wszystkich czterech oktaw Ziemi, aby ich mrok już dłużej nie przytłaczał Planety i nie tworzył magnetycznego przyciągania ludzkich istot.Beloved Alpha, cosmic gate, the nexus of your figure-eight, I sprang from Cosmic Cube so bright, I am at heart a spark of light.

Umiłowany Alfo, Kosmiczna Bramo – oto Nexus Twej Energetycznej ósemki [przepływu energii w kształcie cyfry osiem]. Tak jasno wytrysnąłem z Kosmicznego Sześcianu. W sercu Iskrą światła jestem.Beloved Alpha, in your light,I now see God with inner sight,as man I will no longer live,my life to God I fully give.

Umiłowany Alfo, w Twym Świetle, oglądam teraz Boga wewnętrznym widzeniem. Już dłużej jako człowiek nie żyję, swe życie w pełni Bogu oddaję.6. Beloved Alpha, I call forth the judgment of Christ upon all beings in the identity octave who are seeking to prove God wrong.

6. Umiłowany Alfo, wołam o Sąd Chrystusa nad wszystkimi istotami z oktawy tożsamości, które usiłują wykazać, że Bóg się myli.Beloved Alpha, from your womb, I did descend to matter’s tomb, but buried I will be no more, my inner vision you restore.

Umiłowany Alfo, z Twego Łona, zszedłem w głąb materii, ale nie będę w niej dłużej przebywał, bo przywracasz mi me wewnętrzne widzenie.Beloved Alpha, in your light,I now see God with inner sight,as man I will no longer live,my life to God I fully give.

Umiłowany Alfo, w Twym Świetle, oglądam teraz Boga wewnętrznym widzeniem. Już dłużej jako człowiek nie żyję, swe życie w pełni Bogu oddaję.7. Beloved Alpha, I call forth the judgment of Christ upon all beings in the identity octave who are willing to kill physical human beings, and thereby deprive them of the opportunity to be in physical embodiment, because of their abstract idea.

7. Umiłowany Alfo, wołam o Sąd Chrystusa nad wszystkimi istotami z oktawy tożsamości, które dla swojej abstrakcyjnej idei gotowe są zabijać ludzkie istoty i tym samym pozbawiać je możliwości, które mają we wcieleniu.Beloved Alpha, I now know, the love you did on me bestow, a co-creator, I will bring, the light to make all matter sing.

Umiłowany Alfo, teraz wiem, miłością mnie obdarzyłeś. Jako współtwórca wniosę światło, by wszystka materia śpiewała.Beloved Alpha, in your light,I now see God with inner sight, as man I will no longer live,my life to God I fully give.

Umiłowany Alfo, w Twym Świetle, oglądam teraz Boga wewnętrznym widzeniem. Już dłużej jako człowiek nie żyję, swe życie w pełni Bogu oddaję.8. Beloved Alpha, help all people rise above the consciousness of dividing humankind based on the us-versus-them mentality. Help all people rise above the dualistic extreme and find the balance of the Christ consciousness that knows all life is One.

8. Umiłowany Alfo, pomóż wszystkim ludziom wznieść się ponad świadomość podziału ludzkości, opartą na mentalności „my-kontra-oni”. Pomóż wszystkim ludziom wznieść się ponad dualistyczne skrajności i znaleźć równowagę świadomości Chrystusa, która wie, że wszelkie życie stanowi Jedność.Beloved Alpha, on this earth, a new age we are giving birth, for we are here to bring the love, that you are sending from Above.

Umiłowany Alfo, na tej Ziemi, nowej erze dajemy życie, bo jesteśmy tutaj, by przekazać Miłość, którą Ty z Góry zsyłasz.Beloved Alpha, in your light,I now see God with inner sight,as man I will no longer live,my life to God I fully give.

Umiłowany Alfo, w Twym Świetle, oglądam teraz Boga wewnętrznym widzeniem. Już dłużej jako człowiek nie żyję, swe życie w pełni Bogu oddaję.9. Beloved Alpha, help all people rise to the balanced awareness that the ends of furthering an idea can never justify the means of killing physical people.   Help people see that it is never justified to kill physical people because of an abstract idea.

9. Umiłowany Alfo, pomóż wszystkim ludziom wznieść się do poziomu zrównoważonej świadomości, że żaden cel nie usprawiedliwia osiągania go poprzez zabijanie ludzkich istot. Pomóż ludziom dostrzec, że nie ma usprawiedliwienia dla zabijania ludzi z powodu abstrakcyjnych idei.Beloved Alpha, you and me, we form a true polarity, as up Above, so here below, with life’s own river I do flow.

Umiłowany Alfo, Ty i ja, tworzymy prawdziwą Polaryzację. Jako na Niebie tak i na Ziemi, z nurtem Rzeki życia płynę.Beloved Alpha, in your light,I now see God with inner sight,as man I will no longer live,my life to God I fully give.

Umiłowany Alfo, w Twym Świetle, oglądam teraz Boga wewnętrznym widzeniem. Już dłużej jako człowiek nie żyję, swe życie w pełni Bogu oddaję.Sealing

Zapieczętowanie

In the name of the I AM THAT I AM, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people, sealing us from all fear-based energies in all four octaves.   I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies that make up the forces behind war!

W imię JESTEM KTÓRY JESTEM, akceptuję fakt, że Archanioł Michał, Elohim Astrea i śiva tworzą nieprzenikalną tarczę wokół mnie samego i wokół wszystkich konstruktywnych ludzi tej Planety, chroniąc nas od opartych na lęku energii we wszystkich czterech oktawach.   Akceptuję, że Światło Boga pochłania i przekształca wszystkie oparte na lęku energie, które napędzają wojny.

Chapter 8 | Shattering the Illusion of Fear

Rozdział 8 | Rozproszyć iluzję lękuIn the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I call upon Mother Mary, Archangel Michael and Shiva to shatter the fear-based illusions that have caused so many wars on this planet.   Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters. I especially call for …

W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, Jezusa Chrystusa, wzywam Was, Matko Mario, Archaniele Michale, Boski Przewodniku i śivo do rozproszenia iluzji opartej na lęku, która jest przyczyną tak wielu wojen na tej Planecie.   Przebudźcie ludzi ku rzeczywistości, że jesteśmy istotami duchowymi i że możemy współtworzyć nową przyszłość współpracując z wniebowstąpionymi mistrzami.   Szczególnie wołam o…[Make your own calls here.]

[Tu dołącz swoje własne wołanie.]
[Na przykład:]   …o zakończenie wojen i ustanowienie pokoju w Syrii, na Ukrainie, w Turcji, Jemenie, Somali, Sudanie, Kongo, Nigerii, Libii, na terenie Zachodniej Sahary, na Bliskim Wschodzie, w Iraku, Afganistanie, Pakistanie i wszędzie tam gdzie się one w jakiejkolwiek formie toczą, a o których nie wiem, gdzie nie mogą się zakończyć lub gdzie planowane są nowe. Wołam o wyczerpanie wszystkich źródeł wojen między ludźmi i o wyczerpanie wszystkich źródeł wewnętrznych wojen w każdej pojedynczej osobie na Ziemi.   Daję upoważnienie Wniebowstąpionym Mistrzom, Archaniołom i Aniołom, aby wkroczyli i przejęli władzę w celu zmniejszenia mocy ciemnych sił na planecie Ziemi, aby ludzie mogli lepiej widzieć i przekroczać świadomość, która czyni wojnę możliwą.   Wołam o usunięcia istot z czterech poziomów sfery materialnej, które nie chcą zrezygnować z mentalności wojowników. Usuńcie energie i siły, aby pewnego dnia, niedługo w przyszłości, coraz więcej ludzi zaczęło się budzić i dostrzegać coś, czego nigdy wcześniej nie widzieli. By zaczęli stawiać pytania i mówić: „Chcemy przekroczyć tę mentalność. Wy i wasza mentalność wojowników nie ma już miejsca na tej Planecie, musicie ją porzucić lub znaleźć inną planetę, ponieważ nie pozwolimy już na jej zniszczenie. Dość wojny!   Dość gier wojennych!   Dość wojownika!   Dosyć mentalności wojownika! Tworzą oni konflikty tam, gdzie ich nie ma. Starają się wciągnąć jak najwięcej ludzi w te bezsensowne konflikty.   My, ludzie duchowości, wybieramy porzucenie tej świadomości, porzucenie jej z wyższego jej stanu i postanawiamy żądać, aby ci z czterech poziomów sfery materialnej, którzy nie porzucą tej świadomości, zostali usunięci z Ziemi, aby ta Planeta mogła się podnosić wyżej w swojej ewolucji.   Akceptuję to jako coś co się już dokonało.     [Tu możesz dołączyć swoje dodatkowe wołanie.]   Wołam o najdoskonalsze spełnienie tych wezwań, ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. AmenPart 1

Część 11. Archangel Michael, manifest your Presence in the Astral plane and consume the demons that control people through the fear of physically being attacked by others.

1. Archaniele Michale, przejaw swoją Obecność na poziomie astralnym i pochłoń demony, które kontrolują ludzi z pomocą lęku przed fizycznym atakiem ze strony innych ludzi.Archangel Michael, light so blue, my heart has room for only you. My mind is one, no longer two, your love for me is ever true.

Archaniele Michale, Światłości Błękitna, w mym sercu jest miejsce tylko dla Ciebie. Mój umysł to już nie mnogość, lecz jedność, Twa Miłość do mnie zawsze prawdziwa.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Archaniele Michale, jesteś tutaj, Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie. Twa Obecność na zawsze mi bliska, Tak bardzo drogi mi jesteś.2. Archangel Michael, manifest your Presence in the Astral plane and consume the demons that seek to get one group of people to attack another because they fear being attacked.

2. Archaniele Michale, przejaw swoją Obecność na poziomie astralnym i pochłoń demony, które starają się nakłonić jedne grupy ludzi do atakowania innych grup, ponieważ boją się, że same będą zaatakowane.Archangel Michael, I will be, all one with your reality. No fear can hold me as I see, this world no power has o’er me.

Archaniele Michale, będę cały w jedności z Twą rzeczywistością. Widzę, że żaden lęk nie może mnie zniewolić, ten świat nie ma nade mną mocy.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Archaniele Michale, jesteś tutaj, Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie. Twa Obecność na zawsze mi bliska, Tak bardzo drogi mi jesteś.3. Archangel Michael, manifest your Presence in the Astral plane and consume the demons that cause two groups of people to both build up their armies out of the fear of being attacked by the other.

3. Archaniele Michale, przejaw swoją Obecność na poziomie astralnym i pochłoń demony, które skłaniają dwie grupy ludzi do tworzenia swoich armii z obawy przed atakiem ze strony tej drugiej.Archangel Michael, hold me tight, shatter now the darkest night. Clear my chakras with your light, restore to me my inner sight.

Archaniele Michale, mocno mnie przytul, rozjaśnij najciemniejszą noc. Oczyść Twym światłem moje czakramy, przywróć mi wewnętrzne widzenie.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Archaniele Michale, jesteś tutaj, Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie. Twa Obecność na zawsze mi bliska, Tak bardzo drogi mi jesteś.4. Archangel Michael, manifest your Presence in the Astral plane and consume the demons that seek to get one group of people to go to war based on their perception that they would be attacked by others.

4. Archaniele Michale, przejaw swoją Obecność na poziomie astralnym i pochłoń demony, które starają się nakłonić jedną grupę ludzi, aby pójść na wojnę w oparciu o przeświadczenie, że zostanie ona zaatakowana przez inną grupę.Archangel Michael, now I stand, with you the light I do command. My heart I ever will expand, till highest truth I understand.

Archaniele Michale, oto jestem, – z Tobą daję polecenia Światłu. Będę otwierał me serce, aż najwyższą prawdę pojmę.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Archaniele Michale, jesteś tutaj, Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie. Twa Obecność na zawsze mi bliska, Tak bardzo drogi mi jesteś.5. Archangel Michael, manifest your Presence in the Astral plane and consume the demons that seek to use dictators to start war or genocide out of the extreme paranoia of fearing another group of people.

5. Archaniele Michale, przejaw swoją Obecność na poziomie astralnym i pochłoń demony, które dążą do wykorzystania dyktatorów, aby rozpętać wojnę lub dokonać ludobójstwa działając ze skrajnej paranoi lęku przed inną grupą ludzi.Archangel Michael, in my heart, from me you never will depart. Of Hierarchy I am a part, I now accept a fresh new start.

Archaniele Michale w mym sercu – nigdy ode mnie nie odejdziesz. Częścią Hierarchii życia jestem, akceptuję teraz nowy, świeży początekArchangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Archaniele Michale, jesteś tutaj, Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie. Twa Obecność na zawsze mi bliska, Tak bardzo drogi mi jesteś.6. Archangel Michael, cut people free so they can see that once you have entered a spiral of fear, you are looking for something outside of yourself that can validate the fear. Your perception actually manifests or magnetizes the external threat.

6. Archaniele Michale, uczyń ludzi wolnymi, aby mogli dostrzec, że po wejściu w spiralę lęku szukają oni czegoś poza sobą, co by ten lęk potwierdziło. To ludzka percepcja rzeczywistości stwarza lub przyciąga zewnętrzne zagrożenia.Archangel Michael, sword of blue, all darkness you are cutting through. My Christhood I do now pursue, discernment shows me what is true.

Archaniele Michale, Mieczu Błękitny, całą ciemność przeszywasz. Osiągam teraz świadomość Chrystusa, Chrystusowe rozróżnianie ukazuje mi to, co prawdziwe.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Archaniele Michale, jesteś tutaj, Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie. Twa Obecność na zawsze mi bliska, Tak bardzo drogi mi jesteś.7. Archangel Michael, cut people free to see that physical conditions never come before what is happening in the three higher octaves. Fear never springs from a physical condition but exists in the mind.

7. Archaniele Michale, uczyń ludzi wolnymi, aby mogli dostrzec, że warunki fizyczne nigdy nie powstają przed tym, co zdarzy się w trzech wyższych oktawach. Lęk nigdy nie wypływa z uwarunkowań materialnych, lecz powstaje w umyśle.Archangel Michael, in your wings, I now let go of lesser things. God’s homing call in my heart rings, my heart with yours forever sings.

Archaniele Michale, w Twych skrzydłach szybując, puszczam teraz wszystko, co małe. Boże do Domu wezwanie w mym sercu pobrzmiewa, me serce z Twym Sercem na zawsze śpiewa.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Archaniele Michale, jesteś tutaj, Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie. Twa Obecność na zawsze mi bliska, Tak bardzo drogi mi jesteś.8. Archangel Michael, cut people free to see that when we are trapped in a downward spiral of fear, we can be free only by experiencing what we fear. Only by experiencing that a physical condition cannot change us, can we escape the paranoia of fearing what is not real.

8. Archaniele Michale, uczyń ludzi wolnymi, aby mogli dostrzec, że gdy jesteśmy uwikłani w zstępującą spiralę lęku, możemy być wolni tylko poprzez przeżycie tego, czego się lękamy. Tylko doświadczając, że stan fizyczny nie może na nas wpłynąć, możemy wyjść z paranoi lęku przed tym, co jest nierzeczywiste.Archangel Michael, take me home, in higher spheres I want to roam. I am reborn from cosmic foam, my life is now a sacred poem.

Archaniele Michale, zabierz mnie do domu, w Niebiańskich Sferach pragnę wędrować. Jestem odrodzony z Niebiańskiej Piany, moje życie jest teraz Świętym Poematem.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Archaniele Michale, jesteś tutaj, Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie. Twa Obecność na zawsze mi bliska, Tak bardzo drogi mi jesteś.9. Archangel Michael, cut people free so they can see that their fear is an illusion, a product of their perception.   Help them see that they are psychological beings and that their life experience depends more on what happens inside their minds than on physical conditions.

9. Archaniele Michale, uczyń ludzi wolnymi, aby mogli dostrzec, że ich lęk jest złudzeniem, że jest on produktem ich postrzegania.   Pomóż im dostrzec, że są istotami psychicznymi/duchowymi, a ich doświadczenia życiowe zależą bardziej od tego, co dzieje się wewnątrz ich umysłów, niż w uwarunkowaniach materialnych.Archangel Michael, light you are, shining like the bluest star. You are a cosmic avatar, with you I will go very far

Archaniele Michale, światłem jesteś, świecącym jak błękitna gwiazda. Jesteś Boga wcieleniem w kosmosie, z Tobą daleko zajdę.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Archaniele Michale, jesteś tutaj, Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie. Twa Obecność na zawsze mi bliska, Tak bardzo drogi mi jesteś.Part 2

Część 21. Beloved Shiva, manifest your Presence in the mental realm and consume the demons and fallen beings who seek to control people through the desire for revenge, the desire to punish other people.

1. Umiłowany Śivo, przejaw swoją Obecność na poziomie mentalnym i pochłoń demony oraz upadłe istoty, które dążą do kontrolowania ludzi poprzez pragnienie zemsty, poprzez pragnienie ukarania bliźnich.O Shiva, God of Sacred Fire, It’s time to let the past expire, I want to rise above the old, a golden future to unfold.

O, Śivo, Świętego Ognia Boże, już czas, by przeszłość wygasła. Chcę wznieść się ponad to, co stare, chcę złotą przyszłość budować.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O, Śivo, oczyść energię, O, Śivo, wnieść synergię, O, Śivo, spraw, by wszystkie demony pierzchły, O, Śivo, spokój mej duszy przywróć mi.2. Beloved Shiva, manifest your Presence in the mental realm and consume the demons and fallen beings who seek to use a political ideology or religious teaching to justify revenge and punishment.

2. Umiłowany Śivo, przejaw swoją Obecność na poziomie mentalnym i pochłoń demony oraz upadłe istoty, które dążą do używania politycznych, ideologicznych lub religijnych nauk, aby uzasadniać akty zemsty i kary.O Shiva, come and set me free, from forces that do limit me, with fire consume all that is less, paving way for my success.

O, Śivo, przybądź i uwolnij mnie, od sił, które mnie ograniczają. Swym Ogniem pochłoń wszystko, co mniejsze torując drogę dla mego tryumfuO Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O, Śivo, oczyść energię, O, Śivo, wnieść synergię, O, Śivo, spraw, by wszystkie demony pierzchły, O, Śivo, spokój mej duszy przywróć mi.3. Beloved Shiva, manifest your Presence in the mental realm and consume the demons and fallen beings who seek to get people to go to war based on the concept of an epic battle between good and evil. Consume the forces that use this epic mindset to override the command not to kill.

3. Umiłowany Śivo, przejaw swoją Obecność na poziomie mentalnym i pochłoń demony oraz upadłe istoty, które chcą skłonić ludzi, aby brali udział w wojnach opartych na koncepcji tytanicznej walki pomiędzy dobrem a złem. Pochłoń siły, które wykorzystują tę mentalność heroizmu, aby zneutralizować przykazanie „nie zabijaj”.O Shiva, Maya’s veil disperse, clear my private universe, dispel the consciousness of death, consume it with your Sacred Breath.

O, Śivo, Mayi zasłona, rozwiana, oczyść mój prywatny wszechświat. Rozprosz świadomość śmierci, pochłoń ją swym świętym Oddechem.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O, Śivo, oczyść energię, O, Śivo, wnieść synergię, O, Śivo, spraw, by wszystkie demony pierzchły, O, Śivo, spokój mej duszy przywróć mi.4. Beloved Shiva, manifest your Presence in the mental realm and consume the demons and fallen beings who use the epic mindset to make a group of people believe their own desire for revenge is justified by God and that God wants them to punish another group of people.

4. Umiłowany Śivo, przejaw swoją Obecność na poziomie mentalnym i pochłoń demony oraz upadłe istoty, które używają mentalności heroizmu, aby dana grupa ludzi uznała, że ich własna chęć zemsty jest uzasadniona przez Boga i że Bóg pragnie ich rękami ukarać inną grupę ludzi.O Shiva, I hereby let go, of all attachments here below, addictive entities consume, the upward path I do resume.

O, Śivo, oto puszczam, wszystkie ziemskie przywiązania. Pochłaniasz uzależniające nas istoty, na pnącą się w górę ścieżkę ponownie wstępuję.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O, Śivo, oczyść energię, O, Śivo, wnieść synergię, O, Śivo, spraw, by wszystkie demony pierzchły, O, Śivo, spokój mej duszy przywróć mi.5. Beloved Shiva, cut people free to see that an outer enemy is a manifestation of their own state of consciousness, meaning the enemy is a substitute teacher. They only need this teacher because they have not been willing to listen to the ascended masters.

5. Umiłowany Śivo, uczyń ludzi wolnymi, aby dostrzegli, że zewnętrzny wróg jest przejawem ich własnego stanu świadomości, co oznacza, że pełni on rolę duchowego nauczyciela. Otrzymali oni takiego nauczyciela, bo zrezygnowali z przewodnictwa wniebowstąpionych mistrzów.O Shiva, I recite your name, come banish fear and doubt and shame, with fire expose within my mind, what ego seeks to hide behind.

O, Śivo, przywołuję Twe Imię, przybądź i przepędź lęk, wątpienie i wstyd. Ogniem ujawnij w moim umyśle, wszystko, co ego stara się ukryć.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O, Śivo, oczyść energię, O, Śivo, wnieść synergię, O, Śivo, spraw, by wszystkie demony pierzchły, O, Śivo, spokój mej duszy przywróć mi.6. Beloved Shiva, cut people free so they can use any enemy as a motivation for looking at themselves and transcending the consciousness that precipitated the enemy. If they do not transcend that consciousness, they will attract another enemy.

6. Umiłowany Śivo, uczyń ludzi wolnymi, aby mogli użyć każdego wroga, jako motywacji do spojrzenia na siebie i przekroczenia świadomości, która tworzy wroga. Jeśli nie przekroczą oni tej świadomości, to będą przyciągać kolejnych wrogów.O Shiva, I am not afraid, my karmic debt hereby is paid, the past no longer owns my choice, in breath of Shiva I rejoice.

O, Śivo, już się nie lękam, mój dług karmiczny jest już spłacany. Przeszłość nie wpływa na moje wybory, w Oddechu Śivy się weselę.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O, Śivo, oczyść energię, O, Śivo, wnieść synergię, O, Śivo, spraw, by wszystkie demony pierzchły, O, Śivo, spokój mej duszy przywróć mi.7. Beloved Shiva, manifest your Presence in the astral plane and consume the demons and fallen beings who seek to control people by using the raw emotions of hatred for another group of people.

7. Umiłowany Śivo, przejaw swoją Obecność na poziomie astralnym i pochłoń demony oraz upadłe istoty, które usiłują kontrolować ludzi, poprzez podsycanie prymitywnego uczucia nienawiści do innej grupy ludzi.O Shiva, show me spirit pairs, that keep me trapped in their affairs, I choose to see within my mind, the spirits that you surely bind.

O, Śivo, ukaż mi duchów dwoje, które trzymają mnie uwięzionego w swoich intrygach. Chcę oto widzieć w moim umyśle, duchy, które unieszkodliwiasz.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O, Śivo, oczyść energię, O, Śivo, wnieść synergię, O, Śivo, spraw, by wszystkie demony pierzchły, O, Śivo, spokój mej duszy przywróć mi.8. Beloved Shiva, manifest your Presence in the astral plane and consume the demons and entities created out of hatred, those that hate human beings, hate life, and are programmed to destroy anything positive.

8. Umiłowany Śivo, przejaw swoją Obecność na poziomie astralnym i pochłoń demony oraz twory wykreowane z nienawiści – te, które nienawidzą ludzi, nienawidzą życia i są zaprogramowane, aby niszczyć wszystko, co pozytywne.O Shiva, naked I now stand, my mind in freedom does expand, as all my ghosts I do release, surrender is the key to peace.

O, Śivo, oto nago stoję, mój umysł w wolności się rozrasta. Puszczając wszystkie osobiste duchy [ciemności], wiem, że kapitulacja to klucz do mego wewnętrznego spokoju.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O, Śivo, oczyść energię, O, Śivo, wnieść synergię, O, Śivo, spraw, by wszystkie demony pierzchły, O, Śivo, spokój mej duszy przywróć mi.9. Beloved Shiva, cut free the people who are driven by hatred towards other people. Help them see that they truly hate something within themselves and that they will only be free by healing their own minds.

9. Umiłowany Śivo, uczyń wolnymi ludzi, którzy kierują się nienawiścią do swych bliźnich. Pomóż im dostrzec, że tak naprawdę to nienawidzą oni czegoś w sobie samych i że będą wolni dopiero wtedy, gdy uzdrowią swoje umysły.O Shiva, all-consuming fire, with Parvati raise me higher, when I am raised your light to see, all men I will draw onto me.

O, Śivo, Wszystko-pochłaniający Ogniu, z Parvati unieście mnie wyżej. Kiedy będę podwyższony, aby widzieć wasze światło, wszystkich ludzie ku sobie przyciągnę.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O, Śivo, oczyść energię, O, Śivo, wnieść synergię, O, Śivo, spraw, by wszystkie demony pierzchły, O, Śivo, spokój mej duszy przywróć mi.Part 3

Część 31. Archangel Michael, consume the demons and fallen beings in all four octaves who were behind the Nazi hatred against the Jews and anyone else who was different.

1. Archaniele Michale, pochłoń demony oraz upadłe istoty we wszystkich czterech oktawach, które stały za nazistowską nienawiścią wobec Żydów i wobec każdego, kto był inny.Archangel Michael, light so blue, my heart has room for only you. My mind is one, no longer two, your love for me is ever true.

Archaniele Michale, Światłości Błękitna, w mym sercu jest miejsce tylko dla Ciebie. Mój umysł to już nie mnogość, lecz jedność, Twa Miłość do mnie zawsze prawdziwa.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Archaniele Michale, jesteś tutaj, Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie. Twa Obecność na zawsze mi bliska, Tak bardzo drogi mi jesteś.2. Archangel Michael, consume the demons and fallen beings in all four octaves who were behind the Paranoia of Stalin’s Russia and the Soviet Union.

2. Archaniele Michale, pochłoń demony oraz upadłe istoty we wszystkich czterech oktawach, które stały za paranoją stalinowskiej Rosji i Związku Sowieckiego.Archangel Michael, I will be, all one with your reality. No fear can hold me as I see, this world no power has o’er me.

Archaniele Michale, będę cały w jedności z Twą rzeczywistością. Widzę, że żaden lęk nie może mnie zniewolić, ten świat nie ma nade mną mocy.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Archaniele Michale, jesteś tutaj, Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie. Twa Obecność na zawsze mi bliska, Tak bardzo drogi mi jesteś.3. Archangel Michael, consume the demons and fallen beings in all four octaves who were behind the paranoia of Mao’s China.

3. Archaniele Michale, pochłoń demony oraz upadłe istoty we wszystkich czterech oktawach, które stały za paranoją Chin Mao Zedonga.Archangel Michael, hold me tight, shatter now the darkest night. Clear my chakras with your light, restore to me my inner sight.

Archaniele Michale, mocno mnie przytul, rozjaśnij najciemniejszą noc. Oczyść twym światłem moje czakramy, przywróć mi wewnętrzne widzenie.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Archaniele Michale, jesteś tutaj, Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie. Twa Obecność na zawsze mi bliska, Tak bardzo drogi mi jesteś.4. Archangel Michael, consume the demons and fallen beings in all four octaves who are behind all paranoid dictatorships in the world today.

4. Archaniele Michale, pochłoń demony oraz upadłe istoty w czterech oktawach, które stoją za wszystkimi paranoicznymi dyktaturami dzisiejszego świata.Archangel Michael, now I stand, with you the light I do command. My heart I ever will expand, till highest truth I understand.

Archaniele Michale, oto jestem, – z Tobą daję polecenia Światłu. Będę otwierał me serce, aż najwyższą prawdę pojmę.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Archaniele Michale, jesteś tutaj, Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie. Twa Obecność na zawsze mi bliska, Tak bardzo drogi mi jesteś.5. Archangel Michael, consume the demons and fallen beings in all four octaves who are preventing all nations, but especially Russia and China, from questioning their past.

5. Archaniele Michale, pochłoń demony oraz upadłe istoty we wszystkich czterech oktawach, które uniemożliwiają narodom, zwłaszcza Rosji i Chin, kwestionować swoją przeszłość.Archangel Michael, in my heart, from me you never will depart. Of Hierarchy I am a part, I now accept a fresh new start.

Archaniele Michale w mym sercu – nigdy ode mnie nie odejdziesz. Częścią Hierarchii życia jestem, akceptuję teraz nowy, świeży początekArchangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Archaniele Michale, jesteś tutaj, Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie. Twa Obecność na zawsze mi bliska, Tak bardzo drogi mi jesteś.6. Archangel Michael, consume the demons and fallen beings in all four octaves who take over the minds of dictators and induce in them an entirely irrational drive to kill all those who could potentially oppose them.

6. Archaniele Michale, pochłoń demony oraz upadłe istoty we wszystkich czterech oktawach, które przejmują umysły dyktatorów i wywołują w nich całkowicie irracjonalny przymus zabijania wszystkich, którzy potencjalnie mogą im się przeciwstawić.Archangel Michael, sword of blue, all darkness you are cutting through. My Christhood I do now pursue, discernment shows me what is true.

Archaniele Michale, Mieczu Błękitny, całą ciemność przeszywasz. Osiągam teraz świadomość Chrystusa, Chrystusowe rozróżnianie ukazuje mi to, co prawdziwe.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Archaniele Michale, jesteś tutaj, Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie. Twa Obecność na zawsze mi bliska, Tak bardzo drogi mi jesteś.7. Archangel Michael, consume the demons and fallen beings in all four octaves who controlled Hitler, Stalin, Mao and all tyrannical dictators, past, present and future.

7. Archaniele Michale, pochłoń demony oraz upadłe istoty we wszystkich czterech oktawach, które kontrolowały Hitlera, Stalina, Mao oraz kontrolują wszystkich despotycznych dyktatorów przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.Archangel Michael, in your wings, I now let go of lesser things. God’s homing call in my heart rings, my heart with yours forever sings.

Archaniele Michale, w Twych skrzydłach szybując, puszczam teraz wszystko, co małe. Boże do Domu wezwanie w mym sercu pobrzmiewa, me serce z Twym Sercem na zawsze śpiewa.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Archaniele Michale, jesteś tutaj, Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie. Twa Obecność na zawsze mi bliska, Tak bardzo drogi mi jesteś.8. Archangel Michael, consume the demons and fallen beings in all four octaves who seek to precipitate mass killings because they either want to steal people’s light or prove God wrong.

8. Archaniele Michale, pochłoń demony oraz upadłe istoty we wszystkich czterech oktawach, które podżegają do masowych zabójstw, bo chcą skraść ludziom duchowe światło lub udowodnić, że Bóg jest omylny.Archangel Michael, take me home, in higher spheres I want to roam. I am reborn from cosmic foam, my life is now a sacred poem.

Archaniele Michale, zabierz mnie do Domu, w Niebiańskich Sferach pragnę wędrować. Jestem odrodzony z Niebiańskiej Piany, moje życie jest teraz Świętym Poematem.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Archaniele Michale, jesteś tutaj, Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie. Twa Obecność na zawsze mi bliska, Tak bardzo drogi mi jesteś.9. Archangel Michael, cut people free to see that there is no material or rational reason for mass killings. The only logical explanation is the demons and fallen beings in the three higher octaves and the fallen beings in embodiment.

9. Archaniele Michale, uwolnij ludzi, aby dostrzegli, że nie istnieją żadne materialne lub racjonalne powody masowych zabójstw. Ich jedynym, logicznym wyjaśnieniem jest istnienie i działanie demonów i upadłych istot w trzech wyższych oktawach oraz działanie upadłych istot w ludzkim wcieleniu.Archangel Michael, light you are, shining like the bluest star. You are a cosmic avatar, with you I will go very far

Archaniele Michale, światłem jesteś, świecącym jak błękitna gwiazda. Jesteś Boga wcieleniem w kosmosie, z Tobą daleko zajdę.Archangel Michael, you are here, your light consumes all doubt and fear. Your Presence is forever near, you are to me so very dear.

Archaniele Michale, jesteś tutaj, Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie. Twa Obecność na zawsze mi bliska, Tak bardzo drogi mi jesteś.Part 4

Część 41. Beloved Shiva, consume the demons and fallen beings in all four octaves who seek to precipitate the mass killing of millions of people out of their hatred against life itself.

1. Umiłowany Śivo, pochłoń demony i upadłe istoty we wszystkich oktawach, które podżegają do masowych zabójstw milionów osób z czystej nienawiści do samego życia.O Shiva, God of Sacred Fire, It’s time to let the past expire, I want to rise above the old, a golden future to unfold.

O, Śivo, Świętego Ognia Boże, już czas, by przeszłość wygasła. Chcę wznieść się ponad to, co stare, chcę złotą przyszłość budować.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O, Śivo, oczyść energię, O, Śivo, wnieść synergię, O, Śivo, spraw, by wszystkie demony pierzchły, O, Śivo, spokój mej duszy przywróć mi.2. Beloved Shiva, consume the demons and fallen beings in all four octaves who believe it is their task to prove the fallacy of God’s design of the universe and especially giving human beings free will.

2. Umiłowany Śivo, pochłoń demony i upadłe istoty we wszystkich oktawach, które uważają, że ich zadaniem jest udowodnienie błędności planu Boga dla wszechświata, a w szczególności, obdarzenie ludzkich istot wolną wolą.O Shiva, come and set me free, from forces that do limit me, with fire consume all that is less, paving way for my success.

O, Śivo, przybądź i uwolnij mnie, od sił, które mnie ograniczają. Swym Ogniem pochłoń wszystko, co mniejsze torując drogę dla mego tryumfu.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O, Śivo, oczyść energię, O, Śivo, wnieść synergię, O, Śivo, spraw, by wszystkie demony pierzchły, O, Śivo, spokój mej duszy przywróć mi.3. Beloved Shiva, I call forth the judgment of Christ upon the dictators, psychopaths or mass murderers who have lost all rationality and kill out of hatred or because they cannot stop. I demand that such people be removed from embodiment.

3. Umiłowany Śivo, wołam o sąd Chrystusa nad dyktatorami, psychopatami i masowymi mordercami, którzy postradali wszelki rozsądek i zabijają powodowani nienawiścią lub niemożnością powstrzymania się od tego. Żądam, aby wcielenie tych ludzi zostało przerwane,O Shiva, Maya’s veil disperse, clear my private universe, dispel the consciousness of death, consume it with your Sacred Breath.

O, Śivo, Mayi zasłona, rozwiana, oczyść mój prywatny wszechświat. Rozprosz świadomość śmierci, pochłoń ją swym świętym Oddechem.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O, Śivo, oczyść energię, O, Śivo, wnieść synergię, O, Śivo, spraw, by wszystkie demony pierzchły, O, Śivo, spokój mej duszy przywróć mi.4. Beloved Shiva, cut free the spiritual people to see that we need to transcend the state of consciousness that precipitated these dictators and mass murderers before they can be removed from embodiment.

4. Umiłowany Śivo, uwolnij ludzi duchowości, aby mogli dostrzec, że musimy przekroczyć stan świadomości, który kreuje dyktatorów i masowych morderców, zanim ich wcielenie będzie mogło zostać przerwane.O Shiva, I hereby let go, of all attachments here below, addictive entities consume, the upward path I do resume.

O, Śivo, oto puszczam, wszystkie ziemskie przywiązania. Pochłaniasz uzależniające nas istoty, na pnącą się w górę ścieżkę ponownie wstępuję.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O, Śivo, oczyść energię, O, Śivo, wnieść synergię, O, Śivo, spraw, by wszystkie demony pierzchły, O, Śivo, spokój mej duszy przywróć mi.5. Beloved Shiva, I hereby make the call for the consciousness of paranoia and extreme hatred that leads to mass killing to be removed from the earth.   I call for those beings in the physical, emotional, mental and identify realms who embody this consciousness to also be removed from the earth.

5. Umiłowany Śivo, oto wołam, aby świadomość paranoi i ekstremalnej nienawiści, która prowadzi do masowych zabójstw, została usunięta z Ziemi.   Wołam także o usunięcie z Ziemi istot w oktawie fizycznej, emocjonalnej, mentalnej i w oktawie tożsamości, które tę świadomość ucieleśniają.O Shiva, I recite your name, come banish fear and doubt and shame, with fire expose within my mind, what ego seeks to hide behind.

O, Śivo, przywołuję Twe imię, przybądź i przepędź lęk, wątpienie i wstyd. Ogniem ujawnij w moim umyśle, wszystko, co ego stara się ukryć.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O, Śivo, oczyść energię, O, Śivo, wnieść synergię, O, Śivo, spraw, by wszystkie demony pierzchły, O, Śivo, spokój mej duszy przywróć mi.6. Beloved Shiva, I hereby make an act of conscious free will that says: Enough is enough. I demand that the Law of Free Will is activated and that the ascended masters remove such lifestreams and the consciousness they embody.

6. Umiłowany Śivo, oto dokonuję aktu świadomej woli, który mówi: Już dosyć tego! Domagam się uaktywnienia Prawa Wolnej Woli i aby wniebowstąpieni mistrzowie usunęli z Ziemi te strumienie życia oraz świadomość, którą one ucieleśniają.O Shiva, I am not afraid, my karmic debt hereby is paid, the past no longer owns my choice, in breath of Shiva I rejoice.

O, Śivo, już się nie lękam, mój dług karmiczny jest już spłacany. Przeszłość nie wpływa na moje wybory, w Oddechu Śivy się weselę.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O, Śivo, oczyść energię, O, Śivo, wnieść synergię, O, Śivo, spraw, by wszystkie demony pierzchły, O, Śivo, spokój mej duszy przywróć mi.7. Beloved Shiva, cut free the spiritual people so they can acknowledge the spiritual causes of war without dwelling upon the brutality of war. Help them see that if we do not challenge the consciousness of war, then nothing can stop war.

7. Umiłowany Śivo, uwolnij ludzi duchowości, aby mogli dostrzec i uznać duchowe przyczyny wojen, nie zatrzymując się przy ich brutalności. Pomóż im dostrzec, że jeśli my nie stawimy czoła świadomości wojny, to nic wojen nie powstrzyma.O Shiva, show me spirit pairs, that keep me trapped in their affairs, I choose to see within my mind, the spirits that you surely bind.

O, Śivo, ukaż mi duchów dwoje, które trzymają mnie uwięzionego w swoich intrygach. Chcę oto widzieć w moim umyśle, duchy, które unieszkodliwiasz.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O, Śivo, oczyść energię, O, Śivo, wnieść synergię, O, Śivo, spraw, by wszystkie demony pierzchły, O, Śivo, spokój mej duszy przywróć mi.8. Beloved Shiva, I for one hereby determine to take my stand and demand an end to the consciousness of paranoia and its manifestations on earth.

8. Umiłowany Śivo, będąc jednością postanawiam przyjąć postawę domagającą się skończenia ze świadomością paranoi i jej przejawami na Ziemi.O Shiva, naked I now stand, my mind in freedom does expand, as all my ghosts I do release, surrender is the key to peace.

O, Śivo, oto nago stoję, mój umysł w wolności się rozrasta. Puszczając wszystkie osobiste duchy [ciemności], wiem, że kapitulacja to klucz do mego wewnętrznego spokoju.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O, Śivo, oczyść energię, O, Śivo, wnieść synergię, O, Śivo, spraw, by wszystkie demony pierzchły, O, Śivo, spokój mej duszy przywróć mi.9. Beloved Shiva, I hereby determine that the consciousness of paranoia and the mindset of hatred of other people is no longer acceptable to me.   I hereby use my free will to give the ascended masters the authority to remove the consciousness of war, and all beings who embody it, from the four octaves of earth.

9. Umiłowany Śivo, niniejszym oświadczam, że świadomość paranoi i mentalności nienawiści do bliźnich jest dla mnie nie do zaakceptowania.   Oto czynię użytek z mej wolnej woli i daję wniebowstąpionym mistrzom zezwolenie na usunięcia świadomości wojny i wszystkich ucieleśniających ją istot ze wszystkich czterech oktaw Ziemi.O Shiva, all-consuming fire, with Parvati raise me higher, when I am raised your light to see, all men I will draw onto me.

O, Śivo, wszystko-pochłaniający Ogniu, z Parvati unieście mnie wyżej. Kiedy będę podwyższony, aby widzieć Wasze światło, wszystkich ludzie ku sobie przyciągnę.O Shiva, clear the energy, O Shiva, bring the synergy, O Shiva, make all demons flee, O Shiva, bring back peace to me.

O, Śivo, oczyść energię, O, Śivo, wnieść synergię, O, Śivo, spraw, by wszystkie demony pierzchły, O, Śivo, spokój mej duszy przywróć mi.Sealing

ZapieczętowanieIn the name of the I AM THAT I AM, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people, sealing us from all fear-based energies in all four octaves.   I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies that make up the forces behind war!

W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, akceptuję fakt, że Archanioł Michał, Elohim Astrea i śiva tworzą nieprzenikalną tarczę wokół mnie samego i wokół wszystkich konstruktywnych ludzi tej Planety, chroniąc nas od opartych na lęku energii we wszystkich czterech oktawach.   Akceptuję, że Światło Boga pochłania i przekształca wszystkie oparte na lęku energie, które napędzają wojny.Chapter 10 | Shattering the Warrior Mentality

Rozdział 10 | Usunąć mentalność wojownika

In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I call upon Mother Mary, Shiva and Archangel Michael to remove the warrior mentality from this planet.   Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters. I especially call for …

W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, Jezusa Chrystusa, wzywam, Matkę Maryję, Alfę oraz Omegę do usunięcie z tej Planety mentalności wojownika!   Przebudźcie ludzi ku rzeczywistości, że jesteśmy istotami duchowymi i że możemy współtworzyć nową przyszłość we współpracy z wniebowstąpionymi mistrzami!   Szczególnie wołam o…